Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2008, 248Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 december 2008, nr. TRCJZ/2008/3290, houdende wijziging van het Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen, het Mandaatbesluit LNV Directie Visserij en het Mandaatbesluit LNV Plantenziektenkundige Dienst en de keuringsdiensten

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

ARTIKEL I

Het Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de aanhef van het eerste lid van artikel 6 wordt ‘De algemeen directeur, de directeur projecten, de directeur uitvoering en de unitmanagers’ vervangen door: De algemeen directeur, de directeur Financiën, de directeur Uitvoering en de unitmanagers.

B

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen l tot en met aa worden geletterd o tot en met dd.

2. Er worden drie onderdelen ingevoegd, luidende:

  • l. het aanwijzen van producenten van mineralenconcentraat alsmede het daaraan verbinden van nadere voorschriften en het wijzigen, aanvullen of intrekken van die voorschriften, bedoeld in artikel 35b, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet;

  • m. het verlenen van instemming, bedoeld in artikel 35d, vierde lid, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet;

  • n. het schorsen of intrekken van de aanwijzing als deelnemer, bedoeld in artikel 35d, achtste lid, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet;.

3. Het bij besluit van 14 augustus 2007 (Stcrt. 159) als onderdeel w ingevoegde onderdeel vervalt.

ARTIKEL II

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd aan artikel 1 van het Mandaatbesluit LNV Directie Visserij2, luidende:

  • h. de uitvoering van de functies van de beheersautoriteit, bedoeld in artikel 59 van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds (PbEU L 223).

ARTIKEL III

Het Mandaatbesluit LNV Plantenziektenkundige Dienst en de keuringsdiensten3 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen f en g worden geletterd h en i.

2. Er worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

  • f. het aanmaken, drukken of nadien bewaren van plantenpaspoorten als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;

  • g. het gebruiken van plantenpaspoorten als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;.

B

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen g en h worden geletterd h en i.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • g. het gebruiken van plantenpaspoorten als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;.

C

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen g en h worden geletterd h en i.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • g. het gebruiken van plantenpaspoorten als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;.

D

Artikel 28, wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen g en h worden geletterd h en i.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • g. het gebruiken van plantenpaspoorten als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;.

E

Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen h en i worden geletterd i en j.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • h. het gebruiken van plantenpaspoorten als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, dat in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en dat terugwerkt tot en met 16 mei 2008 en met uitzondering van artikel I, onderdeel B, dat in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2008

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het bezwaarschrift wordt gezonden aan de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Afdeling Recht en Rechtsbescherming, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

TOELICHTING

Het onderhavige besluit wijzigt het Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen ter aanpassing aan de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (artikel I, onderdeel B). Bij de wijziging van die regeling zijn bevoegdheden aan de minister toegekend in verband met het onderzoek naar de landbouwkundige en milieukundige effecten met betrekking tot de productie, de afzet en het gebruik van mineralenconcentraat. Omdat de Dienst Regelingen is belast met de uitvoering van het mestbeleid, is ervoor gekozen de bevoegdheden van de minister in het kader van voornoemd onderzoek te mandateren aan de Dienst Regelingen.

Het bij besluit van 14 augustus 2007 (Stcrt. 159) als onderdeel w ingevoegde onderdeel vervalt. De reden hiervoor is dat bij besluit van 11 december 2007 (Stcrt. 246) een nieuw onderdeel w is toegevoegd1, waarbij is verzuimd het oude onderdeel w te schrappen. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om dit verzuim alsnog te herstellen.

In de vorige wijziging van het Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen (besluit van 20 oktober 2008, Stcrt. 338) is een onjuistheid geslopen, waardoor een wijziging in artikel 6 van het Mandaatbesluit niet doorgevoerd kon worden. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om deze onjuistheid te corrigeren (artikel I, onderdeel A).

Onderhavig besluit wijzigt tevens het Mandaatbesluit LNV Directie Visserij ter uitvoering van het Europees Visserijfonds (artikel II). In de Regeling LNV-subsidies zijn de autoriteiten inzake het Europees Visserijfonds aangewezen. Als beheersautoriteit (artikel 59 van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds (PbEU L 223) is aangewezen de Minister (artikel 4:1a, onderdeel a). Middels dit besluit worden de bevoegdheden van de beheersautoriteit gemandateerd aan de directeur en de plaatsvervangend directeur Visserij. Dit is noodzakelijk vanwege artikel 57, eerste lid, onderdeel b, van verordening nr. 1198/2006, dat voorschrijft dat de aangewezen autoriteiten functioneel voldoende gescheiden moeten zijn.

Tevens wijzigt onderhavig besluit het Mandaatbesluit LNV Plantenziektenkundige Dienst en de keuringsdiensten (artikel III). In artikel 7, vijfde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten is de mogelijkheid uit richtlijn nr. 92/105/EEG van de Commissie van 3 december 1992 tot een zekere mate van standaardisering van plantenpaspoorten voor het verkeer van bepaalde planten, plantaardige produkten en andere materialen in de Gemeenschap, en tot vaststelling van nadere regels voor de afgifte van deze paspoorten en van de voorwaarden en nadere regels voor de vervanging ervan (PbEG 1993, L 4) vastgelegd voor aangewezen instanties, producenten, handelaren of importeurs om plantenpaspoorten aan te maken, te drukken en te bewaren en te gebruiken wanneer daartoe toestemming is gegeven door de minister. De keuringsdiensten NAK, Naktuinbouw, KCB en BKD waren reeds gemandateerd inzake het vijfde lid. Aangezien de Plantenziektenkundige Dienst de taken van de keuringsdiensten te allen tijden moet kunnen overnemen, wordt ook de Plantenziektenkundige Dienst gemandateerd.

In artikel 7 van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, wordt in een nieuw zesde lid de mogelijkheid uit richtlijn nr. 92/105/EEG vastgelegd voor aangewezen instanties, producenten, handelaren of importeurs om plantenpaspoorten te gebruiken wanneer daartoe toestemming is gegeven door de minister. In onderhavig besluit wordt in de noodzakelijke mandatering aan de Plantenziektenkundige Dienst en de keuringsdiensten voorzien. Met de introductie van het nieuwe zesde lid en de daarbij behorende mandaten wordt buiten twijfel gesteld dat de Europese en nationale regelgeving alsmede de uitvoeringspraktijk met elkaar in overeenstemming zijn.

Afwijking Vaste Verandermoment

Deze regeling treedt op 1 januari 2009 in werking. Daarmee wordt afgeweken van de LNV-uitgangspunten van vaste verandermomenten voor regelgeving die inhouden dat nieuwe regels slechts op 1 januari of 1 juli ingaat en minimaal drie maanden daaraan voorafgaand publicatie van de nieuwe regels plaatsvindt. Dit beleid is neergelegd in de brief van de Minister van LNV van 28 april 2008 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2007–2008, 29 515 en 31 201, nr. 243).

Voor de wijziging van het Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen is de periode tussen publicatie en inwerkingtreding korter dan wenselijk, vanwege het feit dat wordt aangesloten op de datum van inwerkingtreding van de regeling die ertoe strekt de desbetreffende bevoegdheden in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet op te nemen.

Voor de wijziging van het Mandaatbesluit LNV Directie Visserij is de periode tussen publicatie en inwerkingtreding korter dan wenselijk, vanwege het feit dat de betreffende mandatering van taken tegelijk in werking moet treden met de aanwijzing van de autoriteiten in de zin van de EVF-verordening (nr. 1198/2006). Die aanwijzing zal tevens in werking treden op 1 januari 2009 (regeling van 26 september 2008, Stcrt. 190).

De wijzigingen in het Mandaatbesluit LNV Plantenziektenkundige Dienst en de keuringsdiensten strekken tot het buiten twijfel stellen van een juiste implementatie van richtlijn nr. 92/105/EG, waarvan de materiële bepaling op 1 januari 2009 in werking treedt.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg.


XNoot
1

Stcrt. 2005, 247; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 oktober 2008 (Stcrt. 338).

XNoot
2

Stcrt. 2005, 77; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 november 2005 (Stcrt. 229).

XNoot
3

Stcrt. 2007, 168; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 december 2007 (Stcrt. 250).

XNoot
1

Bij besluit van 20 oktober 2008 (Strct. 338) is het nieuwe onderdeel w verletterd tot onderdeel x.