Wijziging Regeling toezicht Wet toelating zorginstellingen

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 april 2008, nr. MC-U-2834994, houdende wijziging van de Regeling toezicht Wet toelating zorginstellingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 35 van de Wet toelating zorginstellingen;

Besluit:

Artikel I

In artikel 1, onderdeel b, van de Regeling toezicht Wet toelating zorginstellingen, komt de aanhef te luiden:

van het College sanering zorginstellingen, voor zover het betreft:

1°. de artikelen 17, eerste en achtste lid, en 18, eerste en tweede lid;

2°. de aan de toelating verbonden voorschriften inzake behoud van waarde van onroerende zaken voor de zorg:.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink.

Toelichting

Op basis van de artikelen 4 en 13 van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn beleidsregels vastgesteld die worden gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag om een (wijziging van een) toelating of bij het verbinden van voorschriften daaraan. Een aantal van die beleidsregels bevat eisen die de instellingen ook na het verkrijgen van de toelating behoren na te leven. Tot die ‘beleidsregels die te allen tijde van kracht zijn’ behoren beleidsregels inzake het behoud van de waarde van het vermogen van instellingen voor de zorg. Om laatstbedoelde beleidsregels kracht bij te zetten, zijn zij op basis van artikel 13 WTZi als generiek voorschrift aan de toelatingen van de desbetreffende instellingen verbonden. De strekking van deze beleidsregels sluit aan bij die van artikel 18 WTZi inzake het afstoten van onroerende zaken. Het ligt, gelet op deze strekking en de inhoud van de beleidsregels, voor de hand dat het College sanering zorginstellingen belast wordt met het toezicht op de naleving van dit voorschrift, nu dat college ook al toezicht houdt op de naleving van artikel 18 WTZi. De voorgestelde wijziging strekt daartoe.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Naar boven