Aanwijzing beschermd dorpsgezicht Roermond, Asselt

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maken bekend dat zij, gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, per besluit van 24 oktober 2008 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988:

Roermond, Asselt.

Het gebied, Asselt in de gemeente Roermond, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende begrenzingskaart met kenmerk 2005/LI/01-I, en zoals is omschreven in de toelichting bij dit besluit.

Het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Swalmen (vastgesteld 26-10-2006; goedgekeurd: 24-04-2007 voorziet in het gestelde van artikel 36 van de Monumentenwet.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt in de Nederlandse Staatscourant schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van ‘Bezwaar’, ter attentie van CFI, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschriftenocw.nl

Het besluit, waarin begrepen de begrenzingskaart en de toelichting liggen ter inzage in de stadswinkel van het gemeentehuis van de gemeente Roermond, gevestigd aan de Markt 31 te Roermond; in het Gemeentelijke Servicepunt Swalmen, gevestigd aan de Markt 3 te Swalmen en bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, gevestigd aan het Broederplein 41 te Zeist. Deze stukken zijn ook telefonisch op te vragen via tel. 030-69 83 476, of per e-mail: info@racm.nl.

Naar boven