Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2008, 215Besluiten van algemene strekking

Wijziging enkele ministeriële regelingen in verband met enkele technische correcties

27 oktober 2008

Nr. CEND/HDJZ-2008/1386 sector AWW

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op Richtlijn 2008/65/EG van de Commissie van 27 juni 2008 (PbEU L 168) tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG betreffende het rijbewijs, artikel 111, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 17, 18, 67, derde, vierde en zesde lid, 69, eerste lid, 103, vierde lid, 111 tot en met 116, 118, 186, 194 en 196 van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

ARTIKEL I

A

De titel van de bijlage bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid komt te luiden:

BIJLAGE BIJ DE REGELING CODERINGEN BEPERKINGEN RIJBEVOEGDHEID

B

Artikel 2, onderdelen h tot en met j, van de Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie C worden vervangen door:

  • h. de specifieke risico’s in verband met de onervarenheid van medeweggebruikers en de deelneming aan het verkeer door de meest kwetsbare categorieën, zoals kinderen, voetgangers, fietsers, ruiters, bestuurders van brommobielen en voertuigen met beperkte snelheid en personen die in hun mobiliteit gehinderd zijn;

  • i. de milieuaspecten met betrekking van het gebruik van het voertuig;

  • j. de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden voor het verlaten van het voertuig;

  • k. het veilig rijden in tunnels.

C

Artikel 2, onderdelen h tot en met j, van de Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie D worden vervangen door:

  • h. de specifieke risico’s in verband met de onervarenheid van medeweggebruikers en de deelneming aan het verkeer door de meest kwetsbare categorieën, zoals kinderen, voetgangers, fietsers, ruiters, bestuurders van brommobielen en voertuigen met beperkte snelheid en personen die in hun mobiliteit gehinderd zijn;

  • i. de milieuaspecten met betrekking van het gebruik van het voertuig;

  • j. de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden voor het verlaten van het voertuig;

  • k. het veilig rijden in tunnels.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatcourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 30 september 2008.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.

TOELICHTING

De regeling heeft tot doel in een drietal ministeriële regelingen enkele kleine onjuistheden te herstellen die erin zijn geslopen als gevolg van de Regeling van 16 september 2008 tot wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met implementatie van Richtlijn 2008/65/EG tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG betreffende het rijbewijs. Het betreft hier het herstel van enkele onjuiste verwijzingen. Deze correcties zullen met terugwerkende kracht tot en met 30 september 2008 in werking treden.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.