Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
College voor ZorgverzekeringenStaatscourant 2008, 186 pagina 20Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008

Wijziging Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 20081

Het College voor zorgverzekeringen,

Gelet op de artikelen 32, 33, 34 en 90 van de Zorgverzekeringswet, Hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering en Hoofdstuk 3 van de Regeling zorgverzekering;

Heeft in zijn vergadering van 8 september 2008 besloten:

Artikel I

De Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt toegevoegd:

Het uitstroombestand 2008 is een aanvulling op het persoonskenmerkenbestand, waarin de zorgverzekeraar naar BSN opgeeft welke verzekerden in 2008 zijn uitgestroomd.

2. Aan het vierde lid wordt toegevoegd:

Voor de opgave van het UWV of de Belastingdienst naar inkomensbron hanteert het CVZ de peildatum 30 juni 2008.

3. Het vijfde lid komt te luiden:

5. Het college bepaalt voor elke verzekerde uit het persoonskenmerkenbestand 2008 en het uitstroombestand 2008 in welke klasse een verzekerde valt voor de criteria leeftijd, geslacht, aard van het inkomen, regio, GGZ-regio, éénpersoonsadres en sociaal economische status. Het college bepaalt de leeftijd op basis van de geboortemaand en het geboortejaar op peildatum 30 juni 2008.

4. In het achtste lid, onder a, wordt ‘per 1 juni 2008’ vervangen door: per 1 juni 2009.

5. Artikel 16, achtste lid, onder e, komt te luiden:

e. Tot slot worden per zorgverzekeraar de verzekerdenaantallen 2008 per DKG 2008 gesommeerd.

B

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid wordt ‘vermenigvuldigd met het aantal verzekerden 2007’ vervangen door: vermenigvuldigd met het aantal verzekerden 2008 zoals berekend in artikel 16, zevende lid.

2. In het zevende lid wordt ‘vermenigvuldigd met het aantal verzekerden 2007’ vervangen door: vermenigvuldigd met het aantal verzekerden 2008 zoals berekend in artikel 16, achtste lid.

3. In het dertiende lid, onder b, wordt ‘maal 40 euro’ vervangen door: maal 20 euro.

4. In het dertiende lid, onder c, wordt ‘maal –40 euro’ vervangen door: maal –20 euro.

C

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijftiende lid, onder b, wordt ‘maal 40 euro’ vervangen door: maal 20 euro.

2. In het vijftiende lid, onder c, wordt ‘maal –40 euro’ vervangen door: maal –20 euro.

3. In het twaalfde lid wordt ‘artikel 3.12 van de Regeling zorgverzekering’ vervangen door: artikel 3.13 van de Regeling zorgverzekering.

D

In artikel 27, twaalfde lid wordt ‘artikel 3.11 van de Regeling zorgverzekering’ vervangen door: artikel 3.13 van de Regeling zorgverzekering.

E

Artikel 33 komt te luiden:

Artikel 33

1. Bij gelegenheid van de voorlopige vaststelling van de bijdrage, bedoeld in artikel 21, zesde lid, stelt het college het bedrag aan compensatie vast overeenkomstig artikel 3.16a van de Regeling zorgverzekering, voor iedere verzekerde ten aanzien van wie niet aan de premieplicht, bedoeld in artikel 16 van de Zorgverzekeringswet, is of wordt voldaan.

2. De zorgverzekeraar ontvangt compensatie onder de voorwaarde dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.18 van het Besluit zorgverzekering. Bij de voorlopige vaststelling baseert het college zich voor de vaststelling van de compensatie vanwege wanbetaling op de opgave van de zorgverzekeraars op 1 juli 2009 over het totale aantal wanbetalers en het totale aantal premieachterstandsdagen in de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008.

3. De zorgverzekeraar dient de opgave, bedoeld in het tweede lid per wanbetaler als volgt te berekenen:

a. Een verzekerde wordt als wanbetaler aangemerkt als hij een premieschuld heeft van meer dan 6 maandpremies werkelijke nominale premie.

b. De zorgverzekeraar bepaalt per verzekerde de totale openstaande premieschuld over de periode 1 januari 2006 tot en met 31december 2008 op basis van de werkelijke nominale premies.

c. Het bedrag aan premieachterstand zet de zorgverzekeraar om in een periode van premieachterstand. Hierbij wordt verondersteld dat alle premie-inkomsten met de oudste openstaande premieschuld zijn verrekend.

d. De zorgverzekeraar berekent het compensatiebedrag per verzekerde door de verschuldigde nominale rekenpremie, op basis van de nominale premiebedragen 2006, 2007 en 2008, gedurende de totale periode, vastgesteld onder c te bepalen en dit bedrag te verminderen met de nominale rekenpremie gedurende de eerste 6 maanden van de onder c berekende periode.

4. Het college stelt op basis van de opgave van de zorgverzekeraar het totaal van de berekende compensatiebedragen vast onder aftrek van de bedragen die eerder aan de zorgverzekeraar zijn uitgekeerd in het kader van de compensatieregeling voor wanbetalers.

5. Het college keert het resultaat van het vierde lid uit.

F

Bijlage 1 wordt vervangen door onderstaande bijlage:

Bijlage 1

Prevalentie-ontwikkeling 2005–2006 per morbiditeitsrisicoklasse per FKG 2008

Mannen

Leeftijd

0

1

Nieraan-

doeningen

2

HIV/AIDS

3

Aand. van hersenen/ruggemerg

4

Cystic fibrosis/pancreas

5

Parkinson

0 t/m 14

0,998893

1,426106

1,116083

1,122817

1,013606

1

15 t/m 29

0,999173

1,302976

1,139497

1,101291

0,975536

1,187609

30 t/m 44

0,996798

1,026366

1,031111

1,029009

1,085433

0,997834

45 t/m 59

0,990436

1,032688

1,124911

1,039496

1,251895

1,015046

60 t/m 74

0,976663

1,122469

1,091475

1,103261

1,2162

1,008873

75 e.o.

0,955354

1,279458

1,402485

1,00608

1,282163

1,03161

Vrouwen

Leeftijd

0

1

Nieraan-

doeningen

2

HIV/AIDS

3

Aand. van hersenen/ruggemerg

4

Cystic

fibrosis

5

Parkinson

0 t/m 14

0,999351

1,366298

0,982776

0,817981

1,022354

1

15 t/m 29

0,999453

0,996534

1,126552

1,078021

1,276635

0,832694

30 t/m 44

0,997602

1,09796

1,107493

1,077631

1,1707

1,094064

45 t/m 59

0,990936

1,073812

1,298909

1,066214

1,25804

1,069876

60 t/m 74

0,982691

1,11182

1,191863

1,112355

1,229627

1,020888

75 e.o.

0,966982

1,400238

0,99307

0,977553

1,148017

0,996106

       

Totaal

0,991647

1,175924

1,091261

1,071878

1,190468

1,030972

Mannen

Leeftijd

6

Transplantaties

7

Reuma

8

Hartaan-

doeningen

9

Hoog cholesterol

10

Epilepsie

11

Cara

0 t/m 14

0,978306

0,740194

1,179234

1,118515

1,075699

1,021368

15 t/m 29

1,01518

1,244637

1,004787

1,054034

1,00318

0,992891

30 t/m 44

1,075602

1,158817

0,989618

1,111098

1,01015

0,9832

45 t/m 59

1,025653

1,100174

0,962873

1,070517

1,01898

1,016551

60 t/m 74

1,07168

1,027907

0,968072

1,091431

1,03624

0,992519

75 e.o.

1,10505

1,080637

0,989317

1,194242

1,036795

1,006749

Vrouwen

Leeftijd

6

Transplantaties

7

Reuma

8

Hartaan-

doeningen

9

Hoog cholesterol

10

Epilepsie

11

Cara

0 t/m 14

1,140979

1,121803

1,058374

1,132589

1,015053

1,038228

15 t/m 29

1,109165

1,12695

1,04926

1,065054

1,042275

0,99953

30 t/m 44

1,056403

1,113018

1,022049

1,111944

1,007104

1,008132

45 t/m 59

1,058451

1,07509

0,97721

1,11477

1,032112

1,029547

60 t/m 74

1,080378

1,072932

0,965843

1,09261

1,018717

1,016661

75 e.o.

1,079175

1,065545

0,989222

1,185164

1,005466

1,044856

       

Totaal

1,064863

1,092252

0,994021

1,126334

1,026266

1,022196

Mannen

Leeftijd

12

Groeihormoon

13

Schildklieraan-

doeningen

14

Diabetes type I

15

Diabetes type IIa

16

Diabetes type IIb

17

Psychische aandoeningen

0 t/m 14

1,320428

0,967945

1,063786

1

1

1,078306

15 t/m 29

1,179744

1,082847

1,014964

2,443081

0,915072

1,04363

30 t/m 44

0,915834

1,045876

1,040504

1,276246

1,031939

1,038587

45 t/m 59

1,256695

1,054377

1,051036

1,157666

0,98442

1,029787

60 t/m 74

0,725482

1,051468

1,084016

1,188833

0,9752

1,03536

75 e.o.

0,981740

1,041329

1,094065

1,293745

0,979101

1,045431

Vrouwen

Leeftijd

12

Groeihormoon

13

Schildklieraan-

doeningen

14

Diabetes type I

15

Diabetes type IIa

16

Diabetes type IIb

17

Psychische aandoeningen

0 t/m 14

1,347122

1,003934

1,05164

1

0,503373

1,122374

15 t/m 29

1,064351

1,071563

1,041397

2,035474

1,173342

0,990094

30 t/m 44

1,022724

1,052771

1,04737

1,286936

1,007593

1,005689

45 t/m 59

1,099977

1,042328

1,040909

1,158184

0,99023

1,012821

60 t/m 74

1,081733

1,019742

1,037509

1,173454

0,953899

1,009854

75 e.o.

2,317164

1,043468

1,069005

1,264793

0,974555

1,042182

       

Totaal

1,173485

1,050966

1,067289

1,218509

0,989934

1,026143

Mannen

Leeftijd

18

Glaucoom

19

Ziekte van Crohn/

colitis ulcerosa

20

Kanker

0 t/m 14

0,907647

1,028547

4,026653

15 t/m 29

1,037813

1,045435

0,990438

30 t/m 44

1,04314

1,037084

1,150663

45 t/m 59

1,038994

1,023383

1,237296

60 t/m 74

1,022997

1,004742

1,31713

75 e.o.

1,023585

1,082889

1,40716

Vrouwen

Leeftijd

18

Glaucoom

19

Ziekte van Crohn/

colitis ulcerosa

20

Kanker

0 t/m 14

1,073862

1,243627

1

15 t/m 29

1,166832

1,021943

1,319289

30 t/m 44

1,015858

0,99742

1,20268

45 t/m 59

1,019488

1,064623

1,176525

60 t/m 74

1,006107

1,057875

1,301372

75 e.o.

1,018396

1,057166

1,605584

    

Totaal

1,033657

1,037726

1,31075

Bron: College voor zorgverzekeringen

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na uitgifte van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Plv. Voorzitter Raad van Bestuur, A. Boer. Goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij brief van 11 september 2008, kenmerk Z/F-2878221.

Toelichting

Toelichting bij wijzigingen in artikel 16:

In 2008 heeft het CVZ het VerzekerdenVolgSysteem (VVS) geïntroduceerd. Hierdoor kan het CVZ de vereveningsbijdragen rechtstreeks baseren op alle criteria van de verzekerden en deze rechtstreeks toerekenen aan de juiste verzekeraar. Ook kan het CVZ een verzekerde op deze manier (gepseudonimiseerd) in de tijd volgen en per bijdragejaar de verzekerde aan de juiste verzekeraar toerekenen.

De wijzigingen in artikel 16 betreffen een verheldering van de peildata die het CVZ gebruikt bij de afrekeningen. Voor de gegevens uit het persoonskenmerkenbestand is de peildatum 31 mei van het betreffende jaar. Voor de gegevens afkomstig van UWV en Belastingdienst hanteert het CVZ als peildatum 30 juni. Voor de bepaling van de leeftijd baseert het CVZ zich op de stand van 30 juni.

Het CVZ introduceert, in aanvulling op het persoonskenmerkenbestand, een ‘uitstroombestand’. In dit bestand geven de zorgverzekeraars per BSN de persoonskenmerken van verzekerden die in een bepaald jaar zijn uitgestroomd. Zo kan het CVZ verzekerden die voor de peildatum van 31 mei zijn uitgestroomd toch koppelen aan de overige verzekerdenkenmerken. Verzekerden die instromen na 30 juni worden gesignaleerd in het persoonskenmerkenbestand van het volgende jaar.

Toelichting bij de wijzigingen in artikel 17, artikel 24, artikel 27 en bijlage 1.:

Het gaat om een aantal tekstuele aanpassingen en het herstellen van typefouten. De artikelen 17 en 24 zijn nu in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.6 en 3.9 van de Regeling zorgverzekering.

Bijlage 1 is opnieuw opgenomen omdat de laatste regel was weggevallen.

Toelichting bij het gewijzigde artikel 33:

De uitvoering van de compensatieregeling voor wanbetalers is vereenvoudigd. Jaarlijks stelt het CVZ in september de totale compensatie voor de zorgverzekeraar vast. De zorgverzekeraar doet zelf een opgave van de omvang van de relevante schulden, onafhankelijk van de momenten waarop deze schulden zijn ontstaan en eventuele tussentijdse aflossingen. De voor de compensatie relevante schuld betreft de gehele periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008. Het bedrag van de nominale rekenpremie, waarop de compensatie is gebaseerd, is door de Minister voor 2006 vastgesteld op 970 euro, voor 2007 op 1051 euro en voor 2008 op 1079 euro. Voor 2006 en 2007 is dit bedrag inclusief de opslag in verband met de no-claim teruggave. Voor 2008 komt dit bedrag overeen met de rekenpremie van 970 euro plus de gemiddelde eigen bijdrage van 109 euro.

De bepaalde ‘werkelijke premieschuld’ wordt vertaald naar een premie-achterstandsperiode, waarbij vanaf ultimo het betreffende jaar wordt teruggekeken in de tijd en wordt bepaald of iemand een premieschuld heeft van meer dan 6 maandpremies werkelijke nominale premie. Vervolgens wordt de periode bepaald waarover de compensatie wordt berekend, door de premie-achterstand ‘aan de voorkant’ te bekorten door er de nominale rekenpremie gedurende de eerste 6 maanden van de premieachterstandsperiode vanaf te trekken. Dit bedrag komt niet voor compensatie in aanmerking.

Plv. Voorzitter Raad van Bestuur,

A. Boer

  • 1

    Regeling van 1 oktober 2007, Stcrt. 15 oktober 2007, 199/24