Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2008, 60 pagina 10Besluiten van algemene strekking

Wijziging bijlagen Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit en vaststelling van bijlage 1a bij de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 maart 2008, nr. WJZ 8035385, houdende wijziging van de bijlagen 2 en 3 bij de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit en vaststelling van bijlage 1a bij de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 31, negende lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 56, eerste lid, van het Besluit stimulering duurzame elektriciteitsproductie;

Besluit:

Artikel I

De bij de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit1 behorende bijlagen 2 en 3 worden vervangen door de bij deze regeling behorende bijlagen 1 en 2.

Artikel II

Artikel 2 van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1’ geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Een particuliere aanvrager van subsidie voor fotovoltaïsche zonnepanelen en een aanvrager, niet zijnde een particuliere aanvrager, van subsidie voor fotovoltaïsche zonnepanelen met een maximaal opgesteld vermogen van 3,5 kWp mag, in afwijking van het eerste lid, bij de aanvraag om subsidieverlening gebruik maken van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1a.

Artikel III

De bij de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie behorende bijlage 1a is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen. De bijlagen 1 en 2 worden ter inzage gelegd bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem. Bijlage 3 wordt ter inzage gelegd bij SenterNovem, Dokter van Deenweg 108, 8025 BK Zwolle.

Den Haag, 20 maart 2008.
De Minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven.

Toelichting

Artikel I

In de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit is een aantal voorwaarden opgenomen waaraan producenten die een afvalverbrandingsinstallatie in stand houden moeten voldoen wanneer zij naast garanties van oorsprong ook subsidie (wensen te) ontvangen. Deze subsidies betreffen subsidie op grond van artikel 72m van de Elektriciteitswet 1998 (MEP-subsidie) en vanaf 1 april 2008 subsidie op grond van artikel 2 van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE-subsidie). Bijlage 2 (productieverklaring) wordt aangevuld met de vraag of de producent SDE-subsidie wenst te ontvangen; bijlage 3 (biomassaverklaring) wordt aangevuld met de vraag of aan de producent SDE-subsidie is verleend.

De wijziging van de bijlagen is van technische aard en heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten.

Artikelen II en III

De wijziging van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energie strekt ertoe één extra bijlage aan de regeling toe te voegen. Vóór deze wijziging was er sprake van één uniform aanvraagformulier dat door iedere subsidie-aanvrager, onafhankelijk van de subsidiecategorie waarvoor subsidie wordt aangevraagd, diende te worden gebruikt. Voor aanvragers van subsidie voor fotovoltaïsche zonnepanelen blijkt de invulling van dit formulier tot onduidelijkheden te leiden. Daarom is besloten voor deze categorie een vereenvoudigd formulier vast te stellen waarvan men, indien men dat wenst, gebruik kan maken. Dit formulier is toegespitst op de particuliere aanvrager en op de niet-particuliere aanvrager met een opgesteld vermogen van maximaal 3,5 kWp. Het nieuwe formulier bevat slechts die vragen die relevant zijn voor de indieners in deze categorie, de overige vragen zijn weggelaten ten opzichte van het normale aanvraagformulier. Overigens blijft het een aanvrager van subsidie voor zonnepanelen toegestaan gebruik te maken van het normale aanvraagformulier dat is opgenomen als bijlage 1 bij de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energie.

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

  • 1

    Stcrt. 2003, 242; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 28 februari 2008 (Stcrt. 44).

  • 2

    Stcrt. 2008, 44.