Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Samenwerkingsverband Noord NederlandStaatscourant 2008, 248Overig

Uitvoeringsbesluit Subsidieregeling Human resource management plus 2009 (Uitvoeringsbesluit Hrm+ 2009)

Ter uitvoering van deze regeling heeft het Dagelijks Bestuur van het SNN in haar vergadering van 2 december 2008 voor het begrotingsjaar 2009 tot het volgende besloten:

Artikel 1

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2009 is: € 2.850.000,–.

Artikel 2

De categorieën bedrijven als bedoeld in artikel 3, tweede lid, HRM+ 2009 betreffen:

 • c. de bedrijven waarvan de hoofdactiviteit de volgende bij deze activiteit behorende code, volgens de Standaardbedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 2008 (SBI-code 2008), hebben:

  0610 t/m 3900 4120 t/m 4519 4531 4540.1

  4611 t/m 4690 4791 4910 t/m 5590 5811 t/m 6312

  6329 6910 t/m 6920 7021 t/m 7490 7810 t/m 8129

  8211 t/m 8299 8551.1 9321.1 9329.1

  9511 t/m 9512 9601.1 9601.2

  In de loop van het jaar 2008 gaat de Kamer van Koophandel de SBI-codering omzetten naar de SBI-code 2008. Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van de Standaardbedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 1993 versie 2004 (SBI-code 1993 versie 2004). De bij de activiteiten van de onderneming behorende SBI-code 2008 komt overeen met de volgende bij de activiteiten van de onderneming behorende SBI-code 1993 versie 2004:

  1110 t/m 4550 5010 5030.1 5030.2

  5040.1 5111 t/m 5192 5261 5510 t/m 5523

  6010 t/m 6420 7210 t/m 7320 7411 t/m 7414 7420 t/m 7487

  9001 t/m 9003 9211 t/m 9220 9233.2 9264.3

  9264.4 9301.1 9301.2

  en;

 • d. bedrijven die alle activiteiten van stuwende ondernemingen als gedefinieerd in de IPR 2008 uitoefenen.

Artikel 3

Het subsidiepercentage als bedoeld in artikel 4 lid 5, artikel 5 lid 6 en artikel 6 lid 3 HRM+ 2009 bedraagt: 40% van de subsidiabele kosten.

Artikel 4

 • 3. Een voorschot als bedoeld in artikel 14 HRM+ 2009 kan op aanvraag van de subsidieontvanger naar evenredigheid met de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten eenmaal worden verleend wanneer ten minste 50% van de subsidiabele kosten zijn gemaakt en betaald. Het voorschot bedraagt ten hoogste 80% van het maximale subsidiebedrag.

 • 4. Ten behoeve van een aanvraag tot verlening van een voorschot wordt een formulier vastgesteld, waarop is vermeld welke bijlagen gelijktijdig met het formulier dienen te worden ingezonden.

Artikel 5

 • 1. Bij de verlening van een voorschot wordt de verplichting opgelegd, dat als voorschot uitbetaalde bedragen onmiddellijk worden terugbetaald, indien en voor zover:

  • a. de subsidie lager wordt vastgesteld dan het uitbetaalde voorschot;

  • b. het verleningsbesluit wordt ingetrokken of gewijzigd.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald als het uitvoeringsbesluit Human Resource Management Plus 2009 (verkort: uitvoeringsbesluit HRM+ 2009)

Exemplaren van de tekst van de HRM+ 2009, de toelichting van de HRM+ 2009 en de bijbehorende aanvraagformulieren zijn te downloaden via de website www.snn.eu of kunnen worden verkregen bij de

 • Uitvoeringsorganisatie van het SNN

  Laan Corpus den Hoorn 200

  Postbus 779, 9700 AT GRONINGEN

  Telefoon: 050-5224900

Namens het Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland,

voorzitter,

J.A. Jorritsma.