Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie AutoriteitStaatscourant 2008, 27 pagina 14Besluiten van algemene strekking

Mandaatregister OPTA 2008

1 februari 2008

Nr. OPTA/ACNB/2008/200235

Inleiding

Voor u ligt het Mandaatregister 2008 van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: OPTA). Gelet op de publicatie van het Mandaatregister OPTA 2007 (Stcrt. 2007, nr. 240, p. 38) en de daaropvolgende publicatie van de Correctie Mandaatregister OPTA 2007 (Stcrt. 2008, nr. 13, p. 19) publiceert het college van de OPTA integraal het Mandaatregister OPTA 2008.

Mandaat geeft een bestuursorgaan de mogelijkheid om een aan dat bestuursorgaan toekomende bevoegdheid door een ander te laten uitoefenen. Kenmerkend voor deze rechtsfiguur is dat het gaat om een bevoegdheidsuitoefening waarvoor het mandaterende bestuursorgaan (mandaatgever) verantwoordelijk blijft en waarover het dan ook zeggenschap blijft behouden. Juridisch geldt een in mandaat genomen besluit als een besluit van de mandaatgever: de rechtsgevolgen zijn dezelfde als wanneer de mandaatgever zelf het besluit tot stand had gebracht. Bovendien mag de mandaatgever de bevoegdheid altijd zelf blijven uitoefenen en tussentijds algemene en bijzondere aanwijzingen geven.

Het doel van dit mandaatregister is het transparant maken van de besluitvormingsprocessen bij de OPTA. Dit mandaatregister dient ertoe inzichtelijk te maken dat een besluit door de juiste functionaris is genomen.

Opbouw mandaatregister

Artikel 1 geeft een overzicht van de besluiten die aan het college zijn voorbehouden. In de artikelen 2 tot en met 6 wordt aangegeven ten behoeve van welke functionaris mandaat, ondermandaat, volmacht of machtiging wordt gegeven. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door middel van een tabel met kolommen.

Omschrijving bevoegdheid

In de eerste kolom is de bevoegdheid omschreven die wordt gemandateerd of waarvoor een volmacht dan wel een machtiging wordt verleend.

Tenzij anders bepaald, gelden de mandaatbesluiten zowel ten aanzien van toekennende als afwijzende besluiten.

Mandaterend bestuursorgaan

In de tweede kolom is het mandaterend of volmacht dan wel machtiging gevend (bestuurs)orgaan genoemd. Waar het een bevoegdheid van het college van de OPTA betreft, wordt dit aangegeven met “College”. Betreft het een bevoegdheid van de voorzitter van het college, dan wordt dit aangegeven met “Voorzitter”.

Bevoegde functionaris

In de derde kolom is aangegeven aan welke functionaris het (onder)mandaat wordt verleend of aan welke functionaris de volmacht dan wel machtiging is verleend. De functionaris wordt aangeduid met gemandateerde, ondergemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde. Hierbij wordt opgemerkt dat wanneer het gaat om de voorzitter, daarmee ook de plaatsvervangend voorzitter wordt bedoeld.

Bevoegdheden

Het mandaatregister kent vier figuren:

Mandaat (artikelen 2 en 3) is de bevoegdheid om namens het college dan wel de voorzitter besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht te nemen.

Ondermandaat (artikel 4) is de figuur waarbij de gemandateerde op zijn beurt mandaat verleent aan een ander.

Volmacht (artikel 5) is de bevoegdheid om namens het college de OPTA te vertegenwoordigen (privaatrecht).

Machtiging (artikel 6) is de bevoegdheid om het college dan wel de voorzitter te vertegenwoordigen.

Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging OPTA 2008

Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, onderscheidenlijk de voorzitter van het college, onderscheidenlijk de afdelingshoofden van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, houdende mandatering, ondermandatering, volmacht en machtiging van bevoegdheden van het college aan de voorzitter van het college en de ambtenaren in dienst van het college

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, onderscheidenlijk de voorzitter van het college, onderscheidenlijk de afdelingshoofden van de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit,

Overwegende dat het wenselijk is voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken de bevoegdheid tot het nemen van besluiten en de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen dan wel andere handelingen te verrichten, neer te leggen bij de voorzitter van het college alsmede bij functionarissen in dienst van de OPTA;

Besluiten:

Artikel 1 Besluiten die zijn voorbehouden aan het college

1. Het benoemen van geassocieerde leden van het college als bedoeld in artikel 7 Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit;

2. Het vaststellen van een reglement als bedoeld in artikel 8 Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit;

3. Het vaststellen van de begroting en de meerjarenraming als bedoeld in artikel 10 Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit;

4. Het vaststellen van het jaarverslag van OPTA als bedoeld in artikel 17 Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit;

5. Het vaststellen van de jaarrekening van OPTA, als bedoeld in artikel 20 Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit;

6. Het nemen van een beslissing op bezwaar ten aanzien van een besluit in mandaat genomen door de voorzitter van het college.

Artikel 2 Mandatering aan de voorzitter van het college

 

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever

Gemandateerde

1.

Aanstelling en ontslag van medewerkers in schaal 13 en hoger

College

Voorzitter

2.

Vaststellen van de beoordeling van het functioneren van de afdelingshoofden en plaatsvervangend afdelingshoofden alsmede overige rechtspositionele beslissingen ten aanzien van deze medewerkers

College

Voorzitter

3.

Het nemen van een beslissing op bezwaar ten aanzien van een besluit in mandaat genomen door een afdelingshoofd

College

Voorzitter

4.

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 6a Telecommunicatiewet

College

Voorzitter

5.

Het nemen en intrekken van boetebesluiten

College

Voorzitter

6.

Het opleggen en intrekken van een last onder dwangsom of het nemen of intrekken van een bestuursdwangbeschikking

College

Voorzitter

7.

De bevoegdheid om ondermandaat te verlenen bij aan hem gemandateerde besluiten

College

Voorzitter

8.

De bevoegdheid om door het college genomen besluiten te ondertekenen

College

Voorzitter

9.

Het nemen van besluiten die niet elders in dit mandaatregister aan anderen zijn gemandateerd, met uitzondering van de besluiten genoemd in artikel 1

College

Voorzitter

Artikel 3 Mandateringen aan de afdelingshoofden van OPTA

 

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever

Gemandateerde

1.

Aanstelling en ontslag van medewerkers tot en met schaal 12

College

Afdelingshoofd

2.

Vaststellen van de beoordeling van het functioneren van medewerkers, uitgezonderd de plaatsvervangend afdelingshoofden, alsmede overige rechtspositionele beslissingen ten aanzien van deze medewerkers

College

Afdelingshoofd

3.

Het nemen van factuurbesluiten

College

Afdelingshoofd

4.

Het nemen van tariefbesluiten

College

Afdelingshoofd

5.

Het toekennen, reserveren, overdragen en intrekken van nummers uit door de Minister vastgestelde nummerplannen

College

Afdelingshoofd

6.

Het nemen van besluiten tot het registreren van marktpartijen

College

Afdelingshoofd

7.

Het nemen van een beschikking als bedoeld in artikel 5.3, derde en vierde lid, Telecommunicatiewet

College

Afdelingshoofd

8.

Het nemen van een geschilbesluit als bedoeld in artikel 12.2 Telecommunicatiewet

College

Afdelingshoofd

9.

Het nemen van een voorlopig besluit als bedoeld in artikel 12.5, tweede lid, Telecommunicatiewet

College

Afdelingshoofd

10.

Het nemen van een beslissing op bezwaar ten aanzien van een in mandaat door een plaatsvervangend afdelingshoofd genomen besluit

College

Afdelingshoofd

11.

Het beslissen op verzoeken om informatie of het actief openbaar maken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover de gevraagde gegevens berusten bij de eigen afdeling

College

Afdelingshoofd

12.

De bevoegdheid om ondermandaat te verlenen bij aan hen gemandateerde besluiten

College

Afdelingshoofd

13.

Het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 4:5, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht

College

Afdelingshoofd

Artikel 4 Ondermandateringen aan medewerkers van de afdelingen van OPTA

 

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever

Ondergemandateerde

1.

Het opleggen en intrekken van een last onder dwangsom of het nemen of intrekken van een bestuursdwangbeschikking

Voorzitter

Afdelingshoofd

2.

Het opleggen en intrekken van een last onder dwangsom of het nemen of intrekken van een bestuursdwangbeschikking

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend

afdelingshoofd

3.

Aanstelling en ontslag van medewerkers tot en met schaal 12

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend

afdelingshoofd

4.

Vaststellen van de beoordeling van het functioneren van medewerkers van de eigen afdeling1, alsmede overige rechtspositionele beslissingen ten aanzien van deze medewerkers

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend

afdelingshoofd

5.

Het nemen van factuurbesluiten

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend

afdelingshoofd

6.

Het nemen van tariefbesluiten

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend

afdelingshoofd

7.

Het toekennen, reserveren, overdragen en intrekken van nummers uit door de Minister vastgestelde nummerplannen

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend

afdelingshoofd

8.

Het nemen van besluiten tot het registreren van marktpartijen

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend

afdelingshoofd

9.

Het nemen van een beschikking als bedoeld in artikel 5.3, derde en vierde lid, Telecommunicatiewet

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend

afdelingshoofd

10.

Het nemen van een geschilbesluit als bedoeld in artikel 12.2 Telecommunicatiewet

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend

afdelingshoofd

11.

Het nemen van een voorlopig besluit als bedoeld in artikel 12.5, tweede lid, Telecommunicatiewet

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend

afdelingshoofd

12.

Het beslissen op verzoeken om informatie of het actief openbaar maken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover de gevraagde gegevens berusten bij de eigen afdeling

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend

afdelingshoofd

13.

Het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 4:5, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend

afdelingshoofd

14.

Het nemen van besluiten die inhouden de toekenning, reservering of intrekking van niet meer dan 30 elfcijferige informatienummers en/of niet meer dan 100 bedrijfsnummers als bedoeld in het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend

afdelingshoofd en

medewerker N&R2

Artikel 5 Volmachten

 

Omschrijving bevoegdheid

Volmachtgever

Gevolmachtigde

1.

Het doen van uitgaven binnen het voor het Managementteam van OPTA vastgestelde deel van de begroting

College

Voorzitter

2.

Het doen van uitgaven buiten de begroting

College

Voorzitter

3.

Het doen van uitgaven binnen het voor de desbetreffende afdeling vastgestelde deel van de begroting

College

Afdelingshoofd

4.

Het doen van uitgaven binnen het voor de desbetreffende unit vastgestelde deel van de begroting

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend

afdelingshoofd

Artikel 6 Machtigingen

 

Omschrijving bevoegdheid

Verlener van de machtiging

Gemachtigde

1.

Vertegenwoordiging in rechte inclusief het ondertekenen van processtukken

Voorzitter

Medewerker3

2.

Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren van correspondentie voor zover betrekking hebbend op de eigen afdeling of unit, zoals het toezenden van stukken en informatieverstrekking

College

Afdelingshoofd

3.

Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren van correspondentie voor zover betrekking hebbend op de eigen afdeling of unit, zoals het toezenden van stukken en informatieverstrekking

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend

afdelingshoofd

4.

Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren van correspondentie voor zover betrekking hebbend op de eigen afdeling of unit, zoals het toezenden van stukken en informatieverstrekking

Plaatsvervangend afdelingshoofd

Medewerker4

5.

Het vaststellen van aanvraag- formulieren als bedoeld in artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht

College

Plaatsvervangend

afdelingshoofd

6.

Het doen van een informatievordering als bedoeld in artikel 18.7 Telecommunicatiewet

College

Afdelingshoofd

7.

Het doen van een informatievordering als bedoeld in artikel 18.7 Telecommunicatiewet

Afdelingshoofd

Plaatsvervangend

afdelingshoofd

8.

Het doen van een kennisgeving van verdaging als bedoeld in artikel 4:14 Algemene wet bestuursrecht

College

Medewerker5

9.

Het voldoen aan de doorzendplicht c.q. terugzendplicht als bedoeld in de artikelen 2:3 en 6:15 Algemene wet bestuursrecht

College

Medewerker6

10.

Het stellen van een termijn om een aanvraag met gegevens en bescheiden, dan wel met een vertaling of een samenvatting aan te vullen

College

Medewerker7

Artikel 7 Slotbepaling

Het Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging OPTA 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatregister OPTA 2008.

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
C.A. Fonteijn, voorzitter.

1 Niet zijnde het afdelingshoofd en het plaatsvervangend afdelingshoofd.

2 Hiermee worden de Senior medewerker Nummers en Registraties, de Medewerker Nummers en Registraties A en de Medewerker Nummers en Registraties B bedoeld.

3 Hiermee wordt iedere medewerker van het college bedoeld. Per concreet geval beslist de voorzitter wie is gemachtigd om OPTA in rechte te vertegenwoordigen.

4 Hiermee wordt iedere medewerker van het college bedoeld, met uitzondering van het afdelingshoofd en het plaatsvervangend afdelingshoofd. Per concreet geval beslist het plaatsvervangend afdelingshoofd wie is gemachtigd.

5 Hiermee wordt iedere medewerker van het college bedoeld. Per concreet geval beslist het college wie is gemachtigd.

6 Idem.

7 Idem.