Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2008, 28 pagina 7Besluiten van algemene strekking

Wijziging Beschikking Staatsloterij

Beschikking van de Minister van Justitie van 25 januari 2008, nr. C 600.1/1043809, tot wijziging van de Beschikking Staatsloterij

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek van de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij te Den Haag van 25 juli 2007 tot wijziging van de Beschikking Staatsloterij;

Gezien het advies van het College van toezicht op de kansspelen van 29 augustus 2007, kenmerk C.696/07;

Besluit:

Artikel I

De Beschikking Staatsloterij te wijzigen als volgt:

A

Artikel 19 komt te vervallen.

B

De artikelen 20 tot en met 23 worden vernummerd tot de artikelen 19 tot en met 22.

Artikel II

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 februari 2008 en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Deze beschikking is een besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315). Op grond van voornoemde wet kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt bezwaar maken. Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij de Minister van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift steunt. Onder vermelding van datum en kenmerk van deze brief, kunt u een bezwaarschrift, voorzien van dagtekening, indienen bij de Directie Sanctie- en Preventiebeleid.

Den Haag, 25 januari 2008.
De Minister van Justitie,
namens deze:
de DirecteurSanctie- en Preventiebeleid, M.C.J. Groothuizen.