Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KiesraadStaatscourant 2008, 81 pagina 12Besluiten van algemene strekking

Wijziging Mandaatbesluit Kiesraad

De Kiesraad,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel I

Het Mandaatbesluit Kiesraad wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1, eerste lid, en 3, eerste en tweede lid, wordt ‘secretaris’ vervangen door: secretaris-directeur.

B

Artikel 2, tweede lid, onderdeel a, komt te vervallen. Artikel 2, eerste lid, onderdelen b, c en d, worden verletterd tot a, b en c.

C

Na artikel 3 van het Mandaatbesluit Kiesraad wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4

1. De secretaris-directeur van de Kiesraad is verantwoordelijk voor het registreren van klachten en het coördineren van de afhandeling daarvan.

2. De secretaris-directeur van de Kiesraad is gemandateerd om namens de Kiesraad de in lid 1 bedoelde klachten af te handelen, voor zover deze naar hun aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben, dat zij behoren te worden afgehandeld door de Kiesraad zelf. Van een ingediende klacht wordt mededeling aan de Kiesraad gedaan.

D

Artikel 4 zal worden vernummerd tot artikel 5.

E

Met de toelichting op deze wijziging van het Mandaatbesluit Kiesraad wordt tevens voorzien in een toelichting op het Mandaatbesluit Kiesraad, zoals de Kiesraad heeft vastgesteld in zijn vergadering van 7 november 2006 (Stcrt. 16 november 2006, nr. 224, pag. 39).

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Overeenkomstig het besluit van de Kiesraad, vastgesteld in zijn vergadering van 20 februari 2008.

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter.
J. Schipper-Spanninga, secretaris-directeur.

Toelichting

In zijn vergadering van 7 november 2006 heeft de Kiesraad het Mandaatbesluit Kiesraad vastgesteld (Stcrt. 16 november 2006, nr. 224, pag. 39). Vanuit het oogpunt van doelmatigheid is voor een aantal onderwerpen mandaat verleend aan de voorzitter en de secretaris-directeur van de Kiesraad.

Bij mandaatverlening blijft de bevoegdheid tot het nemen van een besluit berusten bij het bestuursorgaan, de Kiesraad. Het mandaat wordt uitgeoefend namens het bestuursorgaan en het bestuursorgaan is bevoegd aanwijzingen te geven voor de uitoefening van het mandaat. Zo is de secretaris-directeur verplicht over aangelegenheden die de belangen van de Kiesraad als zodanig raken, zo nodig overleg te voeren met de voorzitter van de Kiesraad.

In artikel 1 van het Mandaatbesluit Kiesraad is een ondertekeningsmandaat verleend aan voorzitter en secretaris-directeur gezamenlijk, waarmee de collegiale besluitvorming in de Kiesraad tot uitdrukking is gebracht. In artikel 2 is voorzien is in een afdoeningsmandaat voor de voorzitter. Het betreft onder andere besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht. In de artikelen 3 en 4 is een mandaat verleend aan de secretaris-directeur, onder meer voor de registratie en afhandeling van klachten. Overigens is de voorzitter ook gemandateerd voor alle zaken waarvoor aan de secretaris-directeur mandaat is verleend.

Met de wijziging van het Mandaatbesluit Kiesraad, vastgesteld in de vergadering van de Kiesraad van 20 februari 2008, is de term secretaris vervangen door secretaris-directeur, waarmee een bestaande praktijk is geformaliseerd.

Met het invoegen van artikel 4, en de intrekking van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, wordt aangesloten bij de Klachtenregeling Kiesraad, vastgesteld in de vergadering van de Kiesraad van 20 februari 2008. De Klachtenregeling Kiesraad voorziet in een regeling, waarin de interne procedure voor de behandeling van klachten is vastgelegd.

Het Mandaatbesluit Kiesraad kende geen toelichting. Met de toelichting op de wijziging van het Mandaatbesluit Kiesraad is hierin tevens voorzien.