Besluit Beleidsregels SVB ter wijziging van het maatregelenbeleid inzake de WWB

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 7 mei 2008, houdende de vaststelling en bekendmaking van de wijziging van de beleidsregels inzake maatregelen WWB (Besluit Beleidsregels SVB ter wijziging van het maatregelenbeleid inzake de WWB)

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Wet werk en bijstand en daarop gebaseerde mandaatbesluiten;

Besluit:

Artikel 1

1. Het maatregelenbeleid WWB, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 26 juni 2006, wordt als volgt gewijzigd:

a. het samenloopbeleid dat is neergelegd in paragraaf 10 van Bijlage 1 bij het besluit van 10 mei 2006 wordt ingetrokken;

b. de minimale hoogte van de maatregel wordt verlaagd van € 45 naar € 25.

2. De Sociale verzekeringsbank past deze beleidsregels alleen toe indien de maatregelverordening, bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet werk en bijstand deze beleidsregels van toepassing heeft verklaard op de uitkeringsgerechtigden die op grond van een mandaatbesluit een bijstandsuitkering van de Sociale verzekeringsbank ontvangen of hebben ontvangen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB ter wijziging van het maatregelenbeleid inzake de WWB.

Amstelveen, 7 mei 2008.
De voorzitterRaad van bestuur SVB, E.F. Stoové.

Toelichting

De Sociale verzekeringsbank (SVB) voert vanaf 1 april 2006 de Wet werk en bijstand (WWB) uit in opdracht van diverse gemeenten. De colleges van burgemeester en wethouders van deze gemeenten hebben de SVB daartoe een mandaat verleend. Deze mandaten zijn beperkt tot de aanvullende bijstand voor de uitkeringsgerechtigden van 65 jaar en ouder en de leden van hun gezin als bedoeld in artikel 4, sub c, van de WWB. In de mandaatbesluiten is de Raad van bestuur van de SVB bevoegd verklaard om beleidsregels op te stellen. De Raad van bestuur van de SVB heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt door onder meer bij besluit van 10 mei 2006 de volgende beleidsregels vast te stellen: ‘SVB Beleidsregels inzake het opleggen van een maatregel ingevolge de WWB’ (Stcrt. 2006, 121).

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten (Stb. 2007, 304) heeft de Raad van bestuur van de SVB besloten om dit beleid te wijzigen. In het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten is de hoogte van een maatregel ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW) vastgesteld op minimaal € 25. Als gevolg van deze vaststelling is een onderdeel van het maatregelenbeleid inzake de WWB niet langer houdbaar. Dit geldt voor het samenloopbeleid dat is ontwikkeld voor de uitkeringsgerechtigde die een verplichting niet nakomt die zowel bij de WWB als bij de AOW zou kunnen leiden tot het opleggen van een maatregel. De Raad van bestuur van de SVB heeft daarom besloten om het samenloopbeleid in te trekken. Daarnaast wordt, naar analogie met het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten, de minimale hoogte van een maatregel vastgesteld op € 25.

Over de inwerkingtreding van deze beleidswijziging wordt het volgende opgemerkt. De gemeenteraad is op grond van artikel 8, eerste lid, onder b en artikel 18 van de WWB bevoegd om een maatregelverordening (ook wel afstemmingsverordening genoemd) op te stellen. De SVB zal de gemeenten die de uitvoering van de WWB aan de SVB hebben gemandateerd, verzoeken om in de maatregelverordeningen te bepalen dat voor 65-plussers de ‘SVB Beleidsregels inzake het opleggen van een maatregel ingevolge de WWB’ zoals vastgesteld bij besluit van 10 mei 2006 en gewijzigd bij besluit van 7 mei 2008, gelden. De maatregelverordeningen zullen nog niet zijn aangepast op 7 mei 2008, de dag waarop is besloten om het maatregelenbeleid inzake de WWB te wijzigen. In artikel 1 van dit besluit is daarom bepaald dat de SVB deze beleidsregels alleen zal toepassen indien de maatregelverordening is aangepast.

Naar verwachting zullen in de loop van 2008 en daarna meer gemeenten aan de SVB een mandaat verlenen om de WWB uit te voeren. De beleidsregels die bij dit besluit zijn vastgesteld zullen ook worden toegepast bij de uitvoering van deze mandaatbesluiten. Ook hierbij geldt dat de SVB het maatregelenbeleid WWB alleen zal toepassen nadat de maatregelverordening is aangepast.

De voorzitterRaad van bestuur SVB,

E.F. Stoové

Naar boven