Omzetbelasting. Intrekking diverse besluiten

29 januari 2008

Nr. CPP2008/31M

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit trek ik een aantal besluiten over de omzetbelasting in, omdat ze zijn achterhaald of omdat ze beschrijvend en/of casuïstisch van aard zijn.

1

Inleiding

Om de toegankelijkheid van het geldende beleid op het gebied van de omzetbelasting te vergroten trek ik een aantal beleidsbesluiten in die achterhaald zijn. Het gaat hierbij om besluiten waarin standpunten zijn ingenomen die door jurisprudentie zijn achterhaald of hun belang hebben verloren door en vanaf de datum van inwerkingtreding van gewijzigde wetgeving. Ook komt het voor dat de specifieke situatie waar een besluit betrekking op heeft, zich niet meer voordoet.

Daarnaast trek ik besluiten in die slechts beschrijvend en/of casuïstisch van aard zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij besluiten waarin standpunten zijn ingenomen die rechtstreeks volgen uit bestaande regelgeving of jurisprudentie van de Hoge Raad of het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Voor zover in de ingetrokken besluiten aanwijzingen zijn opgenomen die praktische waarde hebben voor ondernemers, zal ik deze op de site van de Belastingdienst publiceren (www.belastingdienst.nl).

2

Ingetrokken regelingen

De onderstaande besluiten zijn met ingang van de dagtekening van dit besluit ingetrokken.

Nummer

Datum

Verkorte inhoud

Reden

B70/14973

31-07-1970

Stationsrijwielstallingen en stationskruierijen

achterhaald

277-4704

01-04-1977

Toepassing artikel 38 Wet op de omzetbelasting 1968

beschrijvend

VB88/1755

01-11-1988

Heffing omzetbelasting mbt schadeloosstellingen voor het afmaken van vee

beschrijvend

VB89/13

12-07-1989

Verwijderen van zijruiten bij bestelauto’s

achterhaald

VB89/1585

15-09-1989

Verwijderen van zijruiten bij bestelauto’s

achterhaald

VB92/1540

07-07-1992

Heffing omzetbelasting mbt oude materialen en afvalstoffen

achterhaald

RTB2000/1197M

02-08-2000

Stichting derdengelden

achterhaald

CPP2003/2085M

23-10-2003

Gebruik van munten in een café/dancing

casuïstisch/ beschrijvend

CPP2004/993M

29-04-2004

Vertraagde uitreiking BTW-identificatienummers door nieuwe lidstaten

achterhaald

CPP2007/285M

08-03-2007

Overgangsregeling arbitragediensten

achterhaald

3

Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit. Dit besluit vervalt op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 januari 2008.
De Staatssecretaris van Financiën,
namens deze:
de directeur-generaalBelastingdienst, J. Thunnissen.

Naar boven