Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2008, 186 pagina 17Besluiten van algemene strekking

Wijziging enkele Ministeriële regelingen in verband met implementatie van Richtlijn 2008/65/EG tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG

Wijziging van enkele Ministeriële regelingen in verband met implementatie van Richtlijn 2008/65/EG tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG betreffende het rijbewijs

16 september 2008

Nr. CEND/HDJZ-2008/1251 sector AWW

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de Richtlijn 2008/65/EG van de Commissie van 27 juni 2008 (PbEU L 168) tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG betreffende het rijbewijs, artikel 111, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 17, 18, 67, derde, vierde en zesde lid, 69, eerste lid, 103, vierde lid, 111 tot en met 116, 118, 186, 194 en 196 van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Artikel I

In bijlage 1 bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid1 wordt in 78 ‘Alleen voertuigen met automatische schakeling (Richtlijn 91/439/EEG, bijlage II, 8.1.1, tweede alinea)’ vervangen door: Alleen geldig voor voertuigen zonder koppelingspedaal of voor voertuigen van de categorie A zonder handbediende koppelingshendel.

Artikel II

Aan artikel 2 van de Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM2 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. het veilig rijden in tunnels.

Artikel III

Aan artikel 2 van de Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A3 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. het veilig rijden in tunnels.

Artikel IV

Aan artikel 2 van de Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B4 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. het veilig rijden in tunnels.

Artikel V

Aan artikel 2 van de Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie C5 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. het veilig rijden in tunnels.

Artikel VI

Aan artikel 2 van de Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie D6 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. het veilig rijden in tunnels.

ArtikeI VII

Aan artikel 3 van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie A7 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

o. te rijden in tunnels.

Artikel VIII

Aan artikel 3 van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën B en E bij B8 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel p door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

q. te rijden in tunnels.

Artikel IX

Deze regeling treedt in werking met ingang van 30 september 2008.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings.

Toelichting

Bij richtlijn 2008/65/EG van de Commissie van 27 juni 2008 tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG betreffende het rijbewijs, is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de thans nog geldende tweede rijbewijsrichtlijn. De onderhavige regeling betreft wijzigingen ter implementatie van deze richtlijn op twee gebieden.

Allereerst gaat het om de aanpassing van een beperkende code op het rijbewijs. Het gaat om de communautair vastgestelde code 78 die betrekking hebben op houders van een rijbewijs van die categorie alleen een motorrijtuig mogen besturen met een automatische schakeling. De definitie van automatische schakeling is gewijzigd in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang op dit gebied. Afgezien is, in afwachting van discussie hierover in het rijbewijscomité, van aanpassing van de communautaire code 10.02. De reden hiervoor is de volgende. Wijziging van de omschrijving van code 10.02 zoals aangegeven in richtlijn 2008/65/EG zou tot gevolg hebben dat personen met nog maar één arm toch in een auto (moeten) gaan rijden waarin moet worden geschakeld. Ik acht dit niet in het belang van de verkeersveiligheid. Code 10.02 is een medische code die wordt gebruikt om bestuurders die bijvoorbeeld één arm hebben, toch mobiel te houden. Zij kunnen door het gebruik van een automatische schakeling de stuurtaak uitvoeren zonder het stuur los te hoeven laten om te moeten schakelen. Het is in feite de tegenhanger van de medische code 15.03 die wordt gebruikt om een persoon met één been mobiel te houden: deze laatste kan niet koppelen, maar wel zoals ieder ander gewoon schakelen en sturen.

De tweede wijziging betreft de aanpassing van de minimumeisen voor theoretische en praktische examens voor de verschillende rijbewijscategorieën teneinde deze examens in overeenstemming te brengen met de eisen van het dagelijks verkeer wat het gebruik van tunnels betreft. Verder gaat het om een nadere precisering van enkele eisen voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie A.

Gevolgen voor het CBR

Een voertuig waarmee een examen kan worden afgelegd dat leidt tot een rijbewijs met de beperking ‘automaat’, is conform het vigerende Reglement rijbewijzen uitgerust met een automatische gangwissel of koppeling. Bij een dergelijk examenvoertuig ontbreekt ook nu al het koppelingspedaal, en in het geval het een automatisch voertuig van de categorie A betreft, een koppelingshendel. Derhalve heeft de onderhavige wijziging van de definitie van een voertuig waarmee het examen kan worden afgelegd voor een rijbewijs met een automaatbeperking geen gevolgen voor de inzet van les- en examenvoertuigen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

 • 1

  Stcrt. 1996, 101; laatstelijk gewijzigd bij Ministeriële regeling van 19 augustus 2008 (Stcrt. 165).

 • 2

  Regeling van 25 augustus 2006 (Stcrt. 170).

 • 3

  Stcrt. 2003, 191; laatstelijk gewijzigd bij Ministeriële regeling van 3 november 2005 (Stcrt. 219).

 • 4

  Stcrt. 2003, 187; laatstelijk gewijzigd bij Ministeriële regeling van 3 november 2005 (Stcrt. 219).

 • 5

  Stcrt. 2003, 187; laatstelijk gewijzigd bij Ministeriële regeling van 19 augustus 2008 (Stcrt. 165).

 • 6

  Stcrt. 2003, 187; laatstelijk gewijzigd bij Ministeriële regeling van 19 augustus 2008 (Stcrt. 165).

 • 7

  Stcrt. 2003, 187; laatstelijk gewijzigd bij Ministeriële regeling van 25 augustus 2006 (Stcrt. 170).

 • 8

  Stcrt. 2003, 187; laatstelijk gewijzigd bij Ministeriële regeling van 25 augustus 2006 (Stcrt. 170).