Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 23 december 2008, nr. UB/S/2008/34777, tot wijziging van de Regeling SUWI en enkele andere regelingen in verband met de evaluatie van de Wet SUWI en deregulering

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, de artikelen 2.1, derde lid, 4.2, derde lid, 4.13, eerste lid, en artikel 4.19, eerste lid, 5.2a, derde en vierde lid, 5.12, derde lid, 5.20, 5.21, vierde lid, 5.22, tweede lid, 5.23, vierde lid, 5.24, tweede lid, en 5.25, vijfde lid, van het Besluit SUWI, artikel 3, derde lid, van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken, de artikelen 27, derde lid, en 127, vierde lid, van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 9 van de Kaderwet SZW-subsidies, de artikelen 24, achtste lid, en 26, derde lid, van de Werkloosheidswet, artikel 5, tweede lid, van de Wetarbeidvreemdelingen, de artikelen 49, derde en vijfde lid, en 121, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 2.6 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de artikelen 2, tweede lid, 3, tweede lid, 6, tweede en derde lid, 8, zesde lid, 43, 45, vierde lid, 46, derde lid, 47, tweede lid, 49, vijfde lid, 50, achtste lid, 54, zevende lid, en 77 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en artikel 29b, negende en tiende lid, van de Ziektewet;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE REGELING SUWI

De Regeling SUWI wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel h vervalt.

2. In onderdeel m wordt ‘reïntegratiebedrijf’ vervangen door: re-integratiebedrijf.

3. In onderdeel s (nieuw) vervalt ‘de CWI,’.

B

In het derde lid van artikel 1.2 wordt ‘en de CWI hebben elk hun’ vervangen door: heeft zijn.

C

In artikel 1.3 wordt ‘de artikelen 16, derde lid, en 71 van de Wet SUWI’ wordt vervangen door: artikel 16, derde lid, van de Wet SUWI.

D

Artikel 1.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Voorafgaande instemming besluiten UWV, SVB en RWI.

2. In het eerste lid vervalt ‘de CWI,’, vervalt onderdeel c en wordt ‘behoeven niet de goedkeuring van de minister, bedoeld in artikel 6 van de Wet SUWI’ vervangen door: behoeven niet de voorafgaande instemming van de minister, bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de Wet SUWI.

3. In het tweede lid vervalt onderdeel c en wordt ‘behoeven niet de goedkeuring van de minister, bedoeld in artikel 19 van de Wet SUWI’ vervangen door: behoeven niet de voorafgaande instemming van de minister, bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de Wet SUWI.

E

Artikel 1.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift van het artikel komt te luiden: Gegevensverwerking in verband met verrichten andere werkzaamheden.

2. Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede tot en met het vierde lid tot het eerste tot en met het derde lid.

3. In het eerste lid (nieuw) wordt ‘De verwerking van gegevens door de CWI, het UWV en de SVB bij hun uitvoering van andere dan wettelijke taken, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Wet SUWI, geschiedt slechts indien:’ vervangen door: De verwerking van gegevens door het UWV en de SVB bij de uitvoering van andere werkzaamheden, bedoeld in artikel 73a, eerste lid, van de Wet SUWI, vindt uitsluitend plaats indien:.

4. In het tweede en derde lid (nieuw) vervalt telkens ‘de CWI,’ en wordt ‘artikel 13, vierde lid, tweede volzin, van de Wet SUWI’ telkens vervangen door: artikel 73a, tweede lid, van de Wet SUWI.

F

In artikel 1.6 wordt ‘De CWI, het’ vervangen door ‘Het’ en wordt ‘andere taken, bedoeld in artikel 13 van de Wet SUWI’ vervangen door: andere werkzaamheden, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet SUWI.

G

Na artikel 1.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1.7 Secretariaat landelijke cliëntenraad

Het secretariaat van de landelijke cliëntenraad, bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Wet SUWI, wordt ondergebracht bij de RWI.

H

Het opschrift van hoofdstuk 2 komt te luiden:

HOOFDSTUK 2 REGELS VOOR REGISTRATIE WERKZOEKENDEN

I

Artikel 2.1 vervalt.

J

Het opschrift van hoofdstuk 4 komt te luiden:

RE-INTEGRATIE

K

In het opschrift van paragraaf 4.1 wordt ‘reïntegratie-overeenkomst’ vervangen door ‘re-integratieovereenkomst’ en wordt ‘reïntegratiebudget’ vervangen door: re-integratiebudget.

L

In artikel 4.1 wordt ‘reïntegratiebedrijf’ vervangen door ‘re-integratiebedrijf’ en wordt ‘reïntegratieovereenkomst’ vervangen door: re-integratieovereenkomst.

M

In het opschrift van paragraaf 4.4 wordt ‘reïntegratieovereenkomst’ vervangen door: re-integratieovereenkomst.

N

Artikel 4.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift van het artikel wordt ‘reïntegratieovereenkomst’ vervangen door: re-integratieovereenkomst.

