Wijziging Regeling staten financiële ondernemingen Wft

Regeling van de Nederlandsche Bank NV van 28 februari 2008, nr. Juza/2008/00034/kve, houdende wijziging van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft

De Nederlandsche Bank NV,

Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Gelet op de artikelen 131, eerste lid, 133, eerste lid, en artikel 135, tweede en vijfde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft;

Besluit:

Artikel I

De Regeling staten financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

Bijlage 6 wordt vervangen door bijlage 6 bij deze regeling.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Nederlandsche Bank NV
Directeur,
A. Schilder RA.

Bijlage 6

Bijlage bij artikel 2:2, eerste lid, van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft

Frequentie en indieningstermijn staten

6.1 Banken en clearinginstellingen in Nederland

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

Rapportage geldt voor

     
   

een bank en clearinginstelling als bedoeld in artikel 3:72, eerste lid of 3:82, eerste lid van de Wft

Een bank als bedoeld in artikel 3:77 van de Wft

COREP

    

CA

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand, volgend op de verslagperiode (1)

Ja

Nee

CR SA

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

CR IRB

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

CR EQU IRB

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

CR SEC SA

Per kalenderjaar

Idem (1)

Ja

Nee

CR SEC IRB

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

CR SEC Details

Per kalenderkwartaal voor IRB

Per kalenderjaar voor SA

Idem (1)

Ja

Nee

MKR SA FX

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op de tiende werkdag van de tweede maand, volgend op de verslagperiode. (2)

Ja

Nee

MKR SA COM

Per kalenderkwartaal

Idem (2)

Ja

Nee

MKR SA EQU

Per kalenderkwartaal

Idem (2)

Ja

Nee

MKR SA TDI

Per kalenderkwartaal

Idem (2)

Ja

Nee

MKR IM

Per kalenderkwartaal

Idem (2)

Ja

Nee

MKR IM Details

Per kalenderkwartaal

Idem (2)

Ja

Nee

CR TB SETT

Per kalenderkwartaal

Idem (2)

Ja

Nee

OPR

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

Group Solvency Details

Per kalenderjaar

Uiterlijk de laatste werkdag van de tweede maand, volgend op de verslagperiode (3)

Ja

Nee

     

FINREP (IAS/IFRS)

    

1. Balance sheet statement

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Ja

2. Profit & loss account

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Ja

3. Breakdowns of certain financial assets portfolios

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

4. Breakdowns of certain financial liabilities portfolios

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

5. Impairment flow statement

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

6. Related party disclosures

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

7. Analysis of equity

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

    

FINREP (Titel 9 banken)

   

1. Balance sheet statement

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Ja

2. Profit & loss account

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Ja

3. Breakdowns of certain financial assets portfolios

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

4. Breakdowns of certain financial liabilities portfolios

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

6. Related party disclosures

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

7. Analysis of equity

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

    

Pillar II

   

Renterisicorapportage

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

Bedrijfssectorconcentratierisico

Per kalenderjaar

Idem (1)

Ja

Nee

Concentratierisico op landen

Per kalenderjaar

Idem (1)

Ja

Nee

     

Overige rapportages

    

8011

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Ja

Nee

8017

Per kalenderkwartaal

Idem (2)

Ja

Nee

8028

Per kalendermaand

Idem (1)

Ja

Ja

8029

Per kalendermaand

Idem (1)

Ja

Ja

8040

Per kalendermaand

Idem (1)

Ja

Ja

6.2 Elektronischgeldinstellingen

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

COREP

  

CA

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand, volgend op de verslagperiode (1)

MKR SA FX

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op de tiende werkdag van de tweede maand, volgend op de verslagperiode.

   

FINREP (Titel 9)

  

1. Balance sheet statement

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

2. Profit & loss account

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

   

Overige rapportages

  

8011

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

8018

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Verklaring voorblad 8040

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

6.3 Beleggingsondernemingen in Nederland

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

COREP

  

CA

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand, volgend op de verslagperiode (1)

CR SA

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

CR IRB

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

CR EQU IRB

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

MKR SA FX

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

MKR SA COM

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

MKR SA EQU

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

MKR SA TDI

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

MKR IM

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

MKR IM Details

Per kalenderkwartaal

Idem (1) Zal alleen op ad hoc-basis kunnen worden opgevraagd.

CR TB SETT

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

OPR

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

Group Solvency Details

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

   

FINREP (IAS/IFRS)

  

1. Balance sheet statement

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

2. Profit & loss account

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

3. Breakdowns of certain financial assets portfolios

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

6. Related party disclosures

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

8. Breakdowns of certain income and expense items

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

9. Scope of application

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

   

FINREP (Titel 9 banken)

  

1. Balance sheet statement

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

2. Profit & loss account

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

3. Breakdowns of certain financial assets portfolios

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

6. Related party disclosures

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

8. Breakdowns of certain income and expense items

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

9. Scope of application

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

   

Overige rapportages

  

Vastekosteneis

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

8011 Grote posten rapportage

Per kalenderkwartaal

Idem (1)

8040/voorblad (incl. compliance)

Per kalendermaand

Idem (1)

Toelichting

1. Algemeen

Met onderhavige regeling wordt een wijziging aangebracht in bijlage 6 bij de Regeling staten financiële ondernemingen Wft voor in Nederland gelegen bijkantoren van banken met zetel in een andere lidstaat. De wijziging houdt in dat onder 6.1 (banken en clearinginstellingen in Nederland) in de laatste kolom (‘Een bank als bedoeld in artikel 3:77 van de Wft’) de regels ‘FINREP Balance sheet statement’ en ‘FINREP Profit and loss account’ voor zowel IAS/IFRS als Titel 9 zijn gewijzigd van ‘nee’ in ‘ja’.

2. Gevolgen voor het bedrijfsleven en de burger

In deze paragraaf worden de gevolgen voor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven besproken. Voor de administratieve lasten voor de burger heeft deze regeling geen gevolgen.

De wijziging leidt tot een marginale toename (van minder dan EUR 10.000) van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven, omdat deze voortvloeit uit voortzetting van de bestaande praktijk.

3. Toelichting op de wijziging

Na de inwerkingtreding van de Wft op 1 januari 2007 mocht een bijkantoor van een financiële onderneming uit een andere lidstaat op grond van het in de Invoerings- en aanpassingswet Wft opgenomen overgangsregime gedurende het jaar 2007 het rapportagekader toepassen zoals dat gold vóór invoering van de Wft. Dit rapportagekader bestond uit de volgende staten: Staat 8001 (balans), Staat 8033 (V&W-rekening), Staat 8028 (Liquiditeitstoetsing), Staat 8029 (Grote posten liquiditeit) en Staat 8040 (Verklaring).

Het is de bedoeling dat dit rapportagekader vanaf 2008 wordt voortgezet. Daartoe dient de onderhavige wijziging van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft. De wijziging is afgestemd met de Nederlandse Vereniging van Banken en met het Ministerie van Financiën.

Opgemerkt wordt dat als gevolg van het internationaal afgesproken framework voor banken, zoals reeds door middel van de Wijzigingsregeling van 10 december 2007 (Stcrt. 2007, nr. 244) in de Regeling staten financiële ondernemingen verwerkt, in plaats van het indienen van staat 8001 (Balans) en staat 8033 (V&W-rekening), het ‘Financial Reporting Framework’ (FINREP) dient te worden gebruikt. Als gevolg van de met de onderhavige regeling aangebrachte wijzigingen bestaat vanaf 1 januari 2008 het rapportagekader voor bijkantoren van banken met zetel in een andere lidstaat derhalve uit de volgende staten: FINREP-tabel 1 (Balance sheet statement), FINREP-tabel 2 (Profit & Loss account), Staat 8028 (Liquiditeitstoetsing), Staat 8029 (Grote posten liquiditeit) en Staat 8040 (Verklaring).

Afhankelijk van de toegepaste verslaggevingregels, IAS/IFRS of de bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan het bijkantoor kiezen uit het verstrekken van FINREP IAS/IFRS of FINREP Titel 9 banken.

De Nederlandsche Bank NV

Directeur,

A. Schilder RA

Naar boven