Regeling samenloop fiscale wetten 2009

17 december 2008

Nr. DB 2008-712 M

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Directe Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel XXVIIA van het Belastingplan 2009;

Besluit:

ARTIKEL I

In Overige fiscale maatregelen 2009 komt de aanhef van artikel III, onderdeel C, te luiden:

  • C. In artikel 15a wordt, onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid, na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:.

ARTIKEL II

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009 en vindt toepassing voordat de wijzigingen worden aangebracht die voortvloeien uit Overige fiscale maatregelen 2009.

  • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling samenloop fiscale wetten 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

J.C. de Jager.

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling vindt haar wettelijke grondslag in artikel XXVIIA van het Belastingplan 2009. Genoemd artikel bepaalt dat indien de samenloop van wetten die in 2008 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in één of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, die wetten op dit punt bij ministeriële regeling kunnen worden gewijzigd. De in deze regeling opgenomen bepaling strekt daartoe.

Artikelsgewijs

Artikel I (artikel III, onderdeel C, van Overige fiscale maatregelen 2009 inzake artikel 15a van de Wet op de loonbelasting 1964)

Dit onderdeel heeft betrekking op artikel 15a van de Wet op de loonbelasting 1964. In het Belastingplan 2009 wordt na het tweede lid van artikel 15a een derde en vierde lid toegevoegd. Vervolgens wordt in Overige fiscale maatregelen 2009 aan artikel 15a van de Wet op de loonbelasting 1964 nog eens een derde lid toegevoegd. Daarbij is geen rekening gehouden met de wijziging van het Belastingplan 2009. Dit wordt hersteld in de onderhavige samenloopregeling door in Overige fiscale maatregelen de bij het Belastingplan 2009 toegevoegde leden te vernummeren tot vierde en vijfde lid.

Artikel II (Inwerkingtreding)

Dit artikel regelt de inwerkingtreding. De wijzigingen ingevolge deze regeling moeten eerst in Overige fiscale maatregelen 2009 worden aangebracht alvorens die wet de Wet op de loonbelasting 1964 wijzigt.

De Staatssecretaris van Financiën,

J.C. de Jager.

Naar boven