Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2008, 39 pagina 25Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 februari 2007, nr. VGP/PSL 2830392, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op

– richtlijn nr. 2007/55/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 september 2007 (PbEU L 243) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de richtlijnen nr. 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van azinfos-methyl,

– richtlijn nr. 2007/57/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 september 2007 (PbEU L 243) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de richtlijnen nr. 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen voor dithiocarbamaten,

– richtlijn nr. 2007/62/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 oktober 2007 (PbEU L 260) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van bifenazaat, pethoxamide, pyrimethanil en rimsulfuron, en

– richtlijn nr. 2007/73/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 december 2007 (PbEU L 329) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van acetamiprid, atrazin, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozine, pyraclostrobine, thiacloprid en trifloxystrobin,

Alsmede gelet op artikel 13 van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen;

Besluit:

Artikel I

De Bijlage II van Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De specificaties, opgenomen bij de bestrijdingsmiddelen die tevens zijn vermeld in bijlage A bij deze regeling, worden vervangen door de in die bijlage opgenomen specificaties.

2. De in bijlage B genoemde bestrijdingsmiddelen worden met de in de kolommen opgenomen tekst op alfabetische wijze ingevoegd.

3. De bestrijdingsmiddelen, c.q. omzettingsproducten ethyleenthioureum, ferbam, manam, nabam, natriumdimethyldithiocarbamaat, propyleenthioureum en zineb met bijbehorende gegevens komen te vervallen.

4. In de rubriek Voetnoten worden de voetnoten 8 tot en met 13 vervangen door:

8) het residu is afkomstig van het gebruik van maneb en/of mancozeb

8a) het residu is afkomstig van het gebruik van maneb en/of mancozeb en/of metiram en/of propineb

8b) het residu is afkomstig van het gebruik van maneb en/of mancozeb en/of metiram en/of propineb en/of thiram.

8c) het residu is afkomstig van het gebruik van maneb en/of mancozeb en/of metiram en/of propineb en/of thiram en/of ziram.

8d) het residu is afkomstig van het gebruik van maneb en/of metiram en/of propineb en/of thiram.

9) het residu is afkomstig van het gebruik van mancozeb.

9a) het residu is afkomstig van het gebruik van mancozeb en/of metiram.

9b) het residu is afkomstig van het gebruik van mancozeb en/of propineb.

9c) het residu is afkomstig van het gebruik van mancozeb en/of metiram en/of propineb.

9d) het residu is afkomstig van het gebruik van mancozeb en/of metiram en/of thiram.

9e) het residu is afkomstig van het gebruik van mancozeb en/of metiram en/of propineb en/of thiram en/of ziram.

9f) het residu is afkomstig van het gebruik van mancozeb en/of metiram en/of thiram en/of ziram.

9g) het residu is afkomstig van het gebruik mancozeb en/of thiram.

10) het residu is afkomstig van het gebruik van propineb.

11) het residu is afkomstig van het gebruik van thiram.

12) tijdelijke MRL tot 18 september 2008. Na deze datum zal de MRL 0,05* mg/kg bedragen, tenzij gewijzigd bij een richtlijn of een verordening.

13) tijdelijke MRL’s geldig tot 1 november 2008, in afwachting van de herziening van bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG en de nieuwe registratie van deltamethrin- formuleringen op het niveau van de lidstaten.

5. In de rubriek voetnoten wordt in voetnoot 23) ‘1 januari 2008’ vervangen door: 1 juni 2009.

6. Aan het slot van het onderdeel Motief worden de volgende regels toegevoegd:

87. Aanpassing aan richtlijn 2007/55/EG van 17 september 2007 (PbEU L 243).

88. Aanpassing aan richtlijn 2007/57/EG van 17 september 2007 (PbEU L 243).

89. Aanpassing aan richtlijn 2007/62/EG van 4 oktober 2007 (PbEU L 260)

90. Aanpassing aan richtlijn 2007/73/EG van 13 december 2007 (PbEU L 329)

91. De maximumgehalten voor citrusvruchten, tafel- en wijndruiven, kiwi’s, overig fruit (behalve noten, pitvruchten, steenvruchten, aardbeien, Rubussoorten, veenbessen, aalbessen en kruisbessen), sojabonen en zonnebloempitten zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

Artikel II

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

2. In afwijking van het eerste lid treedt deze regeling:

1. ten aanzien van azinfos-methyl, dithiocarbamaten, propineb, thiram, ziram, ethyleenthioureum, ferbam, manam, nabam, natriumdimethyldithiocarbamaat, propyleenthioureum en zineb in werking met ingang van 19 maart 2008,

2. ten aanzien van bifenazaat, pethoxamide, pyrimethanil en rimsulfuron in werking met ingang van 6 april 2008,

3. ten aanzien van acetamiprid, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozine, pyraclostrobine, thiacloprid en trifloxystrobin in werking met ingang van 15 juni 2008, en

4. ten aanzien van imazalil in werking met ingang van 15 september 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 februari 2007.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink.

