Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2008, 178Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 augustus 2008, nr. IZ2008083283, houdende wijziging van de Projectstimuleringsregeling INTERREG IV (Wijziging Projectstimuleringsregeling INTERREG IV)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 50a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de artikelen 38a, 38d, vierde lid, en 38h, vierde lid, van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985;

Besluit:

ARTIKEL I

De Projectstimuleringsregeling INTERREG IV1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. Het subsidieplafond voor 2008 bedraagt € 572.400,– voor INTERREG IVB en € 231.000,– voor INTERREG IVC. Het subsidieplafond voor 2009 bedraagt € 400.000,– voor INTERREG IVB en € 200.000,– voor INTERREG IVC.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer.

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling wijzigt de Projectstimuleringsregeling INTERREG IV. Deze regeling is in 2007 in werking getreden.

Inhoud van deze wijzigingsregeling

Het subsidieplafond voor 2008 wordt opgehoogd met € 300.000,– voor INTERREG IVB. Er is alleen voor een INTERREG IVB ophoging gekozen omdat dit programma in 2008 nog call deadlines kent op 30 september en 3 oktober. De call deadline voor INTERREG IVC is pas 30 januari 2009 weer.

Daarnaast wordt het subsidieplafond voor respectievelijk INTERREG IVB en IVC in 2009 alvast bekendgemaakt. Hierbij wordt een budgetonderscheid per programma voortgezet.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer.


XNoot
1

Stcrt. 2007, 184.