SZW-intrekkingsregeling 2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 september 2008, Directie Wetgeving Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W1/2008/21558, tot intrekking van diverse uitgewerkte SZW-regelingen (SZW-intrekkingsregeling 2008).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945, de Pensioen- en spaarfondsenwet, de Kaderwet SZW-subsidies, de Wet overige OCW-subsidies, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Kaderwet adviescolleges, de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies, de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, de Wet op de loonvorming, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet op de inkomstenbelasting 1994, de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's, de Wet Sociale Werkvoorziening, de Wet arbeid buitenlandse werknemers, Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet werk en bijstand, de Invoeringswet Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1988 (tot de coördinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden Structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds (PbEG L 374)), de Verordening (EG) Nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen (PbEG. L 161), de Wet bescherming persoonsgegevens, het Besluit aanpassing inkomensbesluit i.o.a.w. overheveling opslagpremies, het Besluit aanpassing inkomensbesluit IOAZ overheveling opslagpremies, de Regeling verslaglegging, het Arbeidsomstandighedenbesluit, de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998, de Subsidieregeling Dagindeling ESF-3, het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, het Besluit Wfsv, het Vacatiegeldenbesluit 1988, het Vergoedingenbesluit adviescolleges, het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007;

Besluiten:

§ 1

Intrekking regelingen

Artikel I

Arbeidsomstandighedenwet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van 21 oktober 2002 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. AVB/AIS/0249802, tot verlenging van de installatietermijn van het Arbo Platform, (Stcrt. 204);

b. Regeling van 21 november 2006 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. ARBO/P&G/2006/90644, houdende vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel II, elfde lid, onder b, van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 oktober 1999 en tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling (overgangsregeling certificering arbeidshygiënisten), (Stcrt. 232);

c. Regeling van 25 augustus 1995 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. RBO/APM/95/01462, tot instelling van een Commissie van Advies Stoomwezen b.v., (Stcrt. 172);

d. Regeling van 31 januari 2000 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. ARBO/APM/99/78845, tot wijziging van de Regels voor toestellen onder druk, (Stcrt. 24).

Artikel II

Arbeidsvoorzieningswet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van 7 juli 1994 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. ABA/AM/ARV/94/0960, tot instelling van een Onderzoekscommissie Evaluatie Arbeidsvoorzieningswet, (Stcrt. 127);

b. Organisatiebeluit Inspectie van de beroepskeuzevoorlichting.

Artikel III

Wet arbeid buitenlandse werknemers

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Het Reglement persoonsregistraties Wet arbeid buitenlandse werknemers;

b. Besluit van 24 september 1979 van de Minister van Sociale Zaken, nr. 212255, houdende een regeling omtrent het verlenen van mandaat ter uitvoering van de Wet arbeid buitenlandse werknemers (Stcrt. 188).

Artikel IV

Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

De Regeling van 25 november 1985 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. 85/4508, tot instelling van een Commissie Bezwaarschriften inzake de Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Stcrt. 237) wordt ingetrokken.

Artikel V

Buitengewoon besluit Arbeidsverhoudingen 1945

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Beschikking van 1 juli 1952 van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nr. 2206, houdende ontheffing van artikel 6, vijfde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 ten aanzien van werknemers, die in verband met enige vorm van mindere validiteit in z.g. beschutte werkplaatsen werkzaam zijn, (Stcrt. 129);

b. Beschikking van 10 november 1952 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken, nr. 4362, houdende ontheffing van artikel 6, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 op de beëindiging van de arbeidsverhouding gedurende een bedongen proeftijd, (Stcrt. 220);

c. Besluit van 21 november 1972 van de Minister van Sociale Zaken, nr. NO31553, houdende ontheffing van artikel 6, vijfde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 ten aanzien van bestuurders van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen, (Stcrt. 234);

d. Regeling van 9 december 1998 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. A&O/BS/98/39634, houdende een regeling met betrekking tot het verslag, bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (Regeling verslaglegging), (Stcrt. 238);

e. Regeling van 16 juli 1999 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. A&O/BS/1999/41883, houdende aanwijzing van een rechtspersoon ex art. 2 Regeling verslaglegging, (Stcrt. 147).

Artikel VI

Begrotingswetten

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Bijdrageregeling 1990 incentive Algemene Bijstandswet;

b. Bijdrageregeling 1991 incentive Algemene Bijstandswet;

c. Bijdrageregeling 1991 intensivering bijzondere bijstand;

d. Bijdrageregeling 1992 incentive Algemene Bijstandswet;

e. Bijdrageregeling 1993 incentive Algemene Bijstandswet.

Artikel VII

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van 29 juni 1987 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. SZ/BZ/ABB/BZ/87/U/6071/GvdW/RM, houdende grondslagen in het kader van de IOAZ, (Stcrt. 122);

b. Besluit van 29 juni 1987 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. SZ/BZ/ABB/BZ/87/U/6071/GvdW/RM, houdende voorschriften over de inrichting van de administratie en vaststelling van de onderzoektermijn IOAW/IOAZ, (Stcrt. 122);

c. Besluit rekenregels i.o.a.w. en i.o.a.z. overheveling opslagpremies.

Artikel VIII

Algemene Kinderbijslagwet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van 23 januari 1980 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken, nr. 55826, houdende regelen ter bepaling van het inkomen van een kind voor de beoordeling van het recht op kinderbijslag, (Stcrt. 17);

b. Beschikking van 28 mei 1985 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. 85/1804, houdende regelen inzake het als studerend aanmerken van een kind op grond van de Algemene Kinderbijslagwet, (Stcrt. 113);

c. Regeling van 20 december 1991 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. SZ/SV/T/91/4045, houdende een Regeling ex artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet, (Stcrt. 252);

d. Regeling van 20 december 1991 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. SZ/SV/T/91/6469, houdende een Regeling ex artikel 12 van de Algemene Kinderbijslagwet, (Stcrt. 252);

e. Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2003;

f. Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2003;

g. Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2006;

h. Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2006;

i. Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2007.

Artikel IX

Algemene Ouderdomswet

De Wijzigingsregeling sociale verzekeringen 2002 wordt ingetrokken.

Artikel X

Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

De Regeling van 22 september 2005 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. SV/R&S/05/73154, houdende regels omtrent de hoogte van aan REA-scholingsinstituten te verstrekken subsidie (Overgangsregeling REA-scholingsinstituten), (Stcrt. 188) wordt ingetrokken.

Artikel XI

Werkloosheidswet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Besluit samenloop AAW/WAO- met WW-uitkering;

b. Besluit toepassing artikel 21 WW in Verordeningssituaties;

c. Regeling van 19 mei 1994 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. 942396, tot wijziging van de Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren (Wijzigingsregeling Besluit regels ex artikel 16 Werkloosheidswet), (Stcrt. 104);

d. Regeling van 19 mei 1994 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. 942397, tot wijziging van de Regeling gelijkstelling niet-gewerkte weken met gewerkte weken (Wijzigingsregeling Besluit vaststelling regels ex artikel 17 Werkloosheidswet), (Stcrt. 105).

Artikel XII

Ziektewet

Het Besluit van 26 april 1985 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. SV/85/1531, houdende maximering van ziekengelduitkering ten aanzien van zieke werklozen, (Stcrt. 82) wordt ingetrokken.

Artikel XIII

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

De Regeling vrijstelling Sofi-nummer volksverzekeringen wordt ingetrokken.

Artikel XIV

Wet sociale werkvoorziening

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van 28 september 2000 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. AM/RAW/00/57119, houdende Beleidsregels vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening voor het jaar 2000, (Stcrt. 192);

b. Regeling van 13 juli 2001 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. AM/RAW/01/30412, houdende verlenging Beleidsregels vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening voor het jaar 2000, (Stcrt. 136);

c. Besluit tijdelijke extra-vergoeding sociale werkvoorziening;

d. Besluit van 13 december 1993 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. BV/SW/BJF/36405, tot instelling van een Commissie ‘Toetsing toekomstbestendigheid Wet Sociale Werkvoorziening’, (Stcrt. 240).

Artikel XV

Wet bescherming persoonsgegevens

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Privacy-reglement Cafas en Jeugdspaarwet;

b. Privacyreglement klachtenregistratie en ongevallenregistratie Directoraat-Generaal van de Arbeid.

Artikel XVI

Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van 15 december 1998 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/98/1368, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 1999, (Stcrt. 244);

b. Regeling van 16 december 1999 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/99/79965, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatieondersteuning 1998 voor het jaar 2000, (Stcrt. 246);

c. Regeling van 14 maart 2001 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/01/14820, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 2001, (Stcrt. 55);

d. Regeling van 7 februari 2002 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/2002/8152, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 2002, (Stcrt. 28);

e. Regeling van 20 december 2002 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/2002/98521, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 2003, (Stcrt. 2002, 248 en Stcrt. 2003, 4).

