Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
College Bescherming persoonsgegevensStaatscourant 2009, 10466Besluiten van algemene strekking

Regeling van de directeur van het College bescherming persoonsgegevens van 7 juli 2009, houdende verlening van volmacht en machtiging ten behoeve van beheerszaken aan afdelingshoofden en andere functionarissen werkzaam bij het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens (Regeling volmacht en machtiging beheer afdelingshoofden en andere functionarissen CBP)

De directeur, hoofd van het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens,

Gelet op artikel 3, tweede lid, en artikel 7 van de Mandaatregeling Ministerie van Justitie 2005, alsmede op de Mandaatregeling beheer CBP 2006 en de Regeling mandaat beheer directeur CBP;

Besluit:

Artikel 1

Aan functionarissen, werkzaam als afdelingshoofd, senior medewerker automatisering of medewerker bedrijfsvoering financieel bij het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens, wordt volmacht en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden op het terrein van het beheer van het College, voorzover het aangelegenheden betreft die als zodanig op de website van het College bescherming persoonsgegevens zijn vermeld.

Artikel 2

De ondertekening van documenten die door een betrokken afdelingshoofd, senior medewerker automatisering of medewerker bedrijfsvoering financieel krachtens de in artikel 1 verleende volmacht of machtiging, worden afgedaan, geschiedt als volgt:

‘Namens de Minister van Justitie,

Het hoofd van de afdeling …/de senior medewerker … /de medewerker bedrijfsvoering …

van het College bescherming persoonsgegevens,

(gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris)’.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling volmacht en machtiging beheer afdelingshoofden en andere functionarissen CBP.

Deze regeling zal, met de toelichting, in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 juli 2009

De directeur, hoofd van het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens,

P.J.J. Frencken.

TOELICHTING

Bij de Regeling mandaat beheer directeur CBP is ten behoeve van het afwikkelen van aangelegenheden met een beheersmatig karakter aan de directeur, hoofd van het secretariaat van het CBP, mandaat, volmacht en machtiging verstrekt. Bij deze regeling worden de aan directeur toekomende volmacht en machtiging, voor het kunnen afwikkelen van specifieke beheersaangelegenheden, doorgegeven aan afdelingshoofden, senior medewerker automatisering en medewerker bedrijfsvoering financieel van het secretariaat van het CBP. Op grond van artikel 2, tweede lid, van de Mandaatregeling beheer CBP is dit uitdrukkelijk toegestaan. Evenals is gedaan in de Regeling mandaat beheer directeur CBP ten aanzien van de aangelegenheden die bij uitsluiting blijven voorbehouden aan de voorzitter van het CBP, is er in deze regeling voor gekozen de exacte aanduiding van welke afdelingshoofden en welke aangelegenheden het betreft op de website van het CBP (www.cbpweb.nl) te publiceren. Aldus kan in de toekomst flexibeler op veranderingen op het gebied van de uit naam van de Minister van Justitie uit te voeren beheerstaken worden ingespeeld dan via het bekend maken daarvan door middel van een publicatie in de Staatscourant.

Verder zij verwezen naar de toelichting bij de Regeling mandaat beheer directeur CBP.

De directeur, hoofd van het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens,

P.J.J. Frencken.