Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2009, 14Convenanten

Uitvoeringsconvenant Spitsmijden A15

Ondertekenaars:

  • De Minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings, handelend als bestuursorgaan;

  • Het regionaal openbaar lichaam Stadsregio Rotterdam gevestigd te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, J.N. Baljeu;

  • De Verkeersonderneming als opdrachtgever voor het mobiliteitsproject ABvM Spitsmijden A15, gevestigd te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur, L.M. Schrijnen en daartoe gemandateerd door de Stadsregio Rotterdam.

Doel en looptijd van het convenant

Het doel van dit Uitvoeringsconvenant Spitsmijden A15 is het vastleggen van de tussen partijen bereikte overeenstemming over de voorwaarden voor de uitvoering en financiering van Spitsmijden A15. De opzet van het project is beschreven in het (niet openbare) projectplan Spitsmijden A15. Het convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening (zijnde 12 december 2008) en eindigt op 31 december 2011. Partijen treden uiterlijk 3 maanden voor laatstgenoemd datum in overleg over eventuele voortzetting van dit Uitvoeringsconvenant.

Wederzijdse verplichtingen

De Verkeersonderneming als opdrachtgever draagt zorg voor het mobiliteitsproject Spitsmijden A15 in het kader van het mobiliteitsmanagementprogramma Anders Betalen voor Mobiliteit en voor de uitvoering van het Mobiliteitsproject conform het projectplan en de geldende nationale (o.a. de Privacywetgeving) en internationale regelgeving (o.a. Europese aanbestedingsregelgeving). De opdrachtgever handelt hierbij voor eigen rekening en risico.

De Minister gaat op basis van het door hem goedgekeurde projectplan over tot verhoging van de BDU verkeer en vervoer gedurende de looptijd van het convenant (2009, 2010 en 2011). De Stadsregio zal als begunstigde van de BDU een bedrag ter grootte van de opgehoogde BDU-uitkering volledig ter beschikking stellen aan De Verkeersonderneming.

Deze gelden zijn bestemd als bijdrage voor de door De Verkeersonderneming gemaakte kosten aan derden ten behoeve van de uitvoering en begeleiding van Spitsmijden A15. Indien de aan Spitsmijden A15 deelnemende weggebruikers inkomstenbelasting verschuldigd zijn over de ontvangen vergoedingen, dan wordt deze afdracht vergoed door de Minister. Voorwaarde is dat het betalingsmechanisme aan de deelnemende weggebruikers is gebaseerd op een zogenoemde afwaarderingsvariant.

Aldus overeengekomen en ondertekend:

Den Haag, 12 december 2008

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.

Rotterdam, 1 december 2008

De portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van Stadsregio Rotterdam,

J.N. Baljeu.

Rotterdam, 1 december 2008

De directeur van De Verkeersonderneming,

L.M. Schrijnen.

Het Uitvoeringsconvenant ligt van 22 januari tot 16 februari ter inzage op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1–6 te Den Haag bij mevrouw M. Oosterbaan kamer E.00.38 met telefoonnummer 070-351 6110.