Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor ZorgverzekeringenStaatscourant 2008, 45 pagina 9Besluiten van algemene strekking

Besluit bepaling vestigingsplaats College voor zorgverzekeringen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 februari 2008, nr. Z/VU-2832371, houdende bepaling vestigingsplaats College voor zorgverzekeringen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 58, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;

Besluit:

Het College voor zorgverzekeringen is gevestigd in de gemeente Diemen.

Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. de Directie wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:

– de naam en adres van de indiener;

– de dagtekening;

– een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, of door bijvoeging van een kopie van het besluit;

– de gronden van het bezwaar.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink.