Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2008, 189 pagina 18Interne regelingen

Instellingsbesluit Begeleidingscommissie onderzoek experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 september 2008, nr. W&B/URP/08/24098, houdende instelling van de Begeleidingscommissie onderzoek experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB (Instellingsbesluit Begeleidingscommissie onderzoek experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1

Begripsbepalingen

a. Begeleidingscommissie: Begeleidingscommissie onderzoek experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB;

b. Staatssecretaris: Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

c. Ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2

Instelling

1. Er is een Begeleidingscommissie onderzoek experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB.

2. De Begeleidingscommissie wordt ingesteld voor een periode van drie jaar en drie maanden, welke aanvangt op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3

Taken

De Begeleidingscommissie heeft tot taak het onderzoek in het kader van het experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB te begeleiden door:

a. de verslagen, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Tijdelijk besluit experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB en het verslag, bedoeld in artikel 83, vijfde lid, van de Wet werk en bijstand te bespreken en te becommentariëren;

b. het verstrekken van informatie aan de onderzoekers zoals over het werkveld, de van toepassing zijnde literatuur en ander onderzoek;

c. het voeren van overleg met de onderzoekers en daarbij te fungeren als intermediair tussen onderzoekers en het werkveld;

d. de kwaliteit van het onderzoek te beoordelen en de totstandkoming van een kwalitatief hoogwaardig eindproduct te bevorderen. Hierover kan overleg gevoerd worden met de Staatssecretaris.

Artikel 4

Samenstelling

1. In de commissie hebben zitting:

a. als voorzitter mevrouw prof. mr. I.P. Asscher-Vonk, hoogleraar sociaal recht, Radboud Universiteit Nijmegen;

b. als leden:

– de heer drs. H.M.F. Bruls, burgemeester van Venlo,

– de heer dr. P.W.C. Koning, programmaleider publiek/semi publiek, Centraal Planbureau.

2. De Staatssecretaris kan voor ieder lid een plaatsvervanger benoemen.

Artikel 5

Secretariaat en beheer bescheiden

1. Het secretariaat van de Begeleidingscommissie wordt gevoerd door het Ministerie.

2. De Staatssecretaris wijst een ambtenaar van het Ministerie als secretaris aan.

3. De secretaris van de Begeleidingscommissie is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Begeleidingscommissie.

4. Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de begeleidingscommissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie.

5. De bescheiden worden na afloop van de periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, opgenomen in het archief van het Ministerie.

Artikel 6

Vergaderingen

1. De Begeleidingscommissie komt tenminste tweemaal per jaar bijeen.

2. Leden onthouden zich van een oordeel over zaken waarbij zij uit anderen hoofde betrokken zijn.

Artikel 7

Reglement

De Begeleidingscommissie kan, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze nader regelen.

Artikel 8

Vergoeding

Aan de leden van de Begeleidingscommissie wordt een vergoeding voor hun werkzaamheden toegekend volgens de regels van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

Artikel 9

Intrekking Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Vazalo

Het Instellingsbesluit Begeleidingscommissie onderzoek experiment Vazalo wordt ingetrokken.

Artikel 10

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 oktober 2008 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 11

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Begeleidingscommissie onderzoek experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 september 2008.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. Aboutaleb.

Toelichting

Op 5 september 2008 is het Tijdelijk besluit bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB in werking getreden. In dat besluit wordt een experiment geregeld dat is gericht op het onderzoeken van de mogelijkheden om de Wet werk en bijstand met betrekking tot de arbeidsinschakeling van alleenstaande ouders, die de volledige zorg hebben voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar, doeltreffender uit te voeren. De startdatum van het experiment is 1 januari 2009.

Met dit besluit wordt een commissie ingesteld om het onderzoek bij dit experiment te begeleiden. Tevens regelt het besluit de samenstelling en de taken van de commissie.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb