Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2008, 194 pagina 6Besluiten van algemene strekking

Wijziging Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Wonen, Wijken en Integratie

Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 24 september 2008, nr. DGWWI/ABC 2008091411, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie, Directie Aandachtsgroepen, Betaalbaarheid en Corporaties, houdende wijziging van het Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Wonen, Wijken en Integratie

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur SenterNovem van 17 september 2008;

Besluit:

Artikel I

Het Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Wonen, Wijken en Integratie1 wordt gewijzigd als volgt:

A

In Bijlage 1 wordt toegevoegd: Regeling verplichte afkoop woninggebonden subsidies.

B

In Bijlage 1 wordt toegevoegd: Regeling verplichte afkoop regelingen geldelijke steun huisvesting gehandicapten 2008.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 september 2008.
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, C.P. Vogelaar.

  • 1

    Staatscourant 24 september 2007, nr. 184.