DT&V-ondermandaat

Ondermandaatregeling afdelingsmanager Bijzonder Vertrek en Boekingen DT&V 2007

Regeling van de afdelingsmanager van de afdeling Bijzonder Vertrek en Boekingen van de directie Operationele Ondersteuning van de Dienst Terugkeer & Vertrek van het Ministerie van Justitie [van 20 maart 2008, nr. DT&V/2008/UIT-639] houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan onder de afdelingsmanager van de afdeling Bijzonder Vertrek en Boekingen van de directie Operationele Ondersteuning van de Dienst Terugkeer & Vertrek ressorterende functionarissen

De afdelingsmanager van de afdeling Bijzonder Vertrek en Boekingen van de directie Operationele Ondersteuning van de Dienst Terugkeer & Vertrek van het Ministerie van Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid van de Mandaatregeling Ministerie van Justitie 2005, en gelet op artikel 1, onder a, van de Ondermandaatregeling directie Operationele Ondersteuning van de DT&V 2007;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, onder b, van de Ondermandaatregeling directie Operationele Ondersteuning aan de afdelingsmanager Bijzonder Vertrek en Boekingen wordt ondermandaat verleend aan:

a. de senior regievoerder(s) Bijzonder Vertrek;

b. de regievoerder(s) Bijzonder Vertrek;

c. de afdelingsassistent(en);

d. de medewerker(s) informatie & logistiek;

e. de senior administratief medewerker(s) boekingen;

f. de administratief medewerker(s) boekingen;

g. de senior administratief medewerker(s);

h. de administratief medewerker(s).

Artikel 2

1. Aan de afdelingsmanager Bijzonder Vertrek en Boekingen van de directie Operationele Ondersteuning blijft voorbehouden:

a. de bevoegdheid tot het nemen van personele besluiten ten aanzien van medewerkers die worden bezoldigd in schaal 11 of lager;

b. de bevoegdheid tot het verrichten van alle overige handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, zoals bedoeld in artikel 4, onder d, van de Ondermandaatregeling directie Operationele Ondersteuning DT&V 2007.

2. Bij afwezigheid van de afdelingsmanager treedt een andere afdelingsmanager op als diens plaatsvervanger.

Artikel 3

De in artikel 1, onder a tot en met h, genoemde functionarissen zijn bevoegd om:

a. namens de algemeen directeur besluiten te nemen, stukken af te doen, uitgaande brieven te tekenen ten aanzien van alle aangelegenheden voortvloeiend uit hun taak;

b. de Staatssecretaris van Justitie in rechte te vertegenwoordigen en rechtsmiddelen in te stellen ten aanzien van alle aangelegenheden voortvloeiend uit hun taak;

c. de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover deze handelingen verband houden met de uitvoering van de Vreemdelingenwet.

Artikel 4

De in artikel 1, onder a tot en met h, genoemde functionarissen brengen in de ondertekening van de besluiten tot uitdrukking dat de besluiten zijn genomen namens de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer & Vertrek.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2007.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Ondermandaatregeling afdelingsmanager Bijzonder Vertrek en Boekingen DT&V 2007. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 maart 2008.
De afdelingsmanager van de afdeling Bijzonder Vertrek en Boekingen van de directie Operationele Ondersteuning van de Dienst Terugkeer & Vertrek van het Ministerie van Justitie,
M.Th.J. Messerschmidt (wnd.).

Toelichting

Algemeen

In deze regeling wordt door de afdelingsmanager Bijzonder Vertrek en Boekingen van de directie Operationele Ondersteuning van de Dienst Terugkeer & Vertrek van het Ministerie van Justitie ondermandaat verleend aan de onder de afdelingsmanager van Bijzonder Vertrek en Boekingen van de Directie Operationele Ondersteuning van de Dienst Terugkeer & Vertrek ressorterende functionarissen. Ingevolge artikel 7 van de Mandaatregeling Justitie 2005 heeft deze regeling ook betrekking op de doorgifte van de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen (volmacht en machtiging) binnen de kaders van de Vreemdelingenwet te verrichten.

Voor een nadere toelichting op de algemene aspecten van deze regeling wordt verwezen naar de toelichting op de Mandaatregeling Ministerie van Justitie 2005.

Artikel 4

De ondertekening luidt:

De Staatssecretaris van Justitie,

namens deze,

de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer & Vertrek,

voor deze,

[handtekening en vermelding van naam en functie van de functionaris]

Beslissingen betreffende beheersmatige aangelegenheden, waaronder het personeelsbeheer als genoemd in artikel 2, worden genomen namens de Minister van Justitie. In dat geval luidt de ondertekening:

De Minister van Justitie,

namens deze,

de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer & Vertrek,

voor deze,

[handtekening en vermelding van naam en functie van de functionaris]

’s-Gravenhage, 20 maart 2008.

De afdelingsmanager van de afdeling Bijzonder Vertrek en Boekingen van de directie Operationele Ondersteuning van de Dienst Terugkeer & Vertrek van het Ministerie van Justitie,

M.Th.J. Messerschmidt (wnd.).

Naar boven