Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2009, nr. IVV/BBO/2009/14358, tot vaststelling van de bedragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2009

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Geraamde totale kosten voor heffingskortingen

De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen, bedoeld in artikel 15 van Wet financiering sociale verzekeringen, voor het jaar 2009 bedragen: € 35.256.000.000.

Artikel 2. Rijksbijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds

Met toepassing van de formule, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds voor het jaar 2009:

  • a. ten gunste van het Ouderdomsfonds: € 3.061.200.000;

  • b. ten gunste van het Nabestaandenfonds: € 45.100.000;

  • c. ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten: € 4.856.500.000.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treeft in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 juni 2009

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma.

TOELICHTING

Met de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 is het systeem van belastingvrije sommen vervangen door een systeem van heffingskortingen. Dit had tot gevolg, dat sprake is van een daling van opbrengsten van premies voor de volksverzekeringen. Een rijksbijdrage, de bijdrage in de kosten van kortingen (aangeduid als Bikk) compenseert de fondsen van de volksverzekeringen (het Ouderdomsfonds, het Nabestaandenfonds en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten) voor die daling. Artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen bevat voor het vaststellen van deze rijksbijdrage een formule.

Variabel daarin zijn de geraamde totale kosten voor de heffingskortingen in een bepaald jaar, die bij ministeriële regeling worden vastgesteld. Artikel 1 van deze regeling voorziet daarin voor het jaar 2009. Daarbij wordt aangesloten bij de raming van de totale kosten voor de heffingskortingen van het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan 2009. De geraamde totale kosten voor 2009 bedragen € 35.256.000.000. Dit bedrag valt in twee delen uiteen: € 30.822.000.000 (categorie 65–) en € 4.434.000.000 (categorie 65+).

Met toepassing van de formule van artikel 15 zijn vervolgens de bijdragen per fonds vastgesteld. De uitkomsten daarvan zijn opgenomen in artikel 2.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma.

Naar boven