Handhavingsafspraken brandveiligheid kleding conform de Warenwet

Ter wering van extreem brandgevaarlijke kleding wordt verhandeling van kleding welke niet voldoet aan de onderstaande eisen als een overtreding van het bepaalde in artikel 18 onder a, van de Warenwet beschouwd. De Voedsel en Warenautoriteit (VWA) zal vanaf 1 mei 2008 toezicht gaan houden op de naleving van deze eisen.

Eisen voor het brandgedrag van kleding

1. Brandbaarheid kleding

Kleding, niet zijnde nachtkleding, die wordt verhandeld binnen Nederland dient te zijn gemaakt van doek dat voldoet aan een brandbaarheidtest. Deze test dient uitgevoerd te worden conform ASTM D12301 met een vlamcontacttijd van 1 seconde. De vlamverspreiding over 127 mm mag niet korter zijn dan 4 seconden.

Voor kleding die bestaat uit meerdere lagen gelden de eisen voor de doek(soorten) die de buitenkant van het kledingstuk vormen en niet voor de (tussen)voeringstoffen .

Doek met de volgende kenmerken heeft het vermoeden te voldoen aan de bovenstaande eisen (zie ook Bijlage 1):

a. doeksoorten met een glad (niet geruwd) oppervlak waarbij het gewicht per vierkante meter meer is dan 88 gram;

b. alle doeksoorten (zowel glad als geruwd en ongeacht het gewicht per vierkante meter) indien deze in zijn geheel gemaakt is van de volgende vezels of combinaties hiervan: acryl, modacryl, nylon, olefin, polyester en wol.

De volgende typen kleding worden uitgesloten van bovenstaande onder 1 beschreven eisen: zwemkleding, beenmode, ondermode en babykleding (kleiner dan maat 80).

Op het moment dat op grond van wijzing van de internationale vereisten, het gereed komen van Europese normen, voortschrijdend wetenschappelijk inzicht dan wel wetgeving andere eisen dan die hierboven onder 1 zijn beschreven van kracht worden, vervallen de hierboven onder 1 genoemde eisen voor kleding.

2. Brandbaarheid nachtkleding

Nachtkleding die wordt verhandeld binnen Nederland dient te voldoen aan de technische eisen en etiketteringeisen uit het Convenant brandveiligheidnachtkleding 1997 (17 april 1997/nr. GZB/C&O/971740, zie bijlage), waarbij de in het convenant genoemde norm NEN 1722 is vervangen door de norm EN 11032.

Op het moment dat de in ontwikkeling zijnde Europese norm voor kindernachtkleding (EN 148783) van kracht wordt, vervallen de hierboven onder 2. genoemde eisen voor kindernachtkleding.

In werking treden van de eisen

De onder 1. genoemde eisen voor kleding gelden voor nieuwe kleding4 die vanaf 1 mei 2008 wordt verhandeld binnen Nederland.

De VWA beoordeelt de brandveiligheid van nachtkleding vanaf het inwerking treden van het Convenant brandveiligheid nachtkleding (1 oktober 1997) op basis van de daarin geformuleerde eisen. Op basis van artikel 18, onderdeel a, treedt de VWA in voorkomende gevallen op tegen nachtkleding die niet aan de eisen voldoet.

Bekendmaking van de eisen

De onder 1. en 2. beschreven eisen worden door de VWA bekend gemaakt op de website www.vwa.nl.

De onder 1. en 2. beschreven eisen worden door het ministerie van VWS gepubliceerd in de Staatscourant.

Het ministerie van VWS stelt de Europese Commissie in kennis van de eisen conform artikel 8 van de Europese Richtlijn 98/34/EEG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij.

1 De tekst van de norm ASTM D1230 kan via NEN worden verkregen.

2 De tekst van de EN norm kan via het NEN worden verkregen.

3 Deze norm bevindt zich in de fase van stemming.

4 Dus niet voor tweedehandskleding.

Bijlage 1

De in de Verenigde Staten opgedane ervaring met het testen en het beoordelen van het brandgedrag van kledingmaterialen leert dat de onder 1, derde alinea, genoemde doeksoorten voldoen aan de gestelde eisen.

Het gebruik van deze doeksoorten is niet verplicht. Degene die in Nederland kleding op de markt brengt is echter te allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde eisen. Van kleding gemaakt van alle andere doeksoorten dan genoemd onder 1, derde alinea, zal de verhandelaar zich moeten vergewissen dat de gebruikte doek(soort)en aan de eisen voor brandgedrag voldoen.

Naar boven