Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2008, 251Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2009

12 december 2008

Nr. WJZ / 8196241

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 31, vierde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

ARTIKEL I

Na artikel 7 van de Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 20091 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 7a

De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 42a, eerste lid, van de regeling worden voor 2009 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,221 per Nm3 voor wat betreft de basisgasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2008

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.

TOELICHTING

1. Doel een aanleiding

In de Regeling vaststelling correcties voorschotlening duurzame energieproductie 2009 zijn abusievelijk de correctiebedragen voor de categorie ‘hernieuwbaar gas met gebruik van biogas uit co-vergisting van dierlijke mest of met gebruik van vergisting van groente-, fruit- en tuinafval’ (zie artikel 42a van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008) niet opgenomen. Deze correctiebedragen worden alsnog vastgesteld.

2. Berekening correctiebedrag

Het correctiebedrag ten behoeve van de bevoorschotting voor 2009 voor deze categorie productie-installaties wordt bepaald door de volgende formule:

Correctiebedragbiomassa-biogas = marktindex (1)

Ad 1. De gemiddelde waarde van de meest relevante prijsindex/indices voor het verhandelen van gas opgewekt met behulp van biomassa over de eerste negen maanden van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop het correctiebedrag ten behoeve van de bevoorschotting betrekking heeft. Bij de keuze voor een index wordt in ieder geval rekening gehouden met:

  • a. transparante karakter van de index;

  • b. aantal partijen die de hoogte van de index bepalen;

  • c. liquiditeit van de index.

Voor het vaststellen van het correctiebedrag ten behoeve van de bevoorschotting voor de voornoemde categorie productie-installaties is de formule als volgt ingevuld:

Correctiebedragbiomassa-biogas = 22,1 €ct/KWh (a)

Ad a. Voor de prijsindex is de gemiddelde year ahead TTF prijs voor het verhandelen van G+ gas als basis genomen (hierna: TTF index). Deze index is de best beschikbare index om het gerealiseerde prijsniveau voor gas in Nederland te bepalen. Ten behoeve van de bevoorschotting voor 2009 wordt de gemiddelde waarde van de TTF index beschouwd over de eerste negen maanden van 2008.

3. Administratieve lasten

De administratieve lasten voor deze regeling zijn slechts in samenhang te zien met de bepalingen uit de overige regelingen die voortvloeien uit het Besluit stimulering duurzame energieproductie. De onderhavige regeling brengt geen wijziging in de hoogte van de in de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008 berekende administratieve lasten per € 100 miljoen subsidiebudget.

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.


XNoot
1

Stcrt. 213.