2. In het artikel wordt ‘reïntegratiebedrijf’ vervangen door ‘re-integratiebedrijf’ en wordt ‘reïntegratieovereenkomst’ vervangen door: re-integratieovereenkomst.

O

In artikel 4.7 wordt ‘reïntegratieovereenkomst’ telkens vervangen door: re-integratieovereenkomst.

P

Artikel 4.8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift van het artikel wordt ‘reïntegratieovereenkomst’ vervangen door: re-integratieovereenkomst.

2. In het artikel wordt ‘reïntegratiebedrijf’ telkens vervangen door ‘re-integratiebedrijf’ en wordt ‘reïntegratieovereenkomst’ vervangen door: re-integratieovereenkomst.

Q

Artikel 5.1 vervalt.

R

Artikel 5.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift van het artikel vervalt ‘CWI,’.

2. In het artikel vervalt ‘de CWI,’.

S

Artikel 5.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift van het artikel vervalt ‘CWI,’.

2. In het eerste en tweede lid vervalt telkens ‘de CWI,’.

3. In het derde lid vervallen ‘de CWI,’ en ‘IV,’.

4. In het vierde lid wordt ‘bijlage IV’ vervangen door: bijlage VI.

T

Artikel 5.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift van het artikel vervalt ‘CWI,’.

2. In het eerste lid wordt ‘De CWI, het’ vervangen door: Het.

3. In het derde lid vervallen ‘de CWI,’ en ‘IV,’.

U

Na artikel 5.9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.10 Tussentijdse verslagen RWI

De RWI biedt zijn halfjaarlijkse tussentijdse verslagen in de maand juni en in de maand oktober aan de minister aan.

V

Artikel 5.10a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift van het artikel vervalt ‘CWI,’.

2. In het eerste en tweede lid vervallen telkens ‘de CWI,’ en ‘IV’.

3. In het derde lid wordt ‘de CWI’ telkens vervangen door: ‘het UWV’.

W

In het tweede lid van artikel 5.10b vervalt ‘de CWI,’.

X

In het zesde lid van artikel 5.10c wordt ‘de artikelen 30, eerste lid, onderdelen a, h en i, en 34, eerste lid, onderdelen a, d en e, van de Wet SUWI’ vervangen door: de artikelen 30, eerste lid, onderdeel a, 32d, eerste en tweede lid, en 34, eerste lid, onderdelen a en d, van de Wet SUWI.

Y

Artikel 5.10e wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt in de aanhef ‘de CWI,’ en wordt in onderdeel d, ‘de prestatie-indicatoren’ vervangen door: de prestatie-indicatoren en kengetallen.

2. In het derde lid wordt ‘artikel 5 van de Wet SUWI’ vervangen door: artikel 6, vierde lid, van de Wet SUWI.

Z

In het opschrift van paragraaf 5.2.1 vervalt ‘CWI,’.

AA

Artikel 5.11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt ‘De CWI, het’ vervangen door: Het.

2. In het tweede lid wordt ‘De CWI, het’ vervangen door ‘Het’ en vervalt ‘de CWI,’.

3. In het derde lid vervalt ‘de CWI,’.

BB

In het tweede lid van artikel 5.12 wordt ‘De CWI, het’ vervangen door ‘Het’ en vervalt ‘IV,’.

CC

Artikel 5.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste, tweede, derde en zesde lid vervalt telkens ‘de CWI,’.

2. In het vijfde lid wordt ‘De CWI, het’ vervangen door: Het.

3. In het zevende lid wordt ‘De CWI’ vervangen door ‘Het UWV’ en ‘de CWI’ door: het UWV.

DD

Artikel 5.15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt ‘De CWI, het’ telkens vervangen door: Het.

2. In het vierde lid vervalt ‘de CWI,’.

EE

In artikel 5.16, eerste en tweede lid, wordt ‘De CWI, het’ telkens vervangen door: Het.

FF

In het eerste lid van artikel 5.17a wordt ‘De CWI, het’ vervangen door: Het.

GG

In artikel 5.18 vervalt ‘de CWI,’.

HH

Artikel 5.19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift van het artikel vervalt ‘CWI,’.

2. In het eerste en zesde lid wordt ‘De CWI,’ vervangen door: Het.

II

In het derde lid van artikel 5.20 vervalt ‘de CWI,’.

JJ

In het opschrift van paragraaf 5.2.3 vervalt ‘CWI,’.

KK

Artikel 5.21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift van het artikel vervalt ‘CWI,’.

2. In het eerste lid wordt ‘De CWI, het’ vervangen door: Het.

LL

In het eerste lid van artikel 5.22 wordt ‘De CWI, het’ gewijzigd in: Het.

MM

In het eerste en tweede lid van artikel 6.4 wordt ‘De CWI, het’ telkens gewijzigd in: Het.

NN

In het tweede lid van artikel 6.6 wordt ‘artikel 1, onderdeel p, van de Wet SUWI’ gewijzigd in: artikel 1, onderdeel m, van de Wet SUWI.

OO

Artikel 7.3a vervalt.

PP

In het opschrift van artikel 7.10 wordt ‘reïntegratieverantwoordelijkheid’ vervangen door: re-integratieverantwoordelijkheid.

QQ

Artikel 7.13 vervalt.

RR

Artikel 7.14 komt te luiden:

Artikel 7.14. Overgangsrecht accountantscontrole

De artikelen 5.10b tot en met 5.10e zoals deze luidden op 31 december 2008 blijven met betrekking tot het boekjaar 2008 van toepassing op de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet SUWI zoals deze luidde op 31 december 2008, met betrekking tot het boekjaar 2008.

SS

Artikel 8.1 vervalt.

TT

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste alinea van de inleiding vervalt ‘CWI,’.

2. In het model in paragraaf 1.1 wordt ‘CWI/UWV’ vervangen door: UWV

UU

De bijlage II wordt vervangen door de bijlage II bij deze regeling.

VV

In de bijlage III wordt in de inleiding ‘gegevensuitwisseling tussen gemeenten, UWV, SVB en CWI ’ vervangen door: gegevensuitwisseling tussen gemeenten, UWV en SVB.

WW

Bijlage XI wordt als volgt gewijzigd:

1. In de inleiding wordt ‘artikel 1, onderdeel p, van de Wet SUWI’ vervangen door: artikel 1, onderdeel m, van de Wet SUWI.

2. In het paragraaf 5 wordt ‘artikel 5 vierde lid Wet SUWI’ vervangen door: artikel 14, vierde lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

XX

In de bijlage XV vervalt in het onderdeel Technische voorwaarden ‘(namelijk wanneer er berichtenuitwisseling met de CWI plaatsvindt via het IB als “sectorloket” voor gemeenten binnen Suwinet dan wel wanneer gemeenten de beschikking krijgen over Inkijk-faciliteiten op andere SUWI-partijen)’.

YY

De bijlage XVI vervalt.

ZZ

De bijlage XVII wordt als volgt gewijzigd:

1. In het onderdeel Reikwijdte en groeipad van de SUWI-normen, onder i, wordt na ‘de prestatie-indicatoren’ en na ‘deze indicatoren’ telkens ingevoegd: en kengetallen.

2. In het onderdeel Reikwijdte en groeipad van de SUWI-normen wordt na subonderdeel iii een alinea ingevoegd, luidende:

Voor het jaar 2008 zal het SUWI-normenkader gelden voor de verantwoordingsinformatie en de VBTB-informatie, zoals hierboven gedefinieerd. Per SUWI-organisatie kunnen hier jaarlijks nadere afspraken over worden gemaakt. In 2009 zal worden bezien op welke wijze de keten(prestatie)indicatoren onder het normenkader worden gebracht. Op basis van de opgedane ervaringen met de keten(prestatie)indicatoren zal dan worden bezien in hoeverre het normenkader aanpassing behoeft.

AAA

De bijlage XX wordt als volgt gewijzigd:

1. In de inleiding wordt ‘artikel 1, onderdeel p, van de Wet SUWI’ gewijzigd in: artikel 1, onderdeel m, van de Wet SUWI.

2. In paragraaf 5 wordt ‘artikel 5 vierde lid Wet SUWI’ vervangen door: artikel 14, vierde lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

3. In paragraaf 12 wordt ‘bijlage XXI’ vervangen door: bijlage XX.

BBB

De bijlage XXI vervalt.

CCC

De bijlage XXIII wordt als volgt gewijzigd:

1. In de inleiding vervallen ‘(artikel 49, tweede lid)’ en ‘(artikel 49, zesde lid)’.

2. In het onderdeel Definitie doelmatigheid vervalt ‘CWI,’.

3. In het onderdeel Rol van de accountant vervalt ‘(artikel 49, zesde lid)’.

ARTIKEL II WIJZIGING VAN HET DELEGATIE- EN UITVOERINGSBESLUIT WET ARBEID VREEMDELINGEN

Het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wet Arbeid vreemdelingen wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1 en 2 wordt ‘de Centrale organisatie werk en inkomen’ telkens vervangen door: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

B

In de artikelen 10 en 11 wordt ‘De Centrale organisatie werk en inkomen’ telkens vervangen door: Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

C

In de Uitvoeringsregels Wet arbeid vreemdelingen behorende bij het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wet arbeid vreemdelingen wordt ‘de Centrale organisatie werk en inkomen’ telkens vervangen door ‘het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen’ en wordt ‘De Centrale organisatie werk en inkomen’ telkens vervangen door: Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

ARTIKEL III WIJZIGING VAN DE EXPERIMENTELE REGELING SUBSIDIEVERSTREKKING ARBEIDSGEHANDICAPTEN

De Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, tweede lid, onderdeel b, wordt ‘de Centrale organisatie werk en inkomen’ vervangen door: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

B

In artikel 8, eerste en tweede lid, wordt na ‘artikel 24 van de Wet SUWI’ telkens ingevoegd: zoals dit luidde op 31 december 2008.

ARTIKEL IV WIJZIGING VAN HET INSTELLINGSBESLUIT KLANKBORDGROEP EINDEVALUATIE WWB 2004–2007

Het Instellingsbesluit Klankbordgroep eindevaluatie WWB 2004–2007 wordt ingetrokken.

ARTIKEL V WIJZIGING VAN HET ONTSLAGBESLUIT

Het Ontslagbesluit wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

  • a. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;.

2. Onderdeel e vervalt onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel d door een punt.

B

Artikel 1:3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. Voor de werkgebieden, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet melding collectief ontslag geldt de indeling in werkgebieden op grond van bijlage 2 van het Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf.

2. In het tweede lid wordt ‘de Centrale organisatie werk en inkomen’ vervangen door: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

C

In de artikelen 2:1, 2:2, eerste en tweede lid, 2:3, eerste en tweede lid, 2:4, 2:5, 2:7, 4:2, derde en vierde lid, 4:5 en 7:1 wordt ‘de Centrale organisatie werk en inkomen’ vervangen door: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

D

In de artikelen 2:3, derde lid, 3:1, 4:1, tweede lid, 4:2, vijfde lid, en 4:3 wordt ‘De Centrale organisatie werk en inkomen’ vervangen door: Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

E

In artikel 4:4, eerste lid, wordt ‘artikel 5:2, eerste lid onder b, en tweede lid’ vervangen door: artikel 5:2, onderdeel b.

F

Artikel 5:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde tot en met vijfde lid wordt vernummerd tot tweede tot en met vierde lid.

3. In het nieuwe derde lid vervalt de tweede zin.

G

De aanduiding ‘1’ voor het eerste lid en het tweede lid van artikel 5:2 vervallen.

H

In Bijlage B Titel: Ontslagen in de Uitzendsector, wordt ‘de Centrale organisatie werk en inkomen’ vervangen door: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

ARTIKEL VI WIJZIGING VAN DE REGELING INDICATIESTELLING NO RISK POLIS EN PREMIEKORTING CWI

De Regeling indicatiestelling no risk polis en premiekorting CWI wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘CWI: de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen’ vervangen door ‘UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen’ en wordt ‘het oordeel van de CWI’ vervangen door: het oordeel van het UWV.

B

In artikel 4 wordt in het eerste lid ‘De CWI’ vervangen door ‘Het UWV’ en wordt in het eerste lid, onderdeel a, en het derde lid, onderdeel b, telkens ‘de CWI’ vervangen door: het UWV.

C

In artikel 6 wordt ‘de CWI’ vervangen door: het UWV.

D

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indicatiestelling no risk polis en premiekorting UWV.

ARTIKEL VII WIJZIGING VAN DE REGELING OPHEFFING ARBEIDSVOORZIENINGSORGANISATIE

De Regeling opheffing Arbeidsvoorzieningsorganisatie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt na ‘hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen’ ingevoegd: zoals dit luidde op 31 december 2008.

2. Na onderdeel e wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

B

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste, tweede, derde, vierde en zesde lid wordt ‘de CWI’ telkens vervangen door: het UWV.

2. In het eerste, derde, vijfde, zevende en achtste lid wordt ‘De CWI’ telkens vervangen door: Het UWV.

ARTIKEL VIII WIJZIGING VAN DE REGELING REGELEN INZAKE RECHT OP KINDERBIJSLAG VOOR WERKLOZE KINDEREN IN HET BUITENLAND

In artikel 1, eerste lid, van de Regeling regelen inzake recht op kinderbijslag voor werkloze kinderen in het buitenland wordt ‘de Centrale organisatie werk en inkomen’ vervangen door: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

ARTIKEL IX WIJZIGING VAN DE REGELING TEGEMOETKOMING ONDERHOUDSKOSTEN THUISWONENDE GEHANDICAPTE KINDEREN 2000

In artikel 8, tweede lid, van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 vervalt: 47,.

ARTIKEL X WIJZIGING VAN DE REGELING UITVOERING SOCIALE WERKVOORZIENING EN BEGELEID WERKEN 2008

In artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2008 wordt ‘de Centrale organisatie werk en inkomen’ vervangen door: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

ARTIKEL XI WIJZIGING VAN DE REGELING VRIJSTELLING VERPLICHTINGEN WW EN WET WIA

Artikel 8, tweede lid, van de Regeling vrijstelling verplichtingen WW en Wet WIA vervalt.

ARTIKEL XII INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 december 2008

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma.

BIJLAGE II, BEDOELD IN ARTIKEL 6.1 VAN DE REGELING SUWI EENMALIGE GEGEVENSUITVRAAG

 

Uiterlijk 31 december 2008

Uiterlijk 31 december 2009

Uiterlijk 31 december 2010

GBA

  

X of zoveel eerder als mogelijk.*

* Gelet op afspraken in kader van GBA. Bestuursorganen hebben tot 2010 voor aanpassing.

Gegevens genoemd in bijlage 1d. bij artikel 58a van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens voor zover van toepassing.

  

– Gegevens over de burgerlijke staat:

  

– Naam:

  

• geslachtsnaam;

  

• voornamen;

  

• geboortedatum.

   

– Geboorte:

   

• geboorteplaats;

   

• geboorteland en zo nodig gebiedsdeel.

   

– Geslacht

   

– Ouders:

   

• geslachtsnaam;

   

• voornamen;

   

• geboortedatum.

   

– Kinderen:

   

• geslachtsnaam;

   

• voornamen;

   

• geboortedatum.

   

• Overlijden:

   

• overlijdensdatum.

   

– Datum ingang en beëindiging rechtsgeldigheid gegevens;

   

• datum ingang rechtsgeldigheid;

   

• datum beëindiging rechtsgeldigheid.

   
    

Gegevens over de nationaliteit.

   

Nationaliteit of nationaliteiten, dan wel een aanduiding dat de betrokkene geen nationaliteit bezit, of een aanduiding dat de nationaliteit van de betrokkene niet kan worden vastgesteld;

   
    

De aantekening dat op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap is vastgesteld dat de betrokkene niet de Nederlandse nationaliteit bezit;

   
    

De aantekening dat de betrokkene op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander behandeld wordt.

   
    

Gegevens over het verblijfrecht van de vreemdeling

   

de aantekening over het verblijfsrecht;

   

datum ingang verblijfsrecht;

   

datum beëindiging verblijfsrecht.

   
    

Gegevens over de gemeente van inschrijving en het adres in die gemeente alsmede het verblijf in Nederland en het verstrek uit Nederland

   

– Gemeente van inschrijving:

   

• gemeente.

   

Adres, voor zover het betreft een woonadres:

   

straatnaam en zo nodig gemeentedeel;

   

huisnummer;

   

aanduiding bij huisnummer;

   

letter bij huisnummer;

   

toevoeging bij huisnummer;

   

lokatiebeschrijving en zonodig gemeentedeel.

   
    

Gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene

   

burgerservicenummer ingeschrevene

   
    

Gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene van de ouders, de echtgenoot danwel van de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten of eerdere geregistreerde partners en de kinderen

   

burgerservicenummer ouder;

   

burgerservicenummer echtgenoot dan wel geregistreerd partner;

   

burgerservicenummer eerdere echtgenoot;

   

burgerservicenummer eerdere geregistreerde partner;

   

burgerservicenummer kind.

   
    

Gegevens over het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de geregistreerde partner,

   

de eerdere echtgenoot of de eerdere geregistreerde partner

   

de aantekening dat de ingeschrevene de eigen geslachtsnaam voert;

   

de aantekening dat de ingeschrevene de geslachtsnaam van de echtgenoot, de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of de eerdere geregistreerd partner voert;

   

de aantekening dat de ingeschrevene de geslachtsnaam van de echtgenoot, de geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot of de eerdere geregistreerde partner vooraf doet gaan aan de eigen geslachtsnaam;

   

de aantekening dat de ingeschrevene de geslachtsnaam van de echtgenoot, de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of de eerdere geregistreerde partner doet volgen op de eigen geslachtsnaam.

   
    

UWV

   

Gegevens betreffende inschrijving.

X

  

– Datum inschrijving UWV

   

– Inschrijfreden UWV

   

– Datum einde inschrijving UWV

   

– Datum einde geldigheidstermijn inschrijving UWV

   

– Reden einde inschrijving UWV

   
    

Gegevens m.b.t. inkomens- en Arbeidsverhoudingen*

   
    

Uitkeringsgegevens;

   

– Hoogte van de bruto uitkering per dag

   

– Aanvang uitkering

   

– Eind van de uitkering

   
    

Uitkeringsstatus en Re-integratiegegevens*

   
    

Gegevens betreffend financiële afhandeling

X

  

– Betaalspecificatie WW (met uitzondering van de O&O klantgroep)

   

– Jaaroverzicht

   
    

SVB

   

Gegevens over de kinderbijslag.

X

  

– indicatie thuis-/uitwonend

   

– indicatie recht kinderbijslag

   

– landencode ISO

   
    

Gegevens over de Algemene nabestaandenwet (Anw).

X

  

– ingangsdatum Anw

   

– brutobedrag Anw

   
    

Gegevens over de Algemene ouderdomswet (Aow).

X

  

– ingangsdatum Aow

   

– einddatum Aow

   

– indicatie toeslag Aow

   

– percentage Aow

   

– netto bedrag Aow

   

– bruto bedrag Aow

   
    

Gemeenten

   

WWB:

X

  

– Begindatum uitkering;

   

– Einddatum uitkering.

   

– Datum aanvang maatregel

   

– Datum einde maatregel

   

– Reden maatregel

   

– Huisvesting.

   

– Leefvorm.

   

– Soort normbedrag;

   

– Normbedrag.

   

– Reden beëindiging bijstand.

   

– Datum bijzondere bijstand

   

– Soort kosten bijzondere bijstand

   

– Datum besluit vordering

   

– Reden vordering

   

– Bedrag aanvang vordering

   

– Bedrag saldo vordering

   

– Status vordering

   
    

WWIK:

X

  

– Datum ingang uitkering;

   

– Datum beëindiging uitkering.

