Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de Toelating van BestrijdingsmiddelenStaatscourant 2008, 190 pagina 28Overig

Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Toegelaten

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Toel.nr

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

Geldig tot

13117 N

Tegen mos in gazons

ijzer(II)sulfaat

herbicide

BioServices International bvba

**

13118 N

Chloorrubber Plus

koper(I)oxide

aangroeiwerende verf

International Paint (Nederland) B.V.

01-11-2014

13119 N

S-Clean Persepta 5

perazijnzuur; waterstofperoxide

desinfectans

Quaron Cleaning Systems b.v.

**

** Het middel wordt toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie.

Wijziging gebruiksgebied

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het gebruiksgebied van onderstaande middelen gewijzigd:

Toel.nr

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

6169 N

Perfekthion

dimethoaat

insecticide

BASF Nederland B.V.

9978 N

Danadim Progress

dimethoaat

dimethoaat

Cheminova A/S

12128 N

Danadim 40

dimethoaat

insecticide

Cheminova A/S

12597 N

Rogor

dimethoaat

insecticide

Cheminova A/S

Gevaarsymbool en waarschuwingszin vervallen

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het gevaarsymbool “N” en de waarschuwingszin R50 van onderstaand middel komen te vervallen:

Toel.nr

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

8026 N

PROXEL XL2

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

conserveermiddel

Arch UK Biocides Ltd

Wijziging samenstelling

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is de samenstelling van onderstaande middelen gewijzigd:

Toel.nr

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

7737 N

U 46 MCPA

MCPA

herbicide

Nufarm UK Limited

11182 N

Agrichem MCPA 500

MCPA

herbicide

Nufarm UK Limited

Wijziging aflever- en opgebruiktermijn

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt de aflever- en opgebruiktermijn van onderstaand middel gewijzigd:

Toel.nr

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

12519 N

Fusilade Max

fluazifop-P-butyl

herbicide

Syngenta Crop Protection B.V.

Opschorting vervallen toelatingen

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het vervallen van de toelatingen van onderstaande middelen onder het voor de naam van het middel vermelde toelatingsnummer, opgeschort tot het erachter vermelde tijdstip:

Toel.nr

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

Geldig tot

5928 N

TRIMANGOL 80 WP

maneb

fungicide

Cerexagri B.V.

01-05-2011

10378 N

Polyram DF

metiram

fungicide

BASF Nederland B.V.

30-06-2010

10420 N

TRIMANGOL DG

maneb

fungicide

Cerexagri B.V.

01-05-2011

10602 N

VONDAC DG

maneb

fungicide

Cerexagri B.V.

01-05-2011

11234 N

Aviso DF

metiram; cymoxanil

fungicide

BASF Nederland B.V.

01-12-2012

12737 N

Flexity

metrafenon

fungicide

BASF Nederland B.V.

01-04-2009

12927 N

INFINITO

fluopicolide; propamocarb

fungicide

Bayer Cropscience B.V.

01-09-2010

Ingetrokken

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is de toelating van onderstaand middel met ingang van 26 september 2008 op verzoek van de toelatinghouder ingetrokken:

Toel.nr

Middel

Werkzame stof

Toelatinghouder

Opgebruiktermijn (art. 41, vijfde lid, Wgb of art. 68, vijfde lid, Wgb)

12772 N

POKON groene aanslag STOP

didecyldimethylammonium chloride

POKON Nederland B.V.

n.v.t.

Vrijstellingen voor proefdoeleinden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande vrijstellingen voor proefdoeleinden verleend onder het daarvoor vermelde nummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Onthef. no.

Middel

Houder van de ontheffingen

20080561

RANMAN

BELCHIM Crop Protection nv/sa

20080562

Mildicut

BELCHIM Crop Protection nv/sa

20080594

BAS 94170 F

BASF Nederland B.V.

20080593

BAS 93101 F

BASF Nederland B.V.

20080606

Pyristar (Fa. Makhteshim-Agan)

Syngenta Seeds B.V.

20080615

AC 1009

Bayer CropScience B.V.

20080616

AC 1011

Bayer CropScience B.V.

20080633

AGR 2007.11.052

Agrichem B.V.

20080634

AGR 2004.11.013

Agrichem B.V.

20080640

PAF 97 001

Certis Europe B.V.

20080684

Proplant

BELCHIM Crop Protection nv/sa

20080685

VIVAL

BELCHIM Crop Protection nv/sa

20080728

DPX 529

Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.

20080732

AC 2118

Bayer CropScience B.V.

20080742

PAI 08 006

Certis Europe B.V.

20080749

BRE 2208

De Bredelaar

20080750

BRE 2108

De Bredelaar

20080753

1,4SIGHT

BASF Nederland B.V.

20080774

Profume

VROM Inspectie, Regio Zuid-West S&P

20080782

Prestop Mix

Wageningen UR/Praktijkonderzoek Plant&Omgeving sector Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit

Handhaving toelatingen

Ingevolge artikel 128 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft het Ctgb vastgesteld dat de hieronder volgende toelatingen in overeenstemming zijn met de voorwaarden die zijn bepaald in de Richtlijn 2007/25/EG d.d. 23 april 2007:

Toel.nr.

Middel

Toelatinghouder

6169 N

Perfekthion

BASF Nederland B.V.

9978 N

Danadim Progress

Cheminova A/S

Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de beroepstermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats:

- College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Stadsbrink 5, Wageningen.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen, telefoonnummer 0317-471810.