Bijlage A bij artikel I

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettings-

producten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan

residuen (mg/kg)

Voetnoot

Motief

acetamiprid

      
       

a) plantaardige

geen

acetamiprid

citrusvruchten

1

  

producten

  

pitvruchten

0,1

  
   

abrikozen

0,1

  
   

kersen

0,2

  
   

perziken, nectarines en

0,1

  
   

soortgelijke kruisingen

   
   

daaronder begrepen

   
   

pruimen

0,02

  
   

tomaten

0,1

  
   

pepers (paprika’s)

0,3

  
   

aubergines

0,1

  
   

Cucurbitaceae

0,3

  
   

(met eetbare schil)

   
   

veldsla

5

  
   

sla

5

  
   

andijvie

5

 

90

   

peterselie

5

 

90

   

katoenzaad

0,02

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

overige plantaardige

0,01*

  
   

producten

   
       

b) dierlijke

IM-2-1

som van

lever

0,1

  

producten

 

acetamiprid

nieren

0,2

  
  

en

overig vlees

0,05*

  
  

metaboliet

melk en melkproducten

0,05*

  
  

IM-2-1

eieren

0,05*

  
       
       

azinfos-methyl

      
       

a) plantaardige

geen

azinfos-methyl

noten

0,5

 

87

producten

  

pitvruchten

0,5

12)

87

   

steenvruchten

0,5

12)

87

   

aardbeien (andere dan

0,5

12)

87

   

bosaardbeien)

   
   

Rubussoorten (andere

0,5

12)

87

   

dan wilde vruchten)

   
   

veenbessen

0,1

 

87

   

aalbessen

0,5

12)

87

   

(rood, zwart en wit)

   
   

kruisbessen

0,5

12)

87

   

(Cynorrhodom)

   
   

komkommers

0,2

 

87

   

katoenzaad

0,2

  
   

thee

0,1*

 

87

   

hop

0,1*

 

87

   

overige plantaardige

0,05*

 

87,91

   

producten

   
       

b) dierlijke

geen

azinfos-methyl

vlees

0,01*

 

87

producten

  

melk

0,01*

 

87

   

eieren

0,01*

 

87

       

deltamethrin

      
       

a) plantaardige

geen

deltamethrin

appelen

0,2

13)

 

producten

 

(cis-deltamethrin)

overige pitvruchten

0,1

13)

 
   

kersen

0,2

13)

 
   

overige steenvruchten

0,1

13)

 
   

tafel- en wijndruiven

0,2

13)

 
   

aardbeien (andere dan

0,2

13)

 
   

bosaardbeien)

   
   

bramen

0,5

13)

 
   

frambozen

0,5

13)

90

   

aalbessen

0,5

13)

 
   

(rood, zwart en wit)

   
   

kruisbessen (Cynorrhodom)

0,2

13)

 
   

kiwi’s

0,2

13)

 
   

olijven (tafelolijven)

1

13)

 
   

olijven (voor olie-extractie)

1

13)

 
   

knoflook

0,1

13)

 
   

uien

0,1

13)

 
   

sjalotten

0,1

13)

 
   

bosuien

0,1

13)

 
   

tomaten

0,3

13)

 
   

aubergines

0,3

13)

 
   

okra

0,3

13)

 
   

overige Solanaceae

0,2

13)

 
   

Cucurbitaceae

0,2

13)

 
   

(met eetbare schil)

   
   

Cucurbitaceae

0,2

13)

 
   

(met niet-eetbare schil)

   
   

bloemkoolachtigen

0,1

13)

 
   

sluitkoolachtigen

0,1

13)

 
   

bladkoolachtigen

0,5

13)

 
   

sla en dergelijke

0,5

13)

 
   

spinazie en dergelijke

0,5

13)

 
   

kruiden

0,5

13)

 
   

peulgroenten (vers)

0,2

13)

 
   

artisjokken

0,1

13)

 
   

prei

0,2

13)

 
   

fungi

0,05

13)

 
   

peulvruchten

1

13)

 
   

kool- en raapzaad

0,1

13)

 
   

mosterdzaad

0,1

13)

 
   

thee

5

13)

 
   

hop

5

13)

 
   

granen

2

  
   

overige plantaardige

0,05*

  
   

producten

   
       

b) dierlijke

geen

deltamethrin

lever en nieren van

0,03*

1)

 

producten

 

(cis-deltamethrin)

slachtdieren

   
   

pluimveevlees

0,1

1)

 
   

pluimveeproducten

0,1

1)

 
   

overig vlees

0,5

1)

 
   

melk

0,05

  
   

overige dierlijke producten

0,05*

  
       
       

dithiocarbamaten

      
       

a) plantaardige

alle zwavelkoolstof

som van de

citrusvruchten

5

9)

88

producten

opleverende

dithiocarbamaten,

walnoten

0,1

9)

88

 

dithiocarbamaten

waaronder

pitvruchten

5

8c)

88

  

maneb, mancozeb,

abrikozen

2

9g)

88

  

metiram, propineb,

kersen

2

9e)

88

  

thiram en ziram,

perziken, nectarines en

2

9g)

88

  

uitgedrukt als

soortgelijke kruisingen

   
  

zwavelkoolstof

daaronder begrepen

   
  

(voor de afzonderlijke maximumgehalten van propineb, thiram en ziram, zie aldaar).

pruimen

2

9f)

88

   

tafel- en wijndruiven

5

8b)

88

   

aardbeien (andere

10

11)

88

   

dan bosaardbeien)

   
   

aalbessen

5

9)

88

   

(rood, zwart en wit)

   
   

bananen

2

9a)

88

   

mango’s

2

9)

88

   

olijven (tafelolijven)

5

9b)

88

   

olijven (voor olie-extractie)

5

9b)

88

   

papaja’s

7

9)

88

   

rode bieten

0,5

9)

88

   

wortelen

0,2

9)

88

   

knolselderij

0,3

8d)

88

   

mierikswortel

0,2

9)

88

   

pastinaken

0,2

9)

88

   

wortelpeterselie

0,2

9)

88

   

schorseneren

0,2

9)

88

   

knoflook

0,1

9)

88

   

uien

1

8)

88

   

sjalotten

1

8)

88

   

bosuien

1

9)

88

   

tomaten

3

9c)

88

   

pepers (paprika’s)

5

9b)

88

   

aubergines

3

9a)

88

   

okra

0,5

9)

88

   

Cucurbitaceae

2

9b)

88

   

(met eetbare schil)

   
   

Cucurbitaceae

1

9b)

88

   

(met niet-eetbare schil)

   
   

bloemkoolachtigen

1

9)

88

   

spruitjes

2

9)

88

   

sluitkool

3

9)

88

   

bladkoolachtigen

0,5

9)

88

   

koolrabi

1

9)

88

   

sla en dergelijke

5

9d)

88

   

waterkers

0,3

9)

88

   

witlof

0,5

9)

88

   

kruiden

5

9a)

88

   

bonen (met peul)

1

9)

88

   

bonen (zonder peul)

0,1

9)

88

   

erwten (met peul)

1

8)

88

   

erwten (zonder peul)

0,1

9)

88

   

asperges

0,5

9)

88

   

prei

3

8)

88

   

rabarber

0,5

9)

88

   

bonen (peulvruchten)

0,1

9)

88

   

erwten (peulvruchten)

0,1

9)

88

   

kool- en raapzaad

0,5

8)

88

   

overige oliehoudende zaden

0,1*

 

88

   

aardappelen

0,3

8a)

88

   

thee

0,1*

 

88

   

hop

25

10)

88

   

tarwe, rogge, triticale en

1

8)

88

   

spelt

   
   

gerst en haver

2

8)

88

   

overige plantaardige

0,05*

 

88

   

producten

   
       

b) dierlijke

alle zwavelkoolstof

som van de

vlees

0,05*

 

88

producten

opleverende

dithiocarbamaten,

melk en melkproducten

0,05*

 

88

 

dithiocabamaten

waaronder maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram, uitgedrukt als zwavelkoolstof

eieren

0,05*

 

88

       
       
       
       
       
       
       

imazalil

geen

imazalil

citrusvruchten

5

  
   

pitvruchten

2

 

90

   

bananen

2

  
   

tomaten

0,5

  
   

Cucurbitaceae

0,2

  
   

(met eetbare schil)

   
   

meloenen

2

  
   

aardappelen

3

 

90

   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

overige

0,05*

 

90

       
       

indoxacarb

geen

som van

noten

0,05

  
  

S- en R-isomeer

appelen

0,5

  
   

overige pitvruchten

0,3

  
   

abrikozen

0,3

  
   

perziken, nectarines en

0,3

  
   

soortgelijke kruisingen

   
   

daaronder begrepen

   
   

tafel- en wijndruiven

2

  
   

aalbessen

1

  
   

(rood, zwart en wit)

   
   

kruisbessen (Cynorrhodom)

1

  
   

bananen

0,2

 

90

   

radijs

0,2

 

90

   

tomaten

0,5

  
   

pepers (paprika’s)

0,3

  
   

aubergines

0,5

  
   

Cucurbitaceae

0,2

  
   

(met eetbare schil)

   
   

Cucurbitaceae

0,1

  
   

(met niet-eetbare schil)

   
   

bloemkoolachtigen

0,3

  
   

sluitkool

3

  
   

Chinese kool

0,2

  
   

boerenkool

0,2

  
   

veldsla

1

 

90

   

sla

2

  
   

andijvie

2

  
   

spinazie

2

 

90

   

kruiden

2

  
   

artisjokken

0,1

  
   

sojabonen

0,5

  
   

overige oliehoudende zaden

0,05*

  
   

thee

0,05*

  
   

hop

0,05*

  
   

overige plantaardige

0,02*

  
   

producten

   
   

vlees en eetbare slacht-

0,01*

  
   

afvallen

   
   

vet

0,3

  
   

melk

0,02

  
   

room

0,3

  
   

eieren

0,01*

  
       
       

pendimethalin

geen

pendimethalin

wortelen

0,2

  
   

knolselderij

0,1

 

90

   

mierikswortel

0,2

  
   

pastinaken

0,2

  
   

wortelpeterselie

0,2

  
   

peulgroenten (vers)

0,2

  
   

bleekselderij

0,1

 

90

   

peulvruchten

0,2

 

90

   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

vlees

0,05*

1)

 
   

overige

0,05*

  
       
       

propineb

geen

propineb,

pitvruchten

0,3

 

88

  

uitgedrukt als

kersen

0,3

 

88

  

propyleendiamine

tafel- en wijndruiven

1

 

88

   

olijven (tafelolijven)

0,3

 

88

   

olijven (voor olie-extractie)

0,3

 

88

   

knolselderij

0,3

 

88

   

tomaten

2

 

88

   

pepers (paprika’s)

1

 

88

   

komkommers

2

 

88

   

meloenen

1

 

88

   

watermeloenen

1

 

88

   

oliehoudende zaden

0,1*

 

88

   

aardappelen

0,2

 

88

   

thee

0,1*

 

88

   

hop

50

 

88

   

overige plantaardige

0,05*

 

88

   

producten

   
       
       

pymetrozine

geen

pymetrozine

citrusvruchten

0,3

  
   

abrikozen

0,05

  
   

perziken, nectarines en

0,05

  
   

soortgelijke kruisingen

   
   

daaronder begrepen

   
   

aardbeien (andere dan

0,5

  
   

bosaardbeien)

   
   

bramen

3

  
   

frambozen

3

  
   

aalbessen

0,5

 

90

   

(rood, zwart en wit)

   
   

kruisbessen (Cynorrhodom)

0,5

 

90

   

tomaten

0,5

  
   

pepers (paprika’s)

1

  
   

aubergines

0,5

  
   

Cucurbitaceae

0,5

  
   

(met eetbare schil)

   
   

Cucurbitaceae

0,2

  
   

(met niet-eetbare schil)

   
   

sluitkool

0,05

  
   

bladkoolachtigen

0,2

  
   

sla en dergelijke

2

  
   

kruiden

1

  
   

peulgroenten (vers)

1

  
   

katoenzaad

0,05

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

15

  
   

vlees

0,01*

  
   

melk

0,01*

  
   

eieren

0,01*

  
   

overige

0,02*

  
       
       

pyraclostrobine

geen

pyraclostrobine

citrusvruchten

1

  
   

pistaches

1

  
   

pitvruchten

0,3

  
   

abrikozen

0,2

  
   

kersen

0,3

 

90

   

perziken, nectarines en

0,2

  
   

soortgelijke kruisingen

   
   

daaronder begrepen

   
   

pruimen

0,1

  
   

tafeldruiven

1

  
   

wijndruiven

2

  
   

aardbeien (andere dan

0,5

  
   

bosaardbeien)

   
   

bramen

1

 

90

   

frambozen

1

 

90

   

aalbessen

2

 

90

   

(rood, zwart en wit)

   
   

overig Ander klein fruit

0,5

 

90

   

en besvruchten

   
   

(voor zover niet wild)

   
   

mango’s

0,05

  
   

papaja’s

0,05

  
   

wortelen

0,1

  
   

mierikswortel

0,3

  
   

pastinaken

0,3

  
   

wortelpeterselie

0,1

 

90

   

schorseneren

0,1

 

90

   

knoflook

0,2

  
   

uien

0,2

  
   

sjalotten

0,2

  
   

tomaten

0,2

  
   

pepers (paprika’s)

0,5

  
   

aubergines

0,2

  
   

bloemkoolachtigen

0,1

  
   

spruitjes

0,2

  
   

sluitkool

0,2

  
   

veldsla

10

 

90

   

overige Sla en dergelijke

2

  
   

kruiden

2

  
   

prei

0,5

  
   

peulvruchten

0,3

  
   

thee

0,05*

  
   

hop

10

  
   

tarwe, rogge en triticale

0,1

  
   

gerst

0,2

  
   

overige plantaardige

0,02*

  
   

producten

   
   

melk

0,01*

  
   

overige dierlijke producten

0,05*

  
       
       

pyrimethanil

geen

pyrimethanil

citrusvruchten

10

 

89

   

amandelen

0,2

 

89

   

pistaches

0,2

 

89

   

pitvruchten

5

 

89

   

abrikozen

3

 

89

   

perziken, nectarines en

10

 

89

   

soortgelijke kruisingen

   
   

daaronder begrepen

   
   

pruimen

3

 

89

   

tafel- en wijndruiven

5

  
   

aardbeien (andere dan

5

  
   

bosaardbeien)

   
   

bramen

10

 

89

   

frambozen

10

 

89

   

Ander klein fruit en

5

 

89

   

besvruchten

   
   

(voor zover niet wild)

   
   

bananen

0,1

  
   

wortelen

1

 

89

   

uien

0,1

 

89

   

tomaten

1

  
   

pepers (paprika’s)

2

 

89

   

aubergines

1

 

89

   

Cucurbitaceae

1

 

89

   

(met eetbare schil)

   
   

sla

10

 

89

   

kruiden

3

 

89

   

bonen (met peul)

2

 

89

   

erwten (zonder peul)

0,2

 

89

   

prei

1

 

89

   

peulvruchten

0,5

 

89

   

oliehoudende zaden

0,1*

 

89

   

thee

0,1*

 

89

   

hop

0,1*

 

89

   

overige plantaardige

0,05*

  
   

producten

   
       
       

rimsulfuron

geen

rimsulfuron

thee

0,1*

 

89

   

hop

0,1*

 

89

   

overige plantaardige

0,05*

  
   

producten

   
       
       

thiacloprid

      
       

a) plantaardige

geen

thiacloprid

pitvruchten

0,3

  

producten

  

abrikozen

0,3

  
   

kersen

0,3

  
   

perziken, nectarines en

0,3

  
   

soortgelijke kruisingen

   
   

daaronder begrepen

   
   

pruimen

0,1

  
   

aardbeien (andere dan

0,5

  
   

bosaardbeien)

   
   

Rubussoorten (andere dan

1

  
   

wilde vruchten)

   
   

Ander klein fruit en

1

  
   

besvruchten

   
   

(voorzover niet wild)

   
   

papaja’s

0,5

 

90

   

tomaten

0,5

  
   

pepers (paprika’s)

1

  
   

aubergines

0,5

  
   

Cucurbitaceae

0,3

  
   

(met eetbare schil)

   
   

meloenen

0,2

  
   

watermeloenen

0,2

  
   

sla en dergelijke

2

  
   

kruiden

3

  
   

bonen (met peul)

1

  
   

kool- en raapzaad

0,3

  
   

mosterdzaad

0,2

 

90

   

overige oliehoudende

0,05*

  
   

zaden

   
   

thee

0,05*

  
   

hop

0,05*

  
   

overige plantaardige

0,02*

  
   

producten

   
       

b) dierlijke

geen

thiacloprid

vlees

0,05

  

producten

  

lever

0,3

  
   

nieren

0,3

  
   

vet

0,05

  
   

overig vlees

0,01*

  
   

melk- en melkproducten

0,03

  
   

eieren

0,01*

  
       
       

thiram

geen

thiram

appelen

5

 

88

   

peren

5

 

88

   

abrikozen

3

 

88

   

kersen

3

 

88

   

perziken, nectarines en

3

 

88

   

soortgelijke kruisingen

   
   

daaronder begrepen

   
   

pruimen

2

 

88

   

wijndruiven

3

 

88

   

aardbeien (andere

10

 

88

   

dan bosaardbeien)

   
   

sla

2

 

88

   

andijvie

2

 

88

   

thee

0,2*

 

88

   

hop

0,2*

 

88

   

overige plantaardige

0,1*

 

88

   

producten

   
       
       

trifloxystrobin

geen

trifloxystrobin

citrusvruchten

0,3

  
   

pitvruchten

0,5

  
   

abrikozen

1

  
   

kersen

1

  
   

perziken, nectarines en

1

  
   

soortgelijke kruisingen

   
   

daaronder begrepen

   
   

pruimen

0,2

  
   

tafel- en wijndruiven

5

  
   

aardbeien (andere dan

0,5

  
   

bosaardbeien)

   
   

aalbessen

1

  
   

(rood, zwart en wit)

   
   

kruisbessen (Cynorrhodom)

1

  
   

bananen

0,05

  
   

mango’s

0,5

 

90

   

papaja’s

1

  
   

wortelen

0,05

  
   

tomaten

0,5

  
   

pepers (paprika’s)

0,3

 

90

   

Cucurbitaceae

0,2

  
   

(met eetbare schil)

   
   

meloenen

0,3

  
   

watermeloenen

0,2

  
   

broccoli

0,05

 

90

   

bloemkool

0,05

 

90

   

sluitkoolachtigen

0,2

 

90

   

bonen (met peul)

0,5

  
   

prei

0,2

 

90

   

oliehoudende zaden

0,05*

  
   

thee

0,05*

  
   

hop

30

  
   

tarwe

0,05

  
   

gerst

0,2

  
   

melk

0,01*

  
   

overige

0,02*

  
       
       

ziram

geen

ziram

peren

1

 

88

   

kersen

5

 

88

   

pruimen

2

 

88

   

thee

0,2*

 

88

   

hop

0,2*

 

88

   

overige plantaardige

0,1*

 

88

   

producten

   
       

Bijlage B bij artikel I

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettings-

producten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan

residuen (mg/kg)

Voetnoot

Motief

bifenazaat

geen

bifenzaat

aardbeien (andere dan

2

 

89

   

bosaardbeien)

   
   

tomaten

0,5

 

89

   

pepers (paprika’s)

2

 

89

   

aubergines

0,5

 

89

   

Cucurbitaceae

0,3

 

89

   

(met eetbare schil)

   
   

oliehoudende zaden

0,02*

 

89

   

thee

0,02*

 

89

   

hop

0,02*

 

89

   

overige plantaardige

0,01*

 

89

   

producten

   
       

pethoxamide

geen

pethoxamide

thee

0,02*

 

89

   

hop

0,02*

 

89

   

overige plantaardige

0,01*

 

89

   

producten

   

Toelichting

Deze regeling strekt tot uitvoering van richtlijn nr. 2007/55/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 september 2007 (PbEU L 243) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de richtlijnen nr. 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van azinfos-methyl, verder te noemen richtlijn nr. 2007/55/EG, tot uitvoering van richtlijn nr. 2007/57/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 september 2007 (PbEU L 243) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de richtlijnen nr. 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen voor dithiocarbamaten, verder te noemen richtlijn nr. 2007/57/EG, tot uitvoering van richtlijn nr. 2007/62/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 oktober 2007 (PbEU L 260) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van bifenazaat, pethoxamide, pyrimethanil en rimsulfuron, verder te noemen richtlijn nr. 2007/62/EG en tot uitvoering van richtlijn nr. 2007/73/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 december 2007 (PbEU L 329) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van acetamiprid, atrazin, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozine, pyraclostrobine, thiacloprid en trifloxystrobin, verder te noemen richtlijn 2007/73/EG.

Voor producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, en granen worden residugehalten vastgesteld op een zodanig niveau als voor een effectieve gewasbescherming nodig is. Hierbij is de hoeveelheid residu zo klein mogelijk en tegelijk toxicologisch aanvaardbaar, mede gelet op de geschatte inname via de voeding. De maximumgehalten aan residuen (MRL’s) komen overeen met de bovengrens van de hoeveelheden residu die naar verwachting in producten kunnen worden gevonden wanneer goede landbouwpraktijken in acht zijn genomen.

De MRL’s voor bestrijdingsmiddelen worden voortdurend opnieuw bekeken en gewijzigd om rekening te houden met nieuwe gegevens en informatie, ondermeer ten aanzien van de maximaal aanvaardbare blootstelling van de consument.

Richtlijn 2007/55/EG stelt als gevolg hiervan voor het bestrijdingsmiddel azinfos-methyl opnieuw MRL’s vast. De MRL’s voor pitvruchten, steenvruchten, aardbeien (andere dan bosaardbeien), rubussoorten (andere dan wilde vruchten), aalbessen (rood, zwart en wit) en kruisbessen zijn tijdelijk tot 18 september 2008. Na deze datum zullen deze MRL’s 0,05* mg/kg bedragen, tenzij ze alsnog worden gewijzigd.

Richtlijn 2007/57/EG stelt als gevolg hiervan voor de bestrijdingsmiddelen bekend onder de groepsnaam dithiocarbamaten (waaronder maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram) MRL’s vast. De als CS2 uitgedrukte MRL’s kunnen derhalve van verschillende dithiocarbamaten afkomstig zijn. Aangezien alle dithiocarbamaten als residu CS2 opleveren, kan er over het algemeen geen onderscheid tussen de individuele middelen gemaakt worden. Voor propineb, ziram en thiram bestaan er echter single-residumethoden. Bij deze methoden moet per geval worden bekeken of zij moeten worden toegepast, wanneer de specifieke kwantificering van propineb, ziram en/of thiram noodzakelijk is.

Richtlijn 2007/62/EG stelt als gevolg hiervan voor de bestrijdingsmiddelen bifenazaat, pethoxamide, pyrimethanil en rimsulfuron MRLs vast. Deze middelen zijn opgenomen in richtlijn 91/414/EEG waarvoor voorlopige MRL’s zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid I, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG; behoudens wijzigingen worden deze MRL’s definitief per 25 oktober 2011.

Richtlijn 2007/73/EG stelt als gevolg hiervan voor de bestrijdingsmiddelen acetamiprid, atrazin, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozine, pyraclostrobine, thiacloprid en trfloxystrobin MRLs vast. De MRL’s van deltamethrin zijn tijdelijk geldig tot 1 november 2008, in afwachting van de herziening van bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG en de nieuwe registratie van deltamethrinformuleringen op het niveau van de lidstaten. De MRL’s van acetamiprid, indoxacarb, pyraclostrobine, thiacloprid en trifloxystrobin zijn voorlopig vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG.

Alle maatregelen die in bovengenoemde richtlijn zijn getroffen, zijn in overeenstemming met de adviezen van het Permanent Comité voor voedselketen en diergezondheid.

Administratieve lasten

Deze regeling leidt niet tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

In onderstaande transponeringstabel wordt het verband weergegeven tussen de richtlijnen 2007/55/EG, 2007/57/EG, 2007/62/EG en 2007/DD/EG

Richtlijn

Regeling Residuen van bestrijdingsmiddelen

2006/55/EG

 

artikel 1, 2, 3 en 4

geen omzetting vereist

artikel 5

Bijlage II

artikel 6 en 7

geen omzetting vereist

  

2007/57/EG

 

artikel 1, 2, 3 en 4

geen omzetting vereist

artikel 5

Bijlage II

artikel 6 en 7

geen omzetting vereist

  

2007/62/EG

 

artikel 1 en 2

geen omzetting vereist

artikel 3

Bijlage II

artikel 4 en 5

geen omzetting vereist

  

2007/73/EG

 

artikel 1 en 2

geen omzetting vereist

artikel 3

Bijlage II

artikel 4 en 5

geen omzetting vereist

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

  • 1

    Stcrt. 1984, 54; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 9 november 2007 (Stcrt. 223).