Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)Staatscourant 2008, 29 pagina 80Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2005

Nr. 500142/1.B1039

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

Gezien de goedkeuring van de Minister van Economische Zaken;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 50, eerste lid, en 52, eerste lid, van de Mededingingswet, de artikelen 11.14a, eerste lid, en 11.21 van de Wet luchtvaart en de artikelen 45b, eerste lid, 45f, eerste en derde lid, 45g, eerste, tweede en vierde lid, 45h, eerste en derde lid, 45i, eerste lid, en 46, tweede lid, van de Loodsenwet;

Besluit:

Artikel I

Het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 20051 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 11 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11a

Er is een privilegefunctionaris als bedoeld in artikel 1, onder 12, van de NMa digitale werkwijze 2007.

B

In artikel 4, eerste volzin, wordt na de zinsnede ‘de Gaswet,’ een zinsnede toegevoegd, luidende: de Wet luchtvaart, de Loodsenwet,.

C

Artikel 8 komt als volgt te luiden:

Artikel 8

De Vervoerkamer is belast met het toezicht op de naleving van artikel 69, eerste, vijfde en zevende lid, van de Wet personenvervoer 2000, en met het toezicht bedoeld in de artikelen 70 en 71 van de Spoorwegwet, artikel 11.14a, eerste lid, van de Wet luchtvaart en de artikelen 45b, eerste lid, en 45i, eerste lid, van de Loodsenwet. Tevens adviseert de Vervoerkamer de Minister van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van op te stellen wet- en regelgeving op haar toezichtterreinen.

D

In artikel 13 wordt na de zinsnede ‘de Wet luchtvaart,’ een zinsnede toegevoegd, luidende: de Loodsenwet,.

E

In artikel 14, eerste lid, wordt na de zinsnede ‘de Wet personenvervoer 2000,’ een zinsnede toegevoegd, luidende: de Loodsenwet,.

F

In artikel 16, eerste lid, wordt na de zinsnede ‘de Spoorwegwet,’ een zinsnede toegevoegd, luidende: de Loodsenwet,.

G

Artikel 17, tweede lid, komt als volgt te luiden:

2. Aan de directeur van de Vervoerkamer wordt machtiging verleend voor het ondertekenen van een voornemen als bedoeld in artikel 95, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000 en voor het ondertekenen van rapporten als bedoeld in artikel 11.21 van de Wet luchtvaart, in de artikelen 71, vijfde lid, 75 en 76 van de Spoorwegwet en in de artikelen 45f, derde lid, 45g, vierde lid, en 45h, derde lid, van de Loodsenwet.

H

Na artikel 19a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19b

Aan de privilegefunctionaris wordt mandaat en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden op zijn werkterrein als bedoeld in artikel 6 van de NMa digitale werkwijze 2007.

I

In artikel 27 wordt na de zinsnede ‘van de Wet personenvervoer 2000,’ een zinsnede toegevoegd, luidende: de artikelen 45b, eerste lid, en 45i, eerste lid, van de Loodsenwet,.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 februari 2008.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
P. Kalbfleisch.
R.J.P. Jansen.
G.J.L. Zijl.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag

1 Stcrt. 2005, 126; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 30 januari 2007 (Stcrt. 2007, 24).