Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de Toelating van BestrijdingsmiddelenStaatscourant 2008, 203Registermutaties | Registratie bestrijdingsmiddelen

Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Toegelaten

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Toel.nr

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

Geldig tot

13121 N

Pokon Mieren STOP Lokdoos

imidacloprid

insecticide

POKON Nederland B.V.

01-07-2017

13123 N

Greendelete

didecyldimethylammonium chloride

desinfectans

Vossen Laboratories B.V.

**

13124 N

Roxasect Mierenlokdoos

imidacloprid

insecticide

Vemedia BV

01-07-2017

** Het middel wordt toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie.

Wijziging Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing van onderstaande middelen gewijzigd:

Toel.nr

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

10645 N

Finale SL 14

glufosinaat-ammonium

herbicide

Bayer CropScience B.V.

12591 N

BUDGET GLUFOSINAAT-AMMONIUM 150 SL

glufosinaat-ammonium

herbicide

Iticon N.V.

Wijziging handelsnaam

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is de handelsnaam van onderstaand middel gewijzigd:

Toel.nr

Middel

Gewijzigde naam

Toelatinghouder

11998 N

PROVADO INSECTENPIN

Admire N pin

Bayer CropScience B.V.

Vrijstellingen voor proefdoeleinden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande vrijstellingen voor proefdoeleinden verleend onder het daarvoor vermelde nummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Onthef. no.

Middel

Houder van de ontheffingen

20080447

R&D080506

Vossen Laboratories B.V.

20080726

DPX 400

Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.

20080727

DPX 451

Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.

20080785

A16524

Syngenta Crop Protection B.V.

20080786

A16971

Syngenta Crop Protection B.V.

Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de beroepstermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats:

  • College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Stadsbrink 5, Wageningen.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen, telefoonnummer 0317-471810.