Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2008, 227Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 november 2008, nr. BJZ2008105961, houdende wijziging van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 2.16, eerste lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 6.15, derde lid, van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer komt te luiden:

  • 3. Artikel 2.2, vierde lid, tweede volzin, voor zover het MTBE en ETBE betreft, treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Afdeling 2.2 en bijlage 1 treden in werking met ingang van 1 juli 2010.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 november 2008

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer.

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van 9 november 2007 (Stcrt. 2007, 223). Het betreft het verschuiven van de inwerkingtredingsdatum van afdeling 2.2 en bijlage 1 van 1 januari 2009 naar 1 juli 2010.

Afdeling 2.2 richt zich op de milieubelasting vanwege inrichtingsgebonden personenvervoer. Op grond daarvan worden inrichtingen met meer dan 50 werknemers verplicht een aantal erkende maatregelen te nemen ten aanzien van het vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting. De mogelijke maatregelen zijn opgesomd in bijlage 1 bij de regeling. Aan elke maatregel is een aantal punten toegekend. Afhankelijk van het aantal werknemers moeten inrichtingen een vast aantal punten behalen. Deze systematiek wordt kortweg ‘het puntensysteem’ genoemd.

Het wijzigen van de inwerkingtredingsbepaling van de regeling sluit aan bij het wijzigen van de inwerkingtredingsbepaling van artikel 2.16 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer dat het vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting op uitputtende wijze regelt. De wijziging houdt verband met de voorstellen die de Taskforce Mobiliteitsmanagement begin september 2008 heeft gepresenteerd. Deze voorstellen, die de bereikbaarheid en de leefbaarheid structureel beogen te verbeteren, dienen de komende periode te worden uitgewerkt en geëvalueerd. Naar verwachting zullen de eerste resultaten van het monitoring- en evaluatie-programma eind 2009 bekend zijn. Het handhaven van de oorspronkelijke inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2009 is derhalve niet opportuun. Het uitstellen van de inwerkingtredingsdatum maakt het mogelijk om aan de hand van deze resultaten artikel 2.16 van het besluit en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving nader te bezien. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de huidige regeling niet in werking zal treden.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer.