Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2008, 196 pagina 12Benoemingen en ontslagen

Benoemingsbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 september 2008, nr. FEZ/ART/40729, houdende de benoeming van drie leden van de klachtadviescommissie van de Inspectie van het onderwijs (Benoemingsbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het onderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 23 van de Wet op het onderwijstoezicht;

Besluit:

Artikel 1

Benoeming

Tot lid van de klachtadviescommissie, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet op het onderwijstoezicht – hierna te noemen: de klachtadviescommissie – worden voor de periode van 1 september 2008 tot 1 september 2012 benoemd:

a. De heer M. Sini;

b. Mevrouw drs. G.W.M. Houben-van IJzendoorn;

c. De heer W.C. Elsendoorn.

Artikel 2

Secretariaat

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voegt aan de klachtadviescommissie een secretariaat toe. Het secretariaat wordt verzorgd door de Inspectie van het onderwijs.

Artikel 3

Beheer archiefbescheiden

Artikel 6 van het Beheersreglement Documentaire informatieverzorging OCW is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

Vergoeding

Als vergoeding worden toegekend vacatiegeld en reiskosten op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen, waarbij de klachtadviescommissie als zware commissie in de zin van de Regeling maximumbedragen vacatiegeld (Stcrt. 2004, 231) wordt aangemerkt.

Artikel 5

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2008.

Artikel 6

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden toegezonden aan betrokkenen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.A. Plasterk.

Toelichting

Artikel 23 van de Wet op het onderwijstoezicht voorziet in de instelling van een klachtadviescommissie voor de behandeling van en advisering over klachten over gedragingen van de Inspectie van het onderwijs, hierna te noemen: de inspectie. De klachtadviescommissie behandelt klachten over de inspectie volgens de in afdeling 9.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht neergelegde procedure. De klachten worden vervolgens bij de inspectie door de inspecteur-generaal van het onderwijs namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgedaan.

Volgens artikel 23, vierde respectievelijk tweede lid, van de Wet op het onderwijstoezicht stelt de klachtadviescommissie haar eigen werkwijze vast en kiest zij uit haar midden een voorzitter. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voegt een secretariaat toe aan de klachtadviescommissie, dat verzorgd wordt door de Inspectie van het onderwijs. Klachten over gedragingen over de Inspectie van het onderwijs kunnen worden gericht aan de inspecteur-generaal van het onderwijs via Postbus 2730, 3500 GS, Utrecht.

Voor de klachtadviescommissie is in artikel 23, derde lid, van de Wet op het onderwijstoezicht bepaald dat de commissieleden afzonderlijk of gezamenlijk beschikken over de nodige deskundigheid om elke klacht adequaat en zorgvuldig te kunnen behandelen en daarover advies uit te kunnen brengen.

Artikel 6 van het Beheersreglement Documentaire Informatieverzorging OCW richt zich tot door of op voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestelde commissies. Omdat de klachtadviescommissie bij wet is ingesteld, is dit artikel van overeenkomstige toepassing verklaard op het beheer van de archiefbescheiden van de klachtadviescommissie. Het beheer van de archiefbescheiden zal derhalve geschieden op de wijze die geldt voor door of op voordracht van de minister ingestelde commissies. De uitvoering van de zorg voor de archiefbescheiden ligt daarbij bij het secretariaat. Het ligt in de rede dat het secretariaat hiervoor zoveel mogelijk zal samenwerken met de bij de Inspectie van het onderwijs aangestelde archieffunctionarissen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt alle inlichtingen van de klachtadviescommissie die nodig zijn voor de uitoefening van zijn taak, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van Kamervragen inzake de kwaliteit van de toezichtuitoefening. Hij kan daarbij zo nodig de archiefbescheiden van de klachtadviescommissie inzien. Op de documenten van de klachtadviescommissie is voorts de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing.

Per 1 januari 2008 is de termijn van twee commissieleden geëindigd en per 1 juni 2008 is ook de termijn van een derde commissielid afgelopen. Vooruitlopend hierop werd in 2007 al een tweetal nieuwe leden benoemd; het betreffende besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 5 oktober 2007, nr. 193. Het vertrek van een commissielid per 1 juni 2008 vormt de aanleiding om de commissie van nieuwe leden te voorzien. Het onderhavige besluit strekt daartoe. Er is voor gekozen om de commissie gelijktijdig uit te breiden om de volgende redenen:

– de afgelopen jaren is er sprake van een structurele toename van het aantal klachten;

– de overdracht van interventiebevoegdheden aan de inspectie verhoogt de kans op klachten over gedragingen van de Inspectie van het onderwijs in de nabije toekomst;

– door een bredere pool van commissieleden is de commissie flexibeler inzetbaar en is de inspectie, samen met de commissie, beter in staat om klachten binnen de wettelijke termijn af te handelen. Daarbij wordt er naar gestreefd om verdaging zoveel mogelijk te vermijden, waardoor partijen binnen 10 weken na indiening van de klacht een besluit tegemoet kunnen zien.

Met dit besluit hebben de volgende leden zitting in de klachtadviescommissie:

Mevrouw mr. P.G.H. Westerhof (benoemd tot 1 december 2009)

Mevrouw N.A. van den Nieuwboer-Langenkamp (tot 1 december 2009)

De heer prof. mr. dr. A. Postma (tot 1 augustus 2011)

Mevrouw mr. M.J.J. Bogaerts-Tholen (tot 1 september 2011)

De heer M. Sini (tot 1 september 2012)

Mevrouw drs. G.W.M. Houben-van IJzendoorn (tot 1 september 2012)

De heer W.C. Elsendoorn (tot 1 september 2012).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk