Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2009, 11526Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 juli 2009, nr. WJZ / 9127468, tot intrekking van de Tijdelijke regeling uitgifte kavels A7 en A8

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en met de Minister van Financiën;

Gelet op de artikelen 2, derde lid, 11 en 12 van het Frequentiebesluit;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tijdelijke regeling uitgifte kavels A7 en A8 wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 juli 2009

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk.

TOELICHTING

Bij besluit van 22 maart 2009, nr. WJZ/9055693, is bekend gemaakt dat een procedure wordt gehouden voor de uitgifte van de kavels A7 en A8 voor landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band, voor de periode tot 1 september 2011. Voor de periode vanaf die datum zou het nieuwe beleid voor analoge en digitale etherradio, dat toentertijd nog in ontwikkeling was, ook op de kavels A7 en A8 worden toegepast. Met het oog op de hiervoor bedoelde uitgifteprocedure is op 27 maart 2009 de Tijdelijke regeling uitgifte kavels A7 en A8 in werking getreden.

Zoals aangeduid in mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 23 juni 2009 (Kamerstukken II 2008–2009, 24 095, nr. 241) hecht ik groot belang aan het bevorderen van digitalisering van commerciële radio in de ether. Verlengen van de vergunningsduur van de zeven nog lopende landelijke vergunningen geeft mij de mogelijkheid een extra impuls te geven aan de digitalisering van de radio-omroep via de ether. Daarom heb ik ervoor gekozen deze vergunningen met zes jaar te verlengen en deze te koppelen aan frequentieruimte bestemd voor digitale etherradio (T-DAB). Met deze beleidslijn sluit ik aan bij ontwikkelingen in andere Europese landen en geef ik commerciële omroepen en hun investeerders nu reeds duidelijkheid. Hierdoor en door de continuering van vergunningen tot na 1 september 2011 kan de digitalisering van commerciële radio na september 2011 een forse impuls worden gegeven.

Deze beleidskeuze heeft ook gevolgen voor de uitgifteprocedure voor de kavels A7 en A8.

De uitgifte van deze kavels zou plaatsvinden voor de periode tot 1 september 2011. Gezien deze korte vergunningsperiode was er een reële kans dat de vraag niet het aanbod zou overtreffen. De verdelingsprocedure was hierop afgestemd. Verder is van belang dat de beoogde tijdelijke verdeling van de kavels A7 en A8 geen prikkel bevat om te investeren in digitale radio.

Het in de brief geschetste beleid ten aanzien van digitalisering is reden de kavels A7 en A8 alsnog te gaan bestemmen voor omroepen die een bijdrage willen leveren aan de opvolger van analoge etherradio. Vanuit het oogpunt van doelmatig ethergebruik is het daarom wenselijk om deze twee kavels nu reeds met een verplichting tot digitalisering vanaf 1 september 2011 uit te geven voor de periode tot 1 september 2017.

Tegen deze achtergrond is de lopende procedure stilgezet en wordt het besluit van 22 maart 2009, nr. WJZ/9055693, ingetrokken, evenals – met deze regeling – de Tijdelijke regeling uitgifte kavels A7 en A8. Op aanvragen die nog in behandeling zijn, zal besluitvorming plaatsvinden met inachtneming van de intrekking van voornoemd besluit en van de Tijdelijke regeling. Omdat partijen voor de deelname aan de tijdelijke uitgifte specifieke kosten hebben gemaakt, zal hen de gelegenheid worden geboden in nader te bepalen gevallen een vergoeding voor deze kosten te verkrijgen.

De kavels A7 en A8 zullen verdeeld worden op basis van een nieuwe uitgifteprocedure. De nieuwe verdeling zal beginnen door plaatsing van een nieuw bekendmakingbesluit als bedoeld in artikel 3 van het Frequentiebesluit. Er zal geen nieuwe belangstellings-registratie plaatsvinden, omdat de vraag naar de kavels A7 en A8 onder de gewijzigde condities naar alle waarschijnlijkheid veel groter zal zijn dan het aanbod.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk.