Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
De Nederlandsche BankStaatscourant 2008, 246Besluiten van algemene strekking

Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 15 december 2008, tot wijziging van de Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (Regeling wijziging Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 in verband met invoering profielen BIC en BIV)

De Nederlandsche Bank N.V.,

Gelet op artikel 7 van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Stb. 1994, 258);

Besluit:

ARTIKEL I

De Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (Stcrt. 2003, 38), gewijzigd d.d. 29 november 2005 (Stcrt. 2005, 242), worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5, tweede lid, wordt vervangen door:

 • 2. De volgende rapportageprofielen worden onderscheiden:

  BFI = profiel Bijzondere Financiële Instellingen;

  BIC = profiel Beleggingsinstellingen Compleet, met deelnemingen

  BIV = profiel Beleggingsinstellingen Volledig, zonder deelnemingen

  BWB = profiel Bewaarbedrijven;

  CLM = profiel Banken en Clearingmembers;

  CSD = profiel Centrale Effecten Depotinstelling;

  MFI = profiel overige Monetaire Financiële Instellingen;

  NFV = profiel Niet-Financiële Vennootschappen;

  OFI = profiel Overige Financiële Instellingen;

  OVH = profiel Overheidsinstellingen;

  PNM = profiel Pensioenfondsen Maandvariant;

  PNK = profiel Pensioenfondsen Kwartaalvariant;

  SLB = profiel Syndicaatsleningen Buitenland;

  SLN = profiel Syndicaatsleningen Nederland;

  VRM = profiel Verzekeringsinstellingen Maandvariant;

  VRK = profiel Verzekeringsinstellingen Kwartaalvariant.

B

Artikel 5, derde lid, komt als volgt te luiden: Rapporteurs met de volgende rapportageprofielen dienen naast maandrapportages ook jaarrapportages bij de Bank aan te leveren: BFI, BIC, NFV, OFI, PNM, PNK, VRM en VRK.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009 en vindt voor de eerste keer toepassing met betrekking tot de maandrapportages over december 2008 onderscheidenlijk de jaarrapportages over 2008.

ARTIKEL III

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wijziging Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 in verband met invoering profielen BIC en BIV.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 15 december 2008

De Nederlandsche Bank N.V.,

de directeur,

H.J. Brouwer.

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling strekt tot wijziging van de Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003; Stcrt. 2003, 38 en Stcrt. 2005, 242), welke rapportagevoorschriften zijn gebaseerd op artikel 7 van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb 1994; Stb. 1994, 258). De wijziging houdt verband met het feit dat beleggingsinstellingen met ingang van 1 januari 2009 moeten voldoen aan Verordening (EG) Nr. 958/2007 van de Europese Centrale Bank van 27 juli 2007 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2007/8).

Ten aanzien van beleggingsinstellingen is Nederland op basis van internationale regelgeving daarnaast verplicht een macro-economische statistiek kwartaalsectorrekeningen op te stellen. Momenteel worden deze gegevens over beleggingsinstellingen afgeleid van de zogeheten Wtb-rapportage, die dateert uit 1992 en welke komt te vervallen met ingang van gegevens over het vierde kwartaal van 2008. De inwerkingtreding van genoemde ECB-Verordening – en daarvoor benodigde aanpassingen van de rapportage – vormde aanleiding om ook de gegevensverzameling voor de kwartaalsectorrekeningen beter te laten aansluiten bij de daarvoor geldende informatievereisten.

Om de administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden, heeft De Nederlandsche Bank (DNB) – mede in overleg met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) – besloten om voor de ECB-statistiek beleggingsfondsen en voor de kwartaalsectorrekeningen geen aparte rapportage(s) op te zetten. In plaats daarvan zullen deze gegevensverzamelingen worden geïntegreerd in de huidige betalingsbalansrapportages aan DNB.

Om de rapportagelast verder zoveel mogelijk te beperken zijn verschillende rapportageprofielen voor beleggingsinstellingen geïntroduceerd, die aansluiten bij het belang van de beleggingsinstelling voor de statistiek en die differentiëren naar hoeveelheid en frequentie van te verstrekken gegevens. Voor deze nieuwe profielen gaat naast de maand- en eventuele jaarrapportageverplichting tevens een kwartaalrapportageverplichting gelden. Deze kwartaalrapportages vinden hun wettelijke grondslag in bovengenoemde ECB-Verordening en de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Stb. 2003, 516). De bevoegdheid tot het vergaren van de gegevens voor de kwartaalsectorrekeningen is door de directeur-generaal van de statistiek aan DNB gemandateerd bij het Mandaatbesluit sectorrekeningen financiële instellingen (Stcrt. 2005, 221).

Artikelsgewijs

Artikel I

A. Rapportageprofielen

Onderdeel A van deze wijzigingsregeling strekt tot wijziging van artikel 5, tweede lid, van de Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003. Het bestaande rapportageprofiel BLG (= profiel Beleggingsinstellingen) is in het nieuwe tweede lid van artikel 5 van de RV 2003 vervangen door de rapportageprofielen BIC (= profiel Beleggingsinstellingen Compleet, met deelnemingen) en BIV (= profiel Beleggingsinstellingen Volledig, zonder deelnemingen). Voor de duidelijkheid is het oorspronkelijke artikel 5, tweede lid, van de RV 2003 integraal vervangen door een nieuwe opsomming van alle rapportageprofielen, in alfabetische volgorde.

B. Verplichting tot indiening van jaarrapportages

Dit onderdeel B strekt tot de wijziging van artikel 5, derde lid, van de Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003. In dit artikellid wordt de passage ‘BLG’ vervangen door een verwijzing naar het nieuwe rapportageprofiel waarvoor naast een maand- ook een jaarrapportageverplichting geldt, te weten ‘BIC’.

Artikel II. Inwerkingtreding

Dit artikel betreft de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling. De nieuwe profielen voor beleggingsinstellingen gelden voor het eerst vanaf de rapportagemaand december 2008. Voor alle rapportages van beleggingsinstellingen die betrekking hebben op de rapportagemaanden tot en met november 2008, blijft het oude rapportageprofiel BLG van toepassing. Voor alle overige rapportageprofielen brengt deze wijzigingsregeling geen veranderingen met zich.

Artikel III. Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

De Nederlandsche Bank N.V.,

de directeur,

H.J. Brouwer.