Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2008, 184 pagina 1Centraal Stembureau

Schrapping aanduiding politieke groepering uit de registers

1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft bij besluit van 8 september 2008 op grond van artikel G 1, zevende lid, onder a, van de Kieswet van de Kieswet besloten, overwegende dat de politieke groepering ‘Nieuw Rechts’ blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam van 17 juli 2008 met ingang van 9 mei 2008 heeft opgehouden te bestaan, in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ambtshalve de onder nummer 187 geregistreerde aanduiding ‘Nieuw Rechts (NR)’ te schrappen.

2. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement heeft bij besluit van 8 september 2008 op grond van artikel G 1, zevende lid, onder a, van de Kieswet jo. artikel Y 2 van de Kieswet besloten, overwegende dat de politieke groepering ‘Nieuw Rechts’ blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam van 17 juli 2008 met ingang van 9 mei 2008 heeft opgehouden te bestaan, in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement ambtshalve de onder nummer 21 geregistreerde aanduiding ‘Nieuw Rechts’ te schrappen.

3. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

‘s-Gravenhage, 22 september 2008.
H.R.B.M. Kummeling,
voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, respectievelijk voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.