Tijdelijke wijziging Regeling vervoer gevaarlijke stoffen t.b.v. tunnels A73

18 februari 2008

Nr. HDJZ-I&O-2008-198

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel I

De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen1 wordt als volgt gewijzigd:

In Bijlage 2, hoofdstuk II, tabel 2, worden na de rij betreffende de Piet Heintunnel twee rijen ingevoegd, luidende:

Roertunnel

A73 te Roermond

Roer

tunnel Swalmen

A73 te Swalmen

Swalm

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 februari 2008.

Deze regeling zal (met toelichting) in de Staatscourant geplaatst worden.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings.

Toelichting

In de twee nieuw aangelegde tunnels in de A73 bij Roermond en Swalmen, de Roertunnel en de tunnel Swalmen, zal na openstelling voor het verkeer tijdelijk slechts beperkt vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk zijn. Het onderhavige besluit beoogt hierin te voorzien door de tunnels te plaatsen in Categorie II, bedoeld in artikel 3 van Bijlage 2 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

Het besluit werkt terug tot en met de beoogde dag van de openstelling van de tunnels.

  • 1

    Laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 februari 2007, nr. HDJZ/I&O/2006-1924, Stcrt. nr. 42.

Naar boven