Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)Staatscourant 2008, 97 pagina 20Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2005

Nr. 500142-3.O1242

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

Gezien de goedkeuring van de Minister van Economische Zaken;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

Besluit:

Artikel I

Het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 20051 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel d komt te luiden:

d. de directie Mededinging;.

2. Onderdeel e vervalt.

3. De onderdelen f tot en met k worden verletterd tot e tot en met j.

4. Onderdeel f komt te luiden:

f. de Energiekamer;.

B

Artikel 5 komt als volgt te luiden:

Artikel 5

De directie Mededinging is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake concentraties van ondernemingen, mededingingsbeperkende afspraken, misbruik van economische machtsposities en de toepassing van hoofdstuk 4a, inzake financiële transparantie.

C

Artikel 6 vervalt.

D

In artikel 9 wordt de zinsnede ‘De Directie Toezicht Energie’ vervangen door: De Energiekamer.

E

In artikel 10 wordt de zinsnede ‘onderdelen h, i en j,’ vervangen door: onderdelen g, h en i,.

F

In artikel 14, eerste lid, wordt de zinsnede ‘de directies Concurrentietoezicht en Concentratiecontrole,’ vervangen door: de directie Mededinging,.

G

In artikel 15 wordt de zinsnede ‘de Directie Toezicht Energie’ telkens vervangen door: de Energiekamer.

H

Artikel 16, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede ‘de cluster- en taakgroepmanagers’ wordt vervangen door: de clustermanagers.

2. De zinsnede ‘de directie Concurrentietoezicht’ wordt vervangen door: de directie Mededinging.

3. De zinsnede ‘de Directie Toezicht Energie’ wordt vervangen door: de Energiekamer.

I

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede ‘de directie Concurrentietoezicht’ vervangen door: de directie Mededinging.

2. In het derde lid wordt de zinsnede ‘de Directie Toezicht Energie’ vervangen door: de Energiekamer.

J

De tabel van artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de kolom Budgethouder wordt de zinsnede ‘Directeur DTe’ vervangen door: Directeur Energiekamer en wordt de zinsnede ‘Directeur Coco’ vervangen door: Directeur Mededinging.

2. De rij betreffende de Directeur CT vervalt.

3. De rij betreffende de Taakgroepmanager Bouw vervalt.

K

In artikel 23, eerste lid, wordt de zinsnede ‘artikel 1, onderdelen b tot en met k,’ vervangen door: artikel 1, onderdelen b tot en met j,.

L

Artikel 24, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede ‘artikel 1, onderdelen b tot en met k’ wordt vervangen door: artikel 1, onderdelen b tot en met j.

2. De zinsnede ‘cluster- en taakgroepmanagers’ wordt vervangen door: clustermanagers.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 mei 2008.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
P. Kalbfleisch.
R.J.P. Jansen.
G.J.L. Zijl.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag

1 Stcrt. 2005, 126, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 februari 2008 (Stcrt. 2008, 29).