Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ReimerswaalStaatscourant 2009, 11119Overig

Bekendmaking Wet milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal heeft op 2 juni 2009 mededeling ontvangen van Lamb Weston/Meijer v.o.f. dat deze voornemens is tezamen met DELTA Milieu Biofuels b.v. het aardappelverwerkende bedrijf aan de Stationsweg 18a in Kruiningen uit te breiden met een biogasinstallatie met digestaatnabehandeling.

Voor deze activiteit is een m.e.r. beoordelingsnotitie ingediend bij het college van burgemeester en wethouders op 3 juli 2009.

Ingevolge artikel 7.8a van de Wet milieubeheer en onderdeel D van het Besluit milieu effectrapportage is deze voorgenomen activiteit Milieu Effect Rapportage (MER) beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat het college, voordat een milieuvergunning wordt verleend, dient te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld. Een MER moet worden opgesteld indien sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarbij dient, aldus artikel 7.8b, vierde lid van de Wet milieubeheer, rekening te worden gehouden met:

  • de kenmerken van de activiteit;

  • de plaats van de voorgenomen activiteit,

  • de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Na toetsing van de voorgenomen activiteit heeft het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal op 14 juli 2009 besloten dat Lamb Weston/Meijer v.o.f. voor deze activiteiten geen MER hoeft op te stellen. Er is geen sprake van belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu; het aantal transportbewegingen daalt met circa 6.000, er wordt groen gas opgewekt en er wordt CO2 opgevangen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 23 juli 2009 tot en met woensdag 2 september 2009 ter inzage bij de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. U kunt de stukken inzien op maandag tot en met donderdag van 09.00 uur–14.00 uur. Op vrijdag van 09.00 uur–12.00 uur en verder op afspraak. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0113) 395 395.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat.

U kunt u eventuele bezwaren tegen dit voorbereidingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in de procedure van de uiteindelijke besluiten, te weten de vergunningsprocedure ingevolge de Wet milieubeheer.

Kruiningen, 22 juli 2009

Namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal,

hoofd afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving,

F. Schouten.