Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2008, 2 pagina 21Besluiten van algemene strekking

Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (vijfenzeventigste wijziging)

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 17 december 2007, nr. 5521903/07, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (vijfenzeventigste wijziging)

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 24 Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3.108 Vreemdelingenbesluit 2000;

Besluit:

Artikel I

Het Voorschrift Vreemdelingen 2000 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3.42, eerste lid, wordt na ‘Aanmeldcentrum te Ter Apel’ ingevoegd:

of Zevenaar

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 7 januari 2008.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2007.
De Staatssecretaris van Justitie, N. Albayrak.

Toelichting

Algemeen

In de bedrijfsvoering van de IND is het wenselijk gebleken om de IND-locatie te Zevenaar opnieuw aan te merken als AC. Dit vloeit enerzijds voort uit het feit dat is gebleken dat de behandeling van alle asielzoekers in Nederland door één AC in het land het asielproces kwetsbaar maakt. Bij grotere stijgingen van het aantal asielaanvragen kan dit tot een te grote belasting van de tijdelijke noodvoorzieningen leiden.

Anderzijds bestaat het voornemen om de AC-procedure op dezelfde locaties onder te brengen als de vervolgprocedure, met het oog op de te behalen logistieke voordelen en de positieve uitwerking die deze voordelen zullen hebben op het halen van de wettelijke termijnen.

Dit wijzigingsbesluit regelt dat het met ingang van 7 januari 2008 mogelijk is een asielaanvraag in te dienen in AC Zevenaar.

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak