Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de Toelating van BestrijdingsmiddelenStaatscourant 2008, 194 pagina 10Overig

Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Toegelaten

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Toel.nr.

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

Geldig tot

13116 N

Quick Bayt Spray

imidacloprid

insecticide

Bayer Crop-Science B.V.

01-10-2018

13120 N

DM CID-S

natriumhypochloriet

desinfectiemiddel

CID Lines SA

01-09-2018

Wijziging gebruiksgebied

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het gebruiksgebied van onderstaand middel gewijzigd:

Toel.nr

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

12630 N

Signum

pyraclostrobin; boscalid

fungicide

Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen

Vrijstellingen voor proefdoeleinden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande vrijstellingen voor proefdoeleinden verleend onder het daarvoor vermelde nummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Onthef. no.

Middel

Houder van de ontheffingen

20080563

Talstar 8 SC

BELCHIM Crop Protection nv/sa

20080754

AC 2115

Bayer CropScience B.V.

Herregistratie toelatingen

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen toegelaten (herregistratie toelating) onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Toel.nr

Middel

Werkzame stof

Type middel

(bestemming)

Toelatinghouder

Geldig tot

11003 N

Agrichem Kiemremmer 1%

chloorprofam

kiemremmingsmiddel

Agrichem B.V.

01-10-2018

11004 N

Agrichem Kiemremmer HN

chloorprofam

kiemremmingsmiddel

Agrichem B.V.

01-10-2018

Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de beroepstermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats:

- College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Stadsbrink 5, Wageningen.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen, telefoonnummer 0317-471810.