Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2009, 11307Circulaires

Indexering 2009 van tarieven voor psychiaters en psychologen

Aan: – de Raad voor de rechtspraak

– het College van Procureurs-generaal

– De Vereniging voor PJ-rapporteurs,

– Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

Datum: 17 juli 2009

Kenmerk: 5611833/09

Aard circulaire: Bekendmaking van belied

Juridische achtergrond: Besluit tarieven in strafzaken

Geldig van/tot: 1 juli 2009 tot en met 1 juli 2010

In het overleg dat vorig jaar is gevoerd met de Vereniging van PJ-rapporteurs is overeengekomen dat er jaarlijks een indexering zal plaatsvinden van de in dat overleg afgesproken uurtarieven en de vergoeding van reiskosten.

Over het jaar 2008 bedraagt het loonindexcijfer voor CAO-lonen, zoals dat door het CBS is gepubliceerd 3,5%. Met dat bedrag worden de uurtarieven en de reiskostenvergoeding geïndexeerd. Dat levert het volgende beeld:

€ 107,50 + 3,5% = € 111,26 voor psychiaters

€ 82,50 + 3,5% = € 85,39 voor psychologen

€ 2,50 + 3,5% = € 2,59 per retourkilometer.

Deze nieuwe tarieven gelden voor opdrachten die op of na 1 juli 2009 zijn verstrekt.

Van de gelegenheid maak ik graag gebruik om enige misverstanden die zijn ontstaan weg te nemen. Om te beginnen met de reiskosten: de eerste 4 kilometer hoeven niet meer afgetrokken te worden.

De vastgestelde normtijden en tarieven gelden als 'fixed prices' met als uitgangspunt dat meer- en minderwerk elkaar uitmiddelen. In het overleg 'Agenda voor de toekomst' dat met enige regelmaat met de Vereniging van PJ-rapporteurs wordt gevoerd, zal nog worden bezien of het toepassen van forfaitaire bedragen voor minder- en meerwerk een duurzame oplossing biedt.

De Werkgroep die is belast met de herijking van de tarieven in strafzaken, ik meldde u daarover in mijn circulaire van 23 juli 2008, kenmerk 5556755 waarmee ik de vorige tariefaanpassing bekend maakte, komt binnenkort met haar eindrapport. Voorzover de aanbevelingen van de werkgroep worden overgenomen, zal dat leiden tot een aanpassing van het Besluit tarieven in strafzaken 2003. Bij die gelegenheid zullen ook de bovenstaande tariefswijzigingen in het Btis worden meegenomen. Zodra het rapport is vastgesteld zal ik u dat laten, opdat u kennis kunt nemen van de inhoud daarvan.

Voor de volledigheid neem ik in de onderstaande tabel de geldende normtijden en vergoedingen op, als ook de daaruit voortvloeiende forfaitaire vergoeding.

strafrecht

modaliteit

normtijden na 1-7-2008

tarief in € per 1-7-2009

forfait in € per 1-7-2009

volwassenen

enkelvoudig psychiatrisch

14

111,26

1557,64

 

dubbel / triple psychiatrisch

18

111,26

2002,68

 

klinisch GGZ psychiatrisch

20

111,26

2225,20

 

enkelvoudig psychologisch

18

85,39

1537,02

 

dubbel / triple psychologisch

20

85,39

1707,80

 

klinisch GGZ psychologisch

24

85,39

2049,36

Jeugd

enkelvoudig psychiatrisch

18

111,26

2002,68

 

dubbel / triple psychiatrisch

22

111,26

2447,72

 

enkelvoudig psychologisch

22

85,39

1878,58

 

dubbel / triple psychologisch

24

85,39

2049,36

Ik verzoek u deze circulaire, die in de Staatscourant zal worden geplaatst, binnen uw organisatie bekend te maken aan die medewerkers die het aangaat.

Mijn circulaire van 23 juli 2008, kenmerk 5556755 komt hiermee per 1 juli 2009 te vervallen.

De minister van Justitie,

namens deze:

plv. Directeur-GeneraalRechtspleging en Rechtshandhaving,

A. IJzerman.