stcrt-2009-10340-001.png Besluiten vergunningen (Hersteld) Wm/Wvo/Wwh, NUON Power Generation BV, elektriciteitscentrale in de Eemshaven

NUON Power Projects B.V. te Amsterdam heeft het voornemen om in de Eemshaven een multi-fuel elektriciteitscentrale te bouwen gebaseerd op milieuvriendelijke vergassingstechnologie. Deze centrale zal met de brandstoffen steenkool, secundaire brandstoffen, schone biomassa en aardgas elektriciteit opwekken met een elektrisch vermogen van ca. 1200 MW.

Voor het oprichten en in werking hebben van deze centrale zijn vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer (Wm), de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de Wet op de waterhuishouding (Wwh) noodzakelijk.

Op de aanvragen die in december 2006 zijn ingediend, zijn in juli 2007 de besluiten genomen waarbij ingevolge de voornoemde wetten aan NUON de vergunningen voor het oprichten en in werking hebben van de multi-fuel centrale zijn verleend.

Tegen deze besluiten is beroep ingesteld door diverse personen en milieuorganisaties. Met de uitspraken van 27 augustus 2008 (Wvo vergunning) en 3 december 2008 (de Wm-vergunning), heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de besluiten vernietigd.

Als gevolg van deze uitspraken is, ten aanzien van de onderdelen welke tot vernietiging van de vorige besluiten hebben geleid, op 14 april 2009 aanvullende informatie door NUON verstrekt. Van deze informatie is gebruik gemaakt voor de totstandkoming van het nieuwe (ontwerp)besluit in het kader van de Wet milieubeheer (Wm). Ook is een nieuw ontwerpbesluit ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de Wet op de waterhuishouding (Wwh) opgesteld. Deze ontwerpbesluiten hebben tot en met 3 juni 2009 ter inzage gelegen.

Gedeputeerde Staten en Rijkswaterstaat Noord-Nederland hebben, met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten en onder voorschriften ter bescherming van het milieu, de gevraagde vergunningen verleend.

Terinzagelegging

De besluiten en de bijbehorende stukken, waaronder de aanvragen en de verzamelde, tegen de ontwerpbesluiten ingebrachte zienswijzen, liggen ter inzage van 16 juli 2009 tot en met 26 augustus 2009 in het gemeentehuis van de Gemeente Eemsmond op de afdeling. Publiekszaken, Hoofdstraat-West 1 te Uithuizen.

Beroep

Tot en met 26 augustus 2009 kan tegen het besluit/de besluiten beroep worden ingesteld door:

  • 1. degene die zienswijzen heeft ingebracht tegen het/de ontwerpbesluit(en);

  • 2. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het/de ontwerpbesluiten(en);

  • 3. degenen die zienswijzen hebben tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het/de ontwerpbesluit(en).

Het beroepschrift kunt u richten aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Als u beroep instelt kunt u ook de Voorzitter, voornoemd, vragen met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Inlichtingen

Voor technisch-inhoudelijke informatie kunt u wat betreft de Wm-vergunning contact opnemen met de heer P. Kamminga, tel. 050-3164048 van de Provincie Groningen en voor de Wvo/Wwh-vergunning met de heer A. Verstegen, tel. 058-2344363, van Rijkswaterstaat Noord Nederland.

Naar boven