   
    

IOAW:

X

  

– Datum ingang uitkering;

   

– Datum beëindiging uitkering.

   
    

IOAZ:

X

  

– Datum ingang uitkering;

   

– Datum beëindiging uitkering.

   
    

RDW

 

X

 

Aansprakelijke:

   

– datum registratie aansprakelijkheid;

   

– datum einde aansprakelijkheid.

   

Status:

   

– code status voertuig;

   

– datum aanvang status voertuig;

   

– datum einde status voertuig.

   

Voertuig:

   

– code soort voertuig;

   

– code classificatie voertuig;

   

– kenteken voertuig;

   

– type voertuig

   

– hoofdkleur voertuig;

   

– nevenkleur voertuig;

   

– datum eerste inschrijving voertuig nationaal;

   

– datum eerste inschrijving voertuig internationaal.

   
    

IB-Groep

 

X

 

Gegevens met betrekking tot het recht op studiefinanciering en diplomagegevens.*

   

* gegevenssoort wordt nog nader gespecificeerd

TOELICHTING

Algemeen

De onderhavige wijziging van de Regeling SUWI en een aantal andere ministeriële regelingen vloeit voort uit de wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering per 1 januari 2009 (31514). In deze wet wordt de samenvoeging van de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI) met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) geregeld. De gefuseerde organisatie, waarin nu tevens de CWI-taken zijn ondergebracht, gaat verder onder de naam UWV. Dit noopt tot herziening van de in lagere regelgeving opgenomen bepalingen die de CWI aangaan. Deze wijzigingen hebben veelal een louter technisch karakter, waarbij ‘CWI’ wordt gewijzigd in: UWV. Verder zijn in de Wet SUWI diverse artikelen vernummerd, waardoor verwijzingen naar die artikelen moeten worden aangepast in de lagere regelgeving.

Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Regeling SUWI in overeenstemming te brengen met de huidige spellingsregels.

De wijzigingen die niet uitsluitend een technisch of spellingstechnisch karakter hebben, worden hieronder nader toegelicht.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel C (artikel 1.3)

De verwijzing naar artikel 71 van de Wet SUWI wordt geschrapt, aangezien dit artikel is vervallen bij de op 1 januari 2008 in werking getreden – Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen.

Artikel I, onderdeel D (artikel 1.4)

Artikel 1.4 is in overeenstemming gebracht met artikel 47 van de Wet SUWI. Artikel 47 van de Wet SUWI vervangt de oude artikelen 6 en 19 van die wet. Daarbij is instemming vooraf in de plaats gekomen van goedkeuring van besluiten. Verder is de uitzondering dat besluiten die in het door de minister goedgekeurde jaarplan van het desbetreffende bestuursorgaan zijn opgenomen geen instemming vooraf behoeven, reeds vermeld in artikel 47 van de Wet SUWI. Deze uitzondering behoeft derhalve niet meer in artikel 1.4 te worden opgenomen.

Artikel I, onderdeel E (artikel 1.5)

Artikel 5 van de Wet SUWI heeft betrekking op het verrichten van andere werkzaamheden door het UWV of de SVB en op de goedkering van de minister voor die werkzaamheden. Op grond van artikel 5, zesde lid, van de Wet SUWI kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld over dit artikel. Artikel 1.5 is aangepast aan artikel 5, zesde lid, van de Wet SUWI, waarin gesproken wordt over het verrichten van ‘andere werkzaamheden’ in plaats van ‘andere taken’. Verder heeft artikel 73a van de Wet SUWI betrekking op de toegang tot de gegevens bij de uitvoering van andere werkzaamheden en vervangt het oude artikel 13, vierde lid, van die wet. De artikelen 73a (nieuw) en 13, vierde lid, (oud) van de Wet SUWI verschillen enkel in woordgebruik en niet in inhoud. Artikel 1.5 is eveneens in overeenstemming gebracht met (het gewijzigde woordgebruik van) artikel 73a van de Wet SUWI.

Artikel I, onderdeel F (artikel 1.6)

Artikel 1.6 is in overeenstemming gebracht met artikel 5, zesde lid, van de Wet SUWI. Voor deze wijziging wordt verwezen naar de toelichting bij artikel I, onderdeel E, dat een identieke wijziging bevat.

Artikel I, onderdeel G (artikel 1.7)

In artikel 8 van de Wet SUWI wordt niet langer bepaald waar het secretariaat van de landelijke cliëntenraad wordt ondergebracht. Het zesde lid van dit artikel bepaalt dat bij ministeriële regeling regels kunnen worden gesteld over de financiering, werkwijze en ondersteuning van de landelijke cliëntenraad en de rol van de Raad voor werk en inkomen (RWI) daarbij. Op grond hiervan is nu in artikel 1.7 neergelegd dat het secretariaat van de landelijke cliëntenraad, wordt ondergebracht bij de RWI. Dit betreft inhoudelijk geen verandering ten opzichte van de situatie daarvoor. Wel kan, door dit punt nu op het niveau van de Regeling SUWI te regelen, een eventuele verandering sneller en eenvoudiger worden doorgevoerd.

