Internationaal belastingrecht. Intrekking diverse besluiten

5 december 2008

Nr. CPP2008/2610M

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Aspectgebied Internationaal Belastingrecht

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt een verdere sanering in het aantal besluiten op het terrein van het internationale belastingrecht aangebracht.

1. Inleiding

Om de toegankelijkheid van het geldende beleid op het terrein van het internationale belastingrecht te vergroten trek ik een aantal beleidsbesluiten in die achterhaald zijn. Het gaat hierbij om besluiten waarin standpunten zijn ingenomen die door jurisprudentie zijn achterhaald of hun belang hebben verloren door en vanaf de datum van inwerkingtreding van gewijzigde wetgeving. Ook komt het voor dat de specifieke situatie waar een besluit betrekking op heeft, zich niet meer voordoet.

2. Ingetrokken regelingen

De onderstaande besluiten zijn met ingang van de dagtekening van dit besluit ingetrokken.

Nummer

Datum

Verkorte inhoud

Reden

283-4638

06-04-1983

Grensarbeiders. Bankkosten ter zake van het omwisselen in Nederlandse guldens van in Belgische franken ontvangen loon

achterhaald

087-1354

17-06-1987

Afkoop van nog niet ingegane pensioenen onder de werking van de door Nederland gesloten belastingverdragen

achterhaald/ jurisprudentie

087-2683

02-11-1987

Afkoop van nog niet ingegane pensioenen onder de werking van de door Nederland gesloten belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk

achterhaald/ jurisprudentie

088-2734

20-09-1988

Verdrag met Turkije, inwerkingtreding overeenkomst

achterhaald

IFZ89/1549

03-01-1990

Toepassing zelfstandigenaftrek voor buitenlandse belastingplichtigen

achterhaald/ informatief karakter

IFZ90/1987

03-01-1991

Vervanging uitvoeringsvoerschriften en formulieren bij de Nederlandse verdragen tot het vermijden van dubbele belasting en de Belastingregeling voor het Koninkrijk

belang verloren in verband met CPP2006/2578

IFZ90/2122

27-02-1991

Verdrag met Belgie; uitvoering grensarbeidersregeling

achterhaald

IFZ91/330

23-12-1991

Begrip mogendheid in artikel 2, tweede lid, Bvdb 1989 en artikel 13, tweede lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969

achterhaald

IFZ93/418

27-04-1993

Toepassing van de Nederlandse belastingverdragen op de inkoop van aanmerkelijkbelang aandelen

achterhaald

IFZ94/631.2

29-07-1994

Toepassing van de Nederlandse belastingverdragen op de inkoop van aanmerkelijkbelang aandelen

achterhaald/ jurisprudentie

CPP2005/2368

21-10-2005

Verdrag NL-Belgie. Verlenging termijn teruggaaf dividendbelasting

achterhaald

3. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 december 2008

De staatssecretaris van Financiën,

namens deze:

de directeur-generaal Belastingdienst,

M.A. Ruys.

Naar boven