Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2008, 191 pagina 2Benoemingen en ontslagen

Benoeming lid Adviescommissie Maritiem Innovatie Programma

29 september 2008

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 11 van de Subsidieregeling maritieme haalbaarheids-, en innovatieprojecten module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten;

Besluit:

Enig artikel

Met ingang van 1 oktober 2008 wordt voor een periode van vier jaar tot lid van de Adviescommissie Maritiem Innovatie Programma benoemd: mevrouw M.K. Struijk, te Wijngaarden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkene en aan de Adviescommissie Maritiem Innovatie Programma.

De Minister van Economische Zaken,namens deze:
R.M. Bergkamp,
directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie.