stcrt-2009-10418-001.png Vaststelling bestemmingsplan ‘Nieuwe Driemanspolder 2009’

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maken bekend dat de gemeenteraad op 2 juni 2009 het bestemmingsplan ‘Nieuwe Driemanspolder 2009’ (gewijzigd) heeft vastgesteld.

Ligging plangebied

Het gedeelte van de Nieuwe Driemanspolder, dat op grondgebied van de Gemeente Leidschendam-Voorburg ligt, is gelegen tussen de gemeentegrens van Zoetermeer, de gemeentegrens van Den Haag, de rijksweg A4, de Stompwijksevaart, de Molenvaart, het Wilsveen (incl. bebouwing beide zijden), de Limietsloot (incl. aangrenzende gronden) en de Ringsloot (incl. aangrenzende gronden).

Inhoud bestemmingsplan

Voor de Nieuwe Driemanspolder wordt een functiewijzing voorbereid, waarbij landbouw plaats maakt voor functies op het gebied van waterberging, natuur en recreatie. Het gebied omvat een deel van de open ruimte op het grondgebied van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Den Haag. Het totale plangebied wordt gevormd door de Nieuwe Driemanspolder, Potteveen, Roeleveen en de Limietsloot. Voor de functiewijziging van deze gebieden moeten de bestemmingsplannen van de betrokken gemeenten worden gewijzigd.

Ter inzage

Van 17 juli tot en met 27 augustus 2009 ligt het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage in het Servicecentrum Leidschendam, Koningin Wilhelminalaan 2 te Leidschendam en in het Servicecentrum Voorburg, Raadhuisstraat 47a te Voorburg. De Servicecentra zijn op alle werkdagen geopend. Zonder afspraak: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur. Op afspraak: maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 16.00 uur, op woensdag – alléén in Vooburg – van 09.00 tot 20.00 uur, op donderdag – alléén in Leidschendam – van 8.30 tot 20.00 uur, op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Het bestemmingsplan is ook in te zien via de gemeentelijke website: www.leidschendam-voorburg.nl, onder het kopje Projecten, Nieuwe Driemanspolder.

Beroep

Van 17 juli tot en met 27 augustus 2009 kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Nieuwe Driemanspolder 2009’ bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • degenen die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn;

  • iedere belanghebbende voor zover het beroep betrekking heeft op wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Gedurende bovengenoemde periode kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad omtrent de vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn, naast het indienen van een beroep, een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit tot goedkeuring niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Naar boven