Selectielijst neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat beleidsterrein Burgerluchtvaart, inzake de Rijksluchtvaartdienst 1945–1993

13 oktober 2008

Nr. C/S&A/08/1853

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 24 juni 2008, nr. bca-2008.04926/2);

Besluiten:

Artikel 1

De ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Burgerluchtvaart, inzake de Rijksluchtvaartdienst over de periode 1945–1993’ vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Verkeer en Waterstaat, nr. 96.367.RWS/CB d.d. 1 augustus 1996 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 194 d.d. 8 oktober 1996) wordt ingetrokken.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 13 oktober 2008

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze:

de wnd. algemene rijksarchivaris,

P. Brood.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

namens deze:

de projectdirecteur, Project Wegwerken Archiefachterstanden PWAA,

A. van der Kooij.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn woonplaats heeft.

Naar boven