Artikel I, onderdelen H en I (hoofdstuk 2 en artikel 2.1)

In het oude artikel 26, eerste lid, van de Wet SUWI was een verplichting voor de CWI opgenomen om werkzoekenden administratief in te delen. Deze verplichting is geschrapt. Artikel 2.1, dat betrekking heeft op de bepaling van de methode voor de indeling van werkzoekenden, dient daarom te vervallen. Wel is in artikel 31 van de Wet SUWI opgenomen dat het UWV dat nu de kans op werk beoordeelt en zonodig onderzoekt, aangeeft op welke wijze die kans kan worden verbeterd. Met betrekking tot de registratie van deze beoordeling kunnen op grond van artikel 31, vierde lid, van de Wet SUWI bij ministeriële regeling regels worden gesteld. Deze regels kunnen worden opgenomen in hoofdstuk 2, dat in verband daarmee een nieuw opschrift krijgt.

Artikel I, onderdeel Q

Artikel 5.1 dient te vervallen, omdat de toerekening van de uitvoeringskosten van het UWV en de Sociale verzekeringsbank al is opgenomen in artikel 45 van de Wet SUWI. Daarnaast is de verantwoording van de uitvoeringskosten geregeld op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen.

Artikel I, onderdeel U (artikel 5.10)

Conform artikel 50 van de Wet SUWI worden in de Regeling SUWI neergelegd, de momenten waarop de RWI aan de Minister dient te rapporteren over de voorafgaande periode. In lijn met de herziene rapportageverplichting van het UWV en SVB, wordt ook voor de RWI de verplichting om kwartaalverslagen op te stellen, gewijzigd in tussentijdse verslagen. De momenten waarop de RWI deze tussentijdse rapportages aan de Minister dient te verstrekken, stemmen zoveel mogelijk overeen met de momenten waarop het UWV en de SVB tussentijds rapporteren.

Artikel I, onderdeel Y (artikel 5.10e)

Bij de ordelijke, controleerbare en deugdelijke totstandkoming van niet-financiële informatie gaat het niet alleen om de indicatoren die van een norm zijn voorzien, de zogenaamde prestatie-indicatoren. De SUWI verantwoordingsinformatie en de VBTB-informatie die onder het normenkader betrouwbaarheid niet-financiële informatie vallen, zitten ook indicatoren zonder normering, de zogenaamde kengetallen. Met aanpassing van artikel 5.10e zijn vanaf 2008 deze kengetallen ook onder de werking van het normenkader betrouwbaarheid niet-financiële informatie geplaatst.

Artikel I, onderdeel OO (artikel 7.3a)

Artikel 7.3a betreft een overgangsbepaling voor aanvragen als bedoeld in het oude artikel 11, tweede lid, van de Toeslagenwet. Aangezien artikel 11, tweede lid, van de Toeslagenwet is vervallen, kan deze overgangsregeling eveneens vervallen. Thans geldt de algemene regel, die is neergelegd in artikel 11, eerste lid, van de Toeslagenwet, dat de aanvraag van een toeslag als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van die wet wordt ingediend bij het UWV.

Artikel I, onderdeel QQ (artikel 7.13)

Aangezien het in dit artikel opgenomen overgangsrecht met betrekking tot de landelijke cliëntenraad voor de periode tot 1 januari 2003 inmiddels is uitgewerkt, kan het artikel vervallen.

Artikel I, onderdeel RR (artikel 7.14)

In het oude artikel was overgangsrecht opgenomen met betrekking tot de accountantscontrole voor de boekjaren 2006 en 2007. Dit overgangsrecht is uitgewerkt en kan vervallen. In het artikel is nu overgangsrecht opgenomen met betrekking tot de accountantscontrole voor de CWI met betrekking tot het boekjaar 2008. Voor die accountantscontrole, die eerst begin 2009 en derhalve na de fusie met UWV zal plaatsvinden, blijven de regels gelden zoals die luidden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel I, onderdeel SS (artikel 8.1)

Aangezien dit artikel met betrekking tot de intrekking van de Regeling bewaarplicht identiteitsdocumenten en de Regeling financiële rapportage fondsbeheerders inmiddels is uitgewerkt, kan het vervallen.

Artikel I, onderdelen WW, onder 2, en AAA, onder 2 (bijlage XI, paragraaf 5, en bijlage XX, paragraaf 5)

Het oude artikel 5, vierde lid, van de Wet SUWI is vervallen, omdat het daarin bepaalde reeds geregeld wordt in artikel 14, vierde lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. De verwijzing in de bijlage wordt overeenkomstig aangepast.

Artikel I, onderdeel YY (bijlage XVI)

De bijlage XVI, die betrekking heeft op het ontwerp elektronische voorzieningen IB 2.0, was gebaseerd op het oude artikel 6.6 van de Regeling SUWI. Dit artikel is echter bij ministeriële regeling van 30 mei 2008 (Stcrt. 2008, 110) zodanig gewijzigd, dat niet langer naar deze bijlage wordt verwezen. Bij voormelde wijziging is abusievelijk nagelaten bijlage XVI te laten vervallen, hetgeen nu alsnog gebeurt.

Artikel I, onderdeel ZZ (bijlage XVII)

Voor deze wijziging wordt verwezen naar de toelichting bij artikel I, onderdeel Y, dat een identieke wijziging bevat.

Artikel I, onderdeel BBB (bijlage XXI)

Deze bijlage heeft betrekking op het oude accountantsmodel voor 2006 en kan derhalve vervallen.

Artikel III, onderdeel B (Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten)

Op grond van het oude artikel 24 van de Wet SUWI werden de taken van de CWI uitgevoerd in Centra voor werk en inkomen. De CWI en het UWV zijn samengevoegd en gaan verder onder de naam UWV. Gelet hierop is met ingang van 1 januari 2009 artikel 24 van de Wet SUWI vervallen en worden de daarmee samenhangende CWI-werkgebieden niet meer gedefinieerd. Daarom wordt in het onderhavige artikel verwezen naar artikel 24 van de Wet SUWI zoals dat luidde op 31 december 2008

Artikel IV (Instellingsbesluit Klankbordgroep eindevaluatie WWB 2004–2007)

In december 2007 heeft de Klankbordgroep de evaluatie van de WWB 2004–2007 afgerond en naar het parlement gezonden. Daarmee is de taak van de Klankbordgroep geëindigd en kan de regeling worden ingetrokken.

Artikel V (Ontslagbesluit)

Werkgebieden bedoeld in de Wet melding collectief ontslag

Voor het bepalen van het werkgebied, als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet melding collectief ontslag, wordt in artikel 1:3 van het Ontslagbesluit verwezen naar bijlage 2 van het Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf. Deze indeling in werkgebieden komt overeen met de indeling die thans geldt, maar dan op grond van bijlage 2 van het Besluit werkgebieden CWI.

Adviesfunctie van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Op grond van het thans geldende artikel 4:4 van het Ontslagbesluit kan de CWI advies inwinnen bij het UWV indien een verzoek om toestemming om de arbeidsverhouding op te zeggen wegens bedrijfseconomische redenen een arbeidsgehandicapte werknemer betreft. Ook moet de CWI op grond van het thans geldende artikel 5:1, tweede en vierde lid, van het Ontslagbesluit naar aanleiding van een verzoek om toestemming om de arbeidsverhouding te mogen opzeggen wegens in de persoon van de werknemer gelegen redenen, advies inwinnen bij het UWV als het een werknemer met een arbeidshandicap betreft of het verwijtbaar handelen van de werknemer, bedoeld in het vierde lid, betrekking heeft op het niet naleven van diens verplichtingen op het terrein van zijn re-integratie. Ten slotte kan de CWI op grond van artikel 5:2, tweede lid, van het Ontslagbesluit bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid bij het UWV advies inwinnen over de vraag of aannemelijk is dat binnen 26 weken herstel zal optreden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

Door de samenvoeging van de CWI en het UWV wordt de afhandeling van verzoeken om toestemming om de arbeidsverhouding te mogen opzeggen in handen gelegd van één organisatie: het UWV. Dit brengt met zich dat artikel 5:1, tweede en vierde lid, laatste zin en artikel 5:2, tweede lid, van het Ontslagbesluit kunnen vervallen en dat 4:4, eerste lid, van dat besluit in technische zin wordt gewijzigd. Deze wijzigingen laten onverlet dat voor het nemen van een verantwoorde beslissing het UWV bij de uitvoering van de wettelijke ontslagtaak in voorkomende gevallen voor het nemen van een verantwoorde beslissing gebruik maakt van de expertise op het terrein van arbeidsongeschiktheid die bij dezelfde organisatie aanwezig is. De desbetreffende werkinstructies (van thans de CWI) zullen hierop worden aangepast.

Artikel XI (Regeling vrijstelling verplichtingen WW en Wet WIA)

In artikel 8, tweede lid, is een overgangsbepaling opgenomen. Thans, omstreeks vier jaar na het intrekken van de oude vrijstellingsregeling, is er geen goede reden meer om daar nog aanspraken op te baseren. Bovendien is er een structurele ontheffingsregeling getroffen voor WW-gerechtigden die vrijwilligerswerk of mantelzorg verrichten, namelijk het Besluit ontheffing verplichtingen WW en Wet WIA. Vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid en deregulering dient de overgangsbepaling in artikel 8, tweede lid, thans te vervallen.

Artikel XII (inwerkingtreding)

Aangezien de onderhavige wijziging van de Regeling SUWI en een aantal andere regelingen voortvloeit uit de wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering, is ervoor gekozen deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking te laten treden als voormelde wijziging van die wetten, te weten 1 januari 2009.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma.

Naar boven