Artikel XVII

Pensioenen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van 20 december 2002 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 juni 2000, nr. SV/V&P/2000/36999, houdende aanwijzing van verenigingen die niet aan de representativiteitseisen van de Pensioen- en spaarfondsenwet hoeven te voldoen, (Stcrt. 124);

b. Regeling van 28 november 1983 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, houdende richtlijnen betreffende vrijwillige voorzieningen in beroepspensioenregelingen, die in het kader van de uitvoering van de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling waar nodig zullen worden gehanteerd bij verzoeken om verplichtstelling van de deelneming in een beroepspensioenregeling of de wijziging daarvan, en bij verzoeken om afgifte van een verklaring van geen bezwaar ten aanzien van wijzigingen in de statuten en reglementen van de betreffende rechtspersoon, (Stcrt. 231).

Artikel XVIII

Kaderwet SZW-subsidies

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van 15 december 2005 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. ARBO/P&G/2005/100129, tot verhoging van het subsidieplafond 2005 van de SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval, (Stcrt. 249);

b. Regeling van 25 februari 2005 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. ARBO/P&G/2005/7123, tot vaststelling van het subsidieplafond 2005 en de behandelingstermijnen voor 2005 van de SZW-subsidieregeling preventie van arbeidsuitval, (Stcrt. 44);

c. Regeling van 8 december 2006 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. ARBO/P&G/2006/96292, tot vaststelling van het subsidieplafond 2007 en behandelingstermijn 2007 van de SZW-subsidieregeling preventie van arbeidsuitval, (Stcrt. 249);

d. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2003, nr. AVB/AIS/0390482, inzake vaststelling bedragen Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers, (Stcrt. 239);

e. Regeling van 2 december 2005 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ARBO/A&V/2005/97306, houdende bekendmaking van de vaststelling van bedragen van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers, (Stcrt. 239);

f. Regeling van 16 december 2005 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, AM/SAM/2005/103276, houdende wijziging van de Regeling schoonmaakdiensten particulieren 2005 in verband met onder meer de vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2006, (Stcrt. 250);

g. Regeling van 28 april 2006 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. AM/SAM/06/33750, tot wijziging van de Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten met betrekking tot de verklaring van een representatieve organisatie van werknemers, (Stcrt. 87);

h. Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 2001;

i. Tijdelijke regeling tegemoetkoming AOW-ers;

j. Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming AOW-ers 2005;

k. Besluit van 5 maart 1993 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/93/328, tot instelling van een projectgroep ‘doorbreking van beeldvorming in termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid’, (Stcrt. 46);

l. Besluit van 5 maart 1993 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/93/328, tot instelling van een projectgroep ‘herverdeling van onbetaalde arbeid en in samenhang daarmee vergroting van de zorgverantwoordelijkheid van mannen’, (Stb. 51);

m. Besluit van 5 maart 1993 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/93/328, tot instelling van een projectgroep ‘vergroting van de deelname van vrouwen aan politieke en maatschappelijke besluitvorming’, (Stcrt. 46).

Artikel XIX

Wet overige OCW-subsidies

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van 15 december 1998 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/98/1368, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 1999, (Stcrt. 244);

b. Regeling van 16 december 1999 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/99/79965, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 2000, (Stcrt. 246);

c. Regeling van 14 maart 2001 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/01/14820, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 2001, (Stcrt. 55);

d. Regeling van 7 februari 2002 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/2002/8152, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 2002, (Stcrt. 28);

e. Regeling van 20 december 2002 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/2002/98521, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 2003, (Stcrt. 2003, 4).

Artikel XX

Europees sociaal fonds/Communautaire initiatieven

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van 4 juni 2003 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/PD/2003/41460, houdende wijziging van Beleidskader tweede aanvraag Dagindeling ESF-3, (Stcrt. 107);

b. Regeling Communautair Initiatief Adapt;

c. Regeling Communautair Initiatief Adapt-II;

d. Regeling Communautair Initiatief Werkgelegenheid;

e. Regeling Communautair Initiatief Werkgelegenheid-II;

f. Subsidieregeling ESF doelstelling 4 ‘Scholing voor Behoud van Werk’;

g. Regeling van 11 november 1996 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. AM/AAB/96/2145, houdende wijziging en vaststelling datum Subsidieregeling ESF doelstelling 4 ‘Scholing voor Behoud van Werk’, (Stcrt. 220);

h. Regeling van 16 januari 1992 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. ABA/IZ/0082, tot subsidiëring communautaire Euroform-, Now- en Horizoninitiatieven, (Stcrt. 12);

i. Regeling van 14 mei 2001 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. AM/CAB/01/30876, tot instelling van een Monitorcomité ESF-EQUAL, (Stcrt. 93);

j. Regeling van 21 juni 2001 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. AM/ESM/01/40870, tot instelling van een Monitorcomité ESF3, (Stcrt. 118).

Artikel XXI

Kaderwet adviescolleges

De Vergoedingenregeling Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid wordt ingetrokken.

Artikel XXII

Instelling Commissies

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Besluit van 17 november 1993 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. ABA/AEI/AEB/93/1395, houdende instelling van een Adviescommissie laagste segment arbeidsmarkt (Stcrt. 226);

b. Besluit van 18 maart 1993 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tot instelling van een Onderzoekscommissie toepassing ABW (Stcrt. 61);

c. Regeling van 25 november 1994 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. SZ/BV/UKB/AHB/94/48381, tot instelling van een Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding Algemene Bijstandswet (Stcrt. 230);

d. Regeling van 3 juni 1997 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tot instelling van een redactiecommissie Jaarrapportage Armoede en Sociale Uitsluiting (Stcrt. 105);

e. Regeling van 28 januari 2005 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. UB/S/2005/2686, tot instelling van een expertcommissie informatievoorziening en elektronische dienstverlening SUWI (Stcrt. 25);

f. Regeling van 12 december 1997 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. AM/ARV/97/2028, tot instelling van een Comité van Toezicht ‘doelstelling 3’, (Stcrt. 249);

g. Regeling van 1 september 1995 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. AM/AAB/95/5683, tot instelling van een Comité van Toezicht voor de uitvoering van de ESF-subsidieregelingen (Stcrt. 172).

Artikel XXIII

Kernenergiewet

Het Organisatie- en mandaatbesluit KFD 1994 wordt ingetrokken.

Artikel XXIV

Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

De Regeling van 23 oktober 2001 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. AV/A&M/2001/60856, tot wijziging van het Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring (Stcrt. 207) wordt ingetrokken.

Artikel XXV

Algemeen Rijksambtenarenreglement

De Regeling van 26 oktober 2000 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. PO&I/Beleid/2000/51620, houdende een Regeling tot mandaatverlening aan het bestuur van USZO B.V. (Stcrt. 209) wordt ingetrokken.

Artikel XXVI

Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007

De Regeling van 11 februari 2005 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. ARBO/P&G/2005/9284, tot verlening van mandaat aan de Directeur-Generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen (Stcrt. 35) wordt ingetrokken.

Artikel XXVII

Vacatiegeldenbesluit 1988

De Regeling van 19 december 2005 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. AV/IR/2005/100769a, tot toekenning van de vergoeding aan de leden van de werkgroep ‘Gelijke beloning, dat werkt!’ (Stcrt. 250) wordt ingetrokken.

Artikel XXVIII

Overige regelgeving

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Besluit van 19 mei 1989 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. 890059, houdende een financiële bijdrage aan gesubsidieerde SBKV-instellingen in 1989 (Stcrt. 106);

b. Tariefregeling Rijksberoepskeuzevoorlichting 1970;

c. Regeling van 21 juni 1994 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. SZ/BV/SpV/jd/mv-94/43615, tot wijziging van de Rijksbijdrageregeling banenpools (Stcrt. 121);

d. Regeling van 21 december 1999 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. ASEA/LIV/99/77545, tot vaststelling van één algemeen wettelijk bruteringspercentage in het kader van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen (Regeling brutering overhevelingstoeslag lonen 2001) (Stcrt. 251);

e. Maatregel ter Ondersteuning van een gerichte Verplaatsing van bedrijven.

§ 2

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel XXIX

Overgangsbepaling

1. Voorzover er terzake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XXVIII, plaats.

2. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XXVIII, blijven in stand.

Artikel XXX

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel XXXI

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: SZW-intrekkingsregeling 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 september 2008.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner.De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. Aboutaleb.

Toelichting

Algemeen

Op 28 november 2002 hebben onze ambtsvoorgangers het ‘Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving’ aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II 2002–2003, 28 600 XV, nr.  24). Dat Actieplan omvatte een groot aantal substantiële voornemens van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om tot vereenvoudiging van regelgeving en deregulering te komen. In het kader van dit actieplan en in het verlengde van het in de nota ‘Bruikbare rechtsorde’ van de Minister van Justitie (Kamerstukken II 2002/03, 29 279, nr. 9) aangekondigde interdepartementale project ‘Doorlichting ministeriële regelingen’, is eerder in 2004 bezien in hoeverre het bestand toentertijd aan ministeriële regelingen en beschikkingen op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich leende voor opschoning. De resultaten van deze inspanning zijn destijds neergelegd in de SZW-intrekkingsregeling 2004 (Stcrt. 2004, 180).

Wij hebben thans wederom bezien in hoeverre het huidige SZW bestand zich leent voor hernieuwde opschoning. Het gaat hierbij om regelingen die materieel zijn uitgewerkt, maar formeel nog gelden. Daarbij kan het gaan om een niet langer actueel zijnde subsidieregeling, een regeling waarbij premiebedragen voor een bepaald, reeds verstreken, jaar zijn vastgesteld of om (overgangs)bepalingen voor een situatie die thans niet meer aan de orde is.

In juridisch opzicht is wel duidelijk dat dergelijke regelgeving geen betekenis meer heeft, maar voor de burger – in het bijzonder de rechtzoekende – blijkt dat niet zonder meer. Aangezien alle vastgestelde regelingen tegenwoordig ontsloten zijn via internet en in de bestanden opgenomen blijven totdat zij daaruit worden verwijderd, is het juist ook met het oog op die burger, het belanghebbende bedrijfsleven, hun adviesinstanties, (uitvoerings)organisaties of belangengroeperingen van belang de betrokken bestanden actueel te houden en van overbodige regelgeving te ontdoen. De aanwezigheid van talloze materieel uitgewerkte regelingen in databanken is niet alleen publieksonvriendelijk, maar veroorzaakt op zichzelf ook lasten voor de beheerders van die databanken. Met de intrekking van dergelijke uitgewerkte regelingen kan de geïnteresseerde of belanghebbende daardoor gemakkelijker en sneller de voor hem wel relevante regelgeving opsporen en vindt tevens een lastenvermindering voor de databanken plaats.

De materieel uitgewerkte regelingen worden met deze SZW-intrekkingsregeling 2008 ingetrokken. Het gaat hierbij om regelingen op de vier beleidsterreinen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: arbeidsmarkt en bijstand, sociale verzekeringen, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. De kopjes van de diverse artikelen maken duidelijk op welke wetsfamilie of welk onderwerp de in te trekken regelingen betrekking hebben.

Bij het onderzoek in de databanken is tevens geconstateerd dat daarin 28 regelingen voorkomen waaraan de grondslag is komen te ontvallen, omdat de bevoegdheid tot het geven van die regelingen niet meer bestaat. Opgemerkt wordt dat regelingen waaraan de grondslag is komen te ontvallen niet behoeven te worden ingetrokken; deze regelingen bestaan immers niet meer. Ook van deze regelingen is een inventarisatie gemaakt die aan de beheerders van de databanken zal worden gezonden met het verzoek de regelgevingbestanden naar aanleiding daarvan te schonen. Genoemd onderzoek heeft daarnaast opgeleverd dat van 9 regelingen is geconstateerd dat die niet in een databank wet- en regelgeving met een algemene strekking zouden moeten worden opgenomen, bijvoorbeeld omdat de betrokken ‘regeling’ een besluit of beschikking is in een individueel geval.

Met deze SZW-intrekkingsregeling 2008 zijn 93 ministeriële regelingen en beschikkingen ingetrokken.

Artikel XXIX Overgangsbepaling

In de regeling is een algemene overgangsbepaling opgenomen teneinde zo nodig te voorzien in situaties waarbij nog een bestuursrechtelijke procedure loopt. In deze regeling wordt een aantal ministeriële regelingen ingetrokken op grond waarvan nog rechten en plichten met betrekking tot in het verleden gelegen periodes kunnen gelden. Te denken valt aan gemeenten die nog declaraties over voorafgaande jaren kunnen indienen, uitvoeringsorganisaties die nog verantwoordingsplichten over voorbije jaren moeten naleven of rechten en plichten met betrekking tot subsidieverlening die nog voortduren. De intrekking van de regelingen waar deze rechten en plichten uit voortvloeien laat die rechten en plichten onverlet. Die hebben immers betrekking op een periode waarover/waarin die regeling wel gold. Hoewel het opnemen van overgangsrecht in principe niet noodzakelijk is, is daar in deze regeling toch voor gekozen. Reden hiervoor is dat het gewenst is mogelijke twijfel over de toepasbaarheid van regelingen waaruit rechten en verplichtingen over het verleden voortvloeien weg te nemen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Naar boven