Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2008, 243Besluiten van algemene strekking

Wijziging van de Regeling eisen geschiktheid 2000 met betrekking tot de geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen na een hersenbloeding

10 december 2008

Nr. CEND/HDJZ/2008-1663 sector AWW

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 111, vierde lid, 130 tot en met 132 en 134 van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage bij de Regeling eisen geschiktheid 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf 7.6.1.1. komt te luiden:

7.6.1.1 Aneurysmata en andere misvormingen van de hersenarteriën

A1. Toevallig ontdekte aneurysmata en andere misvormingen van de hersenarteriën met kans op het optreden van bloedingen

Voor personen met een toevallig ontdekt aneurysma of andere misvorming van de hersenarteriën waarbij geen behandeling is geweest, gelden wegens de relatief geringe kans op bloedingen geen beperkingen van de geschiktheid voor rijbewijzen van groep 1.

Na een behandeling gelden de eisen onder A2.

A2. Aneurysmata en andere misvormingen van de hersenarteriën die zijn ontdekt na bloedingen

Personen met een aneurysma of een andere misvorming van de hersenarteriën die gebloed heeft, zijn niet geschikt voor rijbewijzen van groep 1 tot zes maanden na een behandeling die de kans op bloedingen verkleint. Voor deze personen is een specialistisch rapport vereist om geestelijke of lichamelijke functiestoornissen vast te stellen.

Als er geen functiestoornissen zijn, bestaat er geschiktheid voor onbepaalde tijd. Bij functiestoornissen volgt een altijd rijtest met een deskundige op het gebied van praktische geschiktheid (van de desbetreffende afdeling van het CBR) en bij een positieve rijtest is de maximale geschiktheidstermijn drie jaar. Het CBR heeft voor de rijtest een uitvoerig protocol.

B1. Toevallig ontdekte misvormingen van de hersenvaten van zuiver veneuze aard zonder klinische verschijnselen

Het betreft hier een scala van aandoeningen, waaronder cerebrale caverneuze hemangiomen en congenitale veneuze malformaties. Wanneer deze aandoeningen toevallig gevonden worden, laten ze toch al vaak tekenen van een bloeding zien, zonder dat zich klinische verschijnselen hebben voorgedaan. Deze personen zijn geschikt voor rijbewijzen van groep 1, mits in het specialistisch rapport het risico van een bloeding gering wordt acht. Vanwege het dynamische karakter van de aandoeningen geldt een maximale geschiktheidstermijn van drie jaar.

B2. Zuiver veneuze misvormingen van de hersenvaten met klinische verschijnselen die niet zijn behandeld

Personen met misvormingen van de hersenvaten van zuiver veneuze aard, waaronder cerebrale caverneuze hemangiomen en de congenitale veneuze malformaties, die gebloed hebben en waarbij zich klinische verschijnselen hebben voorgedaan, zijn niet geschikt voor rijbewijzen van groep 1 tot zes maanden na het begin van het optreden van de klinische verschijnselen. Voor deze personen is een specialistisch rapport vereist, waaruit blijkt dat het risico van een bloeding gering wordt geacht en geldt een maximale geschiktheidstermijn van drie jaar.

Bij functiestoornissen volgt altijd een rijtest met een deskundige op het gebied van praktische geschiktheid (van de desbetreffende afdeling van het CBR). Het CBR heeft voor de rijtest een uitvoerig protocol.

B3. Zuiver veneuze misvormingen van de hersenvaten met klinische verschijnselen die zijn behandeld

Personen met misvormingen van de hersenvaten van zuiver veneuze aard, waaronder cerebrale caverneuze hemangiomen en de congenitale veneuze malformaties, die gebloed hebben, waarbij zich klinische verschijnselen hebben voorgedaan en die zijn behandeld, zijn niet geschikt voor rijbewijzen van groep 1 tot zes maanden na de behandeling. Voor deze personen is een specialistisch rapport vereist en geldt een maximale geschiktheidstermijn van drie jaar.

Bij functiestoornissen volgt altijd een rijtest met een deskundige op het gebied van praktische geschiktheid (van de desbetreffende afdeling van het CBR). Het CBR heeft voor de rijtest een uitvoerig protocol.

B

Paragraaf 7.6.2.1. komt te luiden:

7.6.2.1 Aneurysmata en andere misvormingen van de hersenarteriën

A1. Onbehandelde aneurysmata en andere misvormingen van de hersenarteriën

Personen met een aneurysma of een andere misvorming van de hersenarteriën die niet is behandeld om de kans op een bloeding te verkleinen zijn niet geschikt voor rijbewijzen van groep 2. Een uitzondering geldt voor toevallig ontdekte, onbehandelde aneurysmata die kleiner zijn dan 10 mm. Deze personen zijn geschikt voor rijbewijzen van groep 2, mits het specialistisch rapport gunstig is. De maximale geschiktheidstermijn is drie jaar.

A2. Behandelde aneurysmata en ander misvormingen van de hersenarteriën

Personen met aneurysma of misvorming van de hersenarteriën die is behandeld om het risico op bloedingen te verkleinen zijn zes maanden na de behandeling weer geschikt voor rijbewijzen van groep 2, mits er blijkens een specialistisch rapport geen geestelijke of lichamelijke functiestoornissen zijn. De maximale geschiktheidstermijn is drie jaar.

Zijn er blijkens het specialistisch rapport geestelijke of lichamelijke functiestoornissen, dan zijn deze personen niet geschikt voor rijbewijzen van groep 2. Zij kunnen weer geschikt worden verklaard als zij, volgens een specialistisch rapport minimaal vijf jaar vrij zijn van functiestoornissen. De maximale geschiktheidstermijn is dan drie jaar.

B1. Al dan niet toevallig ontdekte misvormingen van zuiver veneuze aard zonder klinische verschijnselen

Het betreft hier een scala van aandoeningen, waaronder cerebrale caverneuze hemangiomen en congenitale veneuze malformaties. Wanneer deze aandoeningen toevallig gevonden worden laten ze toch al vaak tekenen van een bloeding zien, zonder dat zich klinische verschijnselen hebben voorgedaan. Deze personen zijn geschikt voor rijbewijzen van groep 2, mits in het specialistisch rapport het risico van een bloeding gering wordt geacht. Vanwege het dynamische karakter van de aandoening geldt een maximale geschiktheidstermijn van drie jaar.

B2. Zuiver veneuze misvormingen van de hersenvaten met klinische verschijnselen die niet zijn behandeld

Personen met misvormingen van de hersenvaten van zuiver veneuze aard, waaronder cerebrale caverneuze hemangiomen en de congenitale veneuze malformaties, die gebloed hebben en waarbij zich klinische verschijnselen hebben voorgedaan, zijn zes maanden na het begin van het optreden van de klinische verschijnselen weer geschikt voor rijbewijzen van groep 2, mits blijkens een specialistisch rapport het risico van een bloeding gering wordt geacht en er geen geestelijke of lichamelijke functiestoornissen zijn. De maximale geschiktheidstermijn is drie jaar.

Zijn er blijkens het specialistisch rapport geestelijke of lichamelijke functiestoornissen, dan zijn deze personen niet geschikt voor rijbewijzen van groep 2. Zij kunnen weer geschikt worden verklaard als zij, volgens een specialistisch rapport minimaal vijf jaar vrij zijn van functiestoornissen. De maximale geschiktheidstermijn is dan drie jaar.

B3. Zuiver veneuze misvormingen van de hersenvaten met klinische verschijnselen die zijn behandeld

Personen met misvormingen van de hersenvaten van zuiver veneuze aard, waaronder cerebrale caverneuze hemangiomen en de congenitale veneuze malformaties, die gebloed hebben, waarbij zich klinische verschijnselen hebben voorgedaan en die zijn behandeld, zijn zes maanden na de behandeling weer geschikt voor rijbewijzen van groep 2, mits er blijkens een specialistisch rapport geen geestelijke of lichamelijke functiestoornissen zijn. De maximale geschiktheidstermijn is drie jaar.

Zijn er blijkens het specialistisch rapport geestelijke of lichamelijke functiestoornissen, dan zijn deze personen niet geschikt voor rijbewijzen van groep 2. Zij kunnen weer geschikt worden verklaard als zij, volgens een specialistisch rapport minimaal vijf jaar vrij zijn van functiestoornissen. De maximale geschiktheidstermijn is dan drie jaar.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.

TOELICHTING

Algemeen

Op 17 juli 2007 heb ik de Gezondheidsraad gevraagd mij te adviseren over een mogelijke actualisering van het Gezondheidsraadadvies van 4 juli 20011 betreffende de rijgeschiktheid van mensen met hersentumoren of doorbloedingsstoornissen van de hersenen. Reden hiervoor was dat mij geluiden bereikten dat de normen in de Regeling eisen geschiktheid 2000 voor wat betreft bloedingen uit veneuze (aderlijke) afwijkingen van de hersenvaten door sommige deskundigen als te strikt werden ervaren. Toegenomen kennis op dit gebied leerde dat de kans op een bloeding uit een dergelijke afwijking niet onaanzienlijk is, maar dat de gevolgen van zo’n bloeding op de verkeersveiligheid doorgaans gering zijn.

Op 2 oktober 2008 heeft de Gezondheidsraad een briefadvies over dit onderwerp uitgebracht2. Volgens de Raad komt uit diverse onderzoeken naar voren dat de aard van veneuze (aderlijke) hersenvatafwijkingen anders is dan die van arteriële (slagaderlijke) oorsprong. Tevens is het natuurlijk beloop van veneuze hersenvatafwijkingen door beeldvormende technieken (MRI) beter in beeld gekomen. Het is volgens de Raad daarom wenselijk een duidelijke scheiding te maken tussen de normen voor verkeersdeelname bij arteriële hersenvatafwijkingen en bij veneuze hersenvatafwijkingen. Versoepeling van de normen voor de laatste categorie is volgens de Gezondheidsraad verantwoord, mits een deskundigenoordeel wordt ingewonnen over de mogelijke gevolgen van een eventuele bloeding. In zijn uitvoeringstoets heeft het CBR aangegeven het met het advies eens te zijn.

Met onderhavige regeling is de Regeling eisen geschiktheid 2000 gewijzigd met betrekking tot de voorwaarden voor verkeersdeelname bij afwijkingen van de hersenvaten. Dit heeft tot gevolg dat personen met een veneuze vaatafwijking in de hersenen, die al dan niet al gebloed heeft, vaker geschikt worden verklaard voor een rijbewijs.

Administratieve lasten en bedrijfseffecten

Deze regeling heeft geen administratieve lasten of bedrijfseffecten tot gevolg.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.


XNoot
1

Gezondheidraad: Rijgeschiktheid van mensen met hersentumoren of doorbloedingsstoornissen van de hersenen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2001; publicatienr. 2001/18 (www.gr.nl).

XNoot
2

Gezondheidsraad: Briefadvies Voorwaarden voor verkeersdeelname na een hersenbloeding. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; publicatienr. 2008/20.