Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2008, 39 pagina 7Besluiten van algemene strekking

Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (achtenzeventigste wijziging)

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 15 februari 2008, nr. 5530593/08, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (achtenzeventigste wijziging)

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 3.56a van het Vreemdelingenbesluit 2000;

Besluit:

Artikel I

Artikel 3.18c, tweede lid onder b Voorschrift Vreemdelingen 2000 komt te luiden:

b. de onderzoeksinstelling in het bezit is van een ten name van de instelling afgegeven S&O-verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, welke verklaring betrekking heeft op ten minste een deel van het lopende of het vorige kalenderjaar, mits het door de instelling verrichte onderzoek naar het oordeel van Onze Minister van voldoende wetenschappelijk niveau is.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 16 oktober 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 februari 2008.
De Staatssecretaris van Justitie, N. Albayrak.

Toelichting

Bij regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 16 oktober 2007, nr. 511261/07, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (eenenzeventigste wijziging) is Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van de Europese Unie betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek (PbEU L289) geïmplementeerd in het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (hierna VV 2000). Bij die gelegenheid is opgenomen in artikel 3.18c, tweede lid van het VV 2000, dat de onderzoeksinstelling die kan aantonen met succes een beroep te hebben gedaan op de Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk 1997 in aanmerking komt voor erkenning. Dit betreft een verwijzing naar de verkeerde regelgeving. Bedoeld is te verwijzen naar de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Met deze wijziging wordt een en ander gecorrigeerd. Aangezien het totaal aantal instellingen die een beroep doen op de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen dusdanig groot is dat erkenning van al deze instellingen niet uitvoerbaar is voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst, is een beperking op genomen voor de instellingen die in aanmerking komen voor erkenning in de zin van Richtlijn 2005/71/EG. In de Vreemdelingencirculaire zal nader worden ingevuld wanneer gesproken kan worden van onderzoek van voldoende wetenschappelijk niveau.

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak