Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2008, 211Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 oktober 2008, nr. BJZ2008100723, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op paragraaf 1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Wro:

Wet ruimtelijke ordening;

Bro:

Besluit ruimtelijke ordening;

IMRO2008:

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 2008;

SVBP2008:

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008;

STRI2008:

Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 2008.

Artikel 2

 • 1. De in onderstaande tabel genoemde visies, plannen, besluiten, verordeningen of algemene maatregelen van bestuur worden vormgegeven, ingericht en beschikbaar gesteld overeenkomstig de in de tabel genoemde standaarden, die als bijlagen bij deze regeling behoren, indien dit in de desbetreffende kolom is aangegeven.

 • 2. Het beheer van de in het eerste lid bedoelde standaarden wordt opgedragen aan een of meer nader aan te wijzen instanties.

  Tabel

  Standaarden Wro

  IMRO2008

  SVBP2008

  STRI2008

  Instrumenten

     

  structuurvisie

  x

   

  x

  voorbereidingsbesluit

  x

   

  x

  bestemmingsplan, inpassingsplan, rijksbestemmingsplan, in voorkomend geval met bijbehorende uitwerking of wijziging

  x

  x

  x

  beheersverordening

  x

   

  x

  projectbesluit

  x

   

  x

  tijdelijke ontheffing

  x

   

  x

  buiten toepassingverklaring beheersverordening

  x

   

  x

  provinciale verordening als bedoeld in art. 4.1 Wro

  x

   

  x

  aanwijzing als bedoeld in artikel 4.2 of 4.4 Wro

  x

   

  x

  algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 4.3 Wro

  x

   

  x

Artikel 3

Voor zover in de bijlagen I, II en III1 bij deze regeling ten aanzien van producten technische voorschriften zijn gesteld als bedoeld in de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), worden met die producten gelijkgesteld producten die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een staat niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die voldoen aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met die technische voorschriften wordt nagestreefd.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage I, II, en III, die op de bij artikel 3 aangegeven wijze beschikbaar worden gesteld.

Den Haag, 21 oktober 2008

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer.

TOELICHTING

1. Grondslag

Op 20 oktober 2006 is de Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro) vastgesteld (Stb. 2006, 566). De Wro is nadien nog gewijzigd bij de Invoeringswet Wro (Stb. 2008, 180) en de Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen (Stb. 2008, 197).

De Wro bepaalt in verschillende artikelen dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld voor de voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van ruimtelijke plannen en besluiten. Deze regels zijn opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro; Stb. 2008, 145) en in de onderhavige Ministeriële regeling, de Regeling standaarden ruimtelijke ordening (hierna: de regeling) verder uitgewerkt en verankerd.

2. Doel

De regering streeft naar efficiënte en effectieve besluitvormingsprocessen in de ruimtelijke ordening. Daarbij moet de digitale ruimtelijke informatie voor iedereen beschikbaar zijn. Met het oog hierop moeten de in de Wro opgenomen instrumenten, zoals structuurvisies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur, langs elektronische weg worden gemaakt en vastgesteld, elektronisch beschikbaar worden gesteld en bekend gemaakt en vervolgens digitaal te raadplegen zijn. De analoge verbeeldingen van de digitale informatie blijven nog wel bestaan, maar de elektronische vastgestelde versie is de doorslaggevende.

De Wro en het Bro laten de feitelijke digitale werkwijze voor een groot gedeelte over aan de Regeling standaarden ruimtelijke ordening met de daarbij behorende standaarden. Het gaat daarbij om de inrichting, de vormgeving, de verbeelding, de beschikbaarstelling, de authenticiteit, de integriteit, de volledigheid, de vaststelling en de bekendmaking van de digitale ruimtelijke informatie.

3. Standaarden

Om binnen de ruimtelijke ordening goed en efficiënt digitaal te kunnen werken, zijn standaarden ontwikkeld. Het betreft de volgende standaarden: IMRO2008, SVBP2008, STRI2008. De standaarden regelen de in paragraaf 2 genoemde aspecten van inrichting, vormgeving, verbeelding, beschikbaarstelling, authenticiteit, integriteit en volledigheid.

De standaarden zijn in het kader van het DURP-project1 in nauw overleg met de ruimtelijke ordeningspraktijk tot stand gekomen. Het beheer van de standaarden zal berusten bij een of meer nader aan te wijzen instanties.

IMRO 2008

IMRO2008 staat voor Informatiemodel Ruimtelijke Ordening, IMRO2008. Het IMRO2008 heeft betrekking op de inrichting van de ruimtelijke instrumenten van de Wro. Het IMRO2008 is het informatiemodel voor het opstellen en het uitwisselen van de structuurvisies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur van de Wro op alle bestuurlijke niveaus. Het model is geschikt voor het uitwisselen tussen organisaties in het veld van de ruimtelijke ordening en ook voor uitwisseling naar andere werkvelden.

De onderstaande Praktijkrichtlijnen2 bevatten een uitgebreide toelichting op IMRO2008.

PRBP

2008

Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen

PRgSV

2008

Praktijkrichtlijn gemeentelijke structuurvisies

PRpSV

2008

Praktijkrichtlijn provinciale structuurvisies

PRnSV

2008

Praktijkrichtlijn nationale structuurvisies

PRGB

2008

Praktijkrichtlijn gebiedsgerichte besluiten

PRPV

2008

Praktijkrichtlijn provinciale ruimtelijke verordening

PRAMVB

2008

Praktijkrichtlijn amvb

SVBP

SVBP2008 staat voor Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen, SVBP2008. Doel van deze standaard is het maken van bestemmings- en inpassingsplannen en van de daarbij behorende uitwerkings- en wijzigingsbesluiten die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP2008 heeft betrekking op de inrichting, vormgeving en verbeelding.

STRI2008

STRI2008 staat voor Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten. Doel van deze standaard is het bieden van waarborgen voor het digitale Wro-instrumentarium met betrekking tot de bruikbaarheid en interoperabiliteit door de technische vormvereisten,de vindbaarheid en de raadpleegbaarheid door de regels voor de elektronische beschikbaarstelling en de rechtszekerheid door de vereisten voor authenticiteit, integriteit en volledigheid.

4. Schema standaarden

In onderstaand schema is per instrument uit de Wro aangegeven welke standaarden van toepassing zijn.

Standaarden Wro

IMRO2008

SVBP2008

STRI2008

Instrumenten

   

structuurvisie

x

 

x

voorbereidingsbesluit

x

 

x

bestemmingsplan, inpassingsplan, rijksbestemmingsplan, in voorkomend geval met bijbehorende uitwerking of wijziging

x

x

x

beheersverordening

x

 

x

projectbesluit

x

 

x

tijdelijke ontheffing

x

 

x

buiten toepassingverklaring beheersverordening

x

 

x

provinciale verordening als bedoeld in art. 4.1 Wro

x

 

x

aanwijzing als bedoeld in artikel 4.2 of 4.4 Wro

x

 

x

algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 4.3 Wro

x

 

x

5. Regeling standaarden ruimtelijke ordening

De Regeling standaarden ruimtelijke ordening heeft tot doel om de hiervoor genoemde standaarden juridisch te verankeren. De opzet van de regeling is eenvoudig en is trapsgewijs opgebouwd. Zij verwijst direct naar de standaarden. Voor een toelichting op de standaarden wordt verwezen naar de bijlagen die zijn opgenomen bij de onderhavige toelichting op de regeling. Hierin staat uitgebreid aangegeven op welke wijze de standaarden kunnen en moeten worden toegepast.

De in de regeling opgenomen standaarden blijven ten minste twee jaren ongewijzigd van kracht vanaf het moment van de inwerkingtreding. Gedurende deze twee jaren worden de standaarden beheerd door Geonovum. Na die periode kunnen wijzigingen en verbeteringen noodzakelijk blijken. Voorstellen hiertoe zullen aan de Minister van VROM worden voorgelegd.

Het is goed op te merken dat de regeling niet op alle aspecten van het elektronisch werken binnen de ruimtelijke ordening ziet. De mogelijkheid van elektronisch verkeer tussen overheden en burgers is in de Algemene wet bestuursrecht geregeld. De Wet elektronische bekendmaking voorziet in de elektronische uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant en de mogelijkheid van de elektronische bekendmaking van de besluiten van de overheid. De regeling regelt hierover niets.

6. Voorbereidingsprocedure regeling

De onderhavige regeling is tot stand gekomen in overleg met de VNG, het IPO en verschillende stedebouwkundige bureaus.

De ontwerpregeling is op 14 mei 2008 gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen (notificatienummer 2008/0195/NL) ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217). Artikel 2 van deze regeling in samenhang met de 3 bijlagen, bevat mogelijk technische voorschriften in de zin van de hiervoor bedoelde richtlijn. Met het oog hierop is in artikel 3 van de regeling een bepaling van wederzijdse erkenning opgenomen, waarmee wordt voorkomen dat er een handelsbelemmering ontstaat.

7. Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van deze regeling is voorzien met ingang van 1 juli 2009, zodat na de inwerkingtreding van het nieuwe ruimtelijke ordeningsstelsel in 2008 er voldoende tijd is om de nieuwe standaarden voor de verschillende in de tabel opgenomen instrumenten te implementeren en om hiermee ervaring op te doen.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer.


XNoot
1

Vindplaats:

http://ro-standaarden.geonovum.nl/images/stories/20080410 IMRO2008.pdf

http://ro-standaarden.geonovum.nl/images/stories/20080415 IMRO2008.zip

http://ro-standaarden.geonovum.nl/images/stories/20080410 SVBP2008.pdf

http://ro-standaarden.geonovum.nl/images/stories/20080410 SVBP2008 bijlagen.pdf

http://ro-standaarden.geonovum.nl/images/stories/20080410 STRI2008.pdf

http://ro-standaarden.geonovum.nl/images/stories/20080410 STRI2008.zip

XNoot
1

Het project DURP was een samenwerkingsprogramma van veel organisaties in de ruimtelijke ordening. De partners binnen het programma waren VNG, IPO, UvW, BZK en VROM. Verder waren ook diverse organisaties als Geonovum, stedebouwkundige bureaus, onderzoeksinstellingen, wetenschappelijke instituten en ICT-bedrijven nauw betrokken bij de ontwikkeling van digitale plannen en de standaarden en regels daarvoor.

XNoot
2

Vindplaats:

http://ro-standaarden.geonovum.nl/images/stories/20080410 PRBP2008.pdf

http://ro-standaarden.geonovum.nl/images/stories/20080410 PRgSV2008.pdf

http://ro-standaarden.geonovum.nl/images/stories/20080410 PRpSV2008.pdf

http://ro-standaarden.geonovum.nl/images/stories/20080410PRrSV2008.pdf

http://ro-standaarden.geonovum.nl/images/stories/20080410 PRGB2008.pdf

http://ro-standaarden.geonovum.nl/images/stories/20080410 PRPV2008.pdf

http://ro-standaarden.geonovum.nl/images/stories/20080410 PRAMvB2